hamburger-icon

Kliker.info

Operacija Jerevan : Armenci su iz principa odbili premije Turaka

Operacija Jerevan : Armenci su iz principa odbili premije Turaka

01 Septembra
04:29 2009

Se­le­ktor no­go­me­tne re­pre­zen­ta­ci­je BiH Ći­ro Bla­že­vić ju­čer je bio vrlo ra­spo­lo­žen. Sva­ka­ko, je­dan od ra­zlo­ga je bio i po­jav­lji­va­nje ka­pi­te­na Emi­ra Spa­hi­ća.- Bez ika­kve dvoj­be, Spa­hić će bi­ti spre­man za uta­kmi­ce sa Ar­me­ni­jom i Tur­skom, u to ni­kad ni­sam ni su­mnjao – ka­zo je se­le­ktor na kon­sta­ta­ci­ju da se naš ka­pi­ten obreo ju­čer uju­tro u ho­te­lu Her­ce­go­vi­na.Po­red Sa­hi­ća, ra­zlog se­le­kto­ro­vog do­brog ra­spo­lo­že­nja bi­la je i či­nje­ni­ca da je, u mo­men­ti­ma dok smo raz­go­va­ra­li s njim, Sa­lem Pro­lić na sa­ra­jev­skom aero­dro­mu do­če­kao Asmi­ra Be­go­vi­ća, gol­ma­na en­gles­kog Por­tsmu­ta ko­ji je odlu­čio obu­ći dres BiH.- Be­go­vić je ra­zlog mog ve­li­kog op­ti­mi­zma. To je gol­man ko­ji se do­ka­zao u mo­žda i naj­ja­čoj li­gi na svi­je­tu.

Gle­dao sam ga pro­tiv Ar­se­na­la pro­šlog vi­ken­da i mi­slim da se ra­di o "ele­men­tu" ko­ji bi mo­gao bi­ti pre­su­dan u me­če­vi­ma ko­ji nas oče­ku­ju.Osim Spa­hi­ća i Be­go­vi­ća, se­le­ktor nam je po­nu­dio i tre­ći ra­zlog nje­go­va do­bra ra­spo­lo­že­nja.- Si­ne, mo­ram se ne­ka­ko za­hva­li­ti Ivi Šu­šku (hrvat­ski struč­njak ko­ji ra­di u Ar­me­ni­ji), ko­ji mi je po­slao opši­ran iz­vje­štaj o sve­mu što se tre­nu­tno de­ša­va u i oko ar­men­ske se­le­kci­je.

A, u iz­vje­šta­ju sto­ji…

– Ar­men­ci su odbi­li sti­mu­la­ci­ju ko­ju su im po­nu­di­li Tur­ci, iz prin­ci­pa, jer Tur­ke sma­tra­ju od­go­vor­nim za ge­no­cid po­či­njen nad nji­ho­vim na­ro­dom (1894. i 1915. go­di­ne). Ipak, na­da­ju se prvoj po­bje­di u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma. Ono što je ta­ko­đer bi­tno, jes­te da ni­su us­pje­li naj­bo­lje ani­mi­ra­ti svo­je na­vi­ja­če za uta­kmi­cu sa na­ma, ta­ko da se oče­ku­je tek oko pet hi­lja­da nji­ho­vih na­vi­ja­ča, što je sva­ka­ko do­bra vi­jest. Trav­njak sta­di­ona na ko­jem će­mo igra­ti je u odli­čnom sta­nju – ka­zao je se­le­ktor Bla­že­vić, ko­ji je si­noć održao i prvi tre­ning na Grba­vi­ci.

Šti­lić i Bar­ba­rić

Si­noš­nji tre­ning pro­pus­tio je Se­jad Sa­li­ho­vić zbog la­kše ozlje­de, ali bi već da­nas tre­bao bi­ti u pu­nom po­go­nu.Se­mir Šti­lić je­di­ni se od po­zva­nih igra­ča ni­je po­ja­vio na oku­plja­nju, a ra­zlog je ozlje­da. Osim Šti­li­ća, ne­ma ni Ivi­ce Bar­ba­ri­ća, je­dnog od tro­ji­ce Ći­ri­ni po­mo­ćni­ka, ko­ji je otpu­to­vao u Ja­pan, gdje je pro­na­šao an­ga­žman. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku