hamburger-icon

Kliker.info

Vrlo izvjesno : Bajramović se oprašta od profesionalnog nogometa?

Vrlo izvjesno : Bajramović se oprašta od profesionalnog nogometa?

15 Maja
04:54 2009

Na po­čet­ku nje­go­ve ka­ri­je­re fu­dbal­ski ek­sper­ti bi­li su ubi­je­đe­ni da je pred njim blis­ta­va bu­du­ćnost. U Fre­ibur­gu je sta­sao u igra­ča in­ter­na­ci­onal­ne kla­se i za njim su se oti­ma­li naj­ve­ći bun­de­sli­ga­ški klu­bo­vi. Da­nas, po­sli­je 134 odi­gra­ne uta­kmi­ce i 17 pos­ti­gnu­tih go­lo­va u Bun­de­sli­gi, is­ti ti ek­sper­ti ni­su si­gur­ni da li će na­kon no­ve po­vre­de nas­ta­vi­ti sa pro­fe­si­onal­nim igra­njem fu­dba­la.Na­ra­vno, ri­ječ je o Zla­ta­nu Baj­ra­mo­vi­ću, bh. re­pre­zen­ta­tiv­cu, čla­nu Fran­kfur­ta i je­dnim od naj­ne­sre­tni­jih igra­ča ko­ji je ika­da zai­grao u Bun­de­sli­gi.Po­sli­je tri ope­ra­ci­je na pal­cu de­sne no­ge, bez­broj po­sje­ta do­kto­ri­ma i ne­sno­snih bo­lo­va, či­ni­lo se da je nje­go­vim pa­tnja­ma do­šao kraj.

Bol u zglo­bu pal­ca je nes­ta­la, a da ta­ko os­ta­ne po­bri­nu­la se spor­tska kom­pa­ni­ja Adi­das ko­ja je izra­di­la spe­ci­jal­ne ko­pa­čke da sa­ču­va­ju po­vri­je­đe­ni pa­lac.Baj­ra­mo­vi­ću je pro­šli po­ne­dje­ljak po čet­vrti put ope­ri­san pa­lac de­sne no­ge, i u Fran­kfur­tu i ci­je­loj BiH sa nes­trplje­njem oče­ku­ju re­zul­ta­te ope­ra­ci­je. Ipak to ni­je je­di­na po­vre­da u ka­ri­je­ri ovog nes­tre­tnog fu­dba­le­ra.Nje­go­va ne­vje­ro­va­tna se­ri­ja po­vre­da po­če­la je u St. Pa­uli­ju, za ko­je je 2001. go­di­ne odi­grao svo­je prve bun­de­sli­ga­ške uta­kmi­ce. Na je­dnoj pri­pre­mnoj uta­kmi­ci po­ki­dao je li­ga­men­te de­sne no­ge, i za nje­ga je bi­la iz­gu­blje­na je­se­nja se­zo­na. Sli­je­di­la je upa­la kos­ti cje­va­ni­ce i opet pa­uza za Baj­ra­mo­vi­ća.

Pre­las­kom u Fre­iburg nas­ta­vi­la se se­ri­ja po­vre­da.                 U se­zo­ni 2002./03. sli­je­di is­te­gnu­će li­ga­me­na­ta u sko­čnom zglo­bu i pro­ble­mi sa zglo­bo­vi­ma. Spre­man sto­pos­to ri­jet­ko je bio. U fe­bru­aru 2004. go­di­ne no­va pa­uza za Zla­ta­na, ovaj put zbog pro­ble­ma sa mi­ši­ći­mem no­ge. Kra­jem augus­ta opet po­vre­da! Ovaj put bo­lo­vi u pre­dje­lu adu­kto­ra, i za nje­ga je za­vrše­na je­se­nja se­zo­na pri­je ne­go li je i po­če­la.Pre­las­kom 2005. go­di­ne u Schal­ke či­ni­lo se da do­la­ze bo­lja vre­me­na za Baj­ra­mo­vi­ća. Na­kon fan­tas­ti­čno odi­gra­nih par­ti­ja za no­vi klub, u se­zo­ni 2006./07. ipak no­vi šok. Po­vre­da mi­ši­ća lis­ta izba­ci­la ga je dva mje­se­ca sa te­re­na i iz prve pos­ta­ve. I na lje­to, umjes­to da se pri­pre­ma sa eki­pom, Baj­ra­mo­vić je mo­rao na ot­kla­nja­nje na­sla­ga u ko­lje­nu i sko­čnom zglo­bu.

Ko­na­čno, pro­tiv Han­no­ve­ra (24. no­vem­bar 2007.) odi­grao je svo­ju po­slje­dnju uta­kmi­cu od ci­je­lih 90. mi­nu­ta. Ta­da po­či­nju bo­lo­vi u zglo­bu pal­ca de­sne no­ge i po­če­tak ma­ra­ton­skih ope­ra­ci­ja. U fe­bru­aru, ma­ju i ju­lu 2008. go­di­ne naj­po­zna­ti­ji "de­sni pa­lac" Bun­de­sli­ge mo­rao je pod nož.Schal­ke za Baj­ra­mo­vi­će­ve pa­tnje ni­je imao slu­ha i ugo­vor mu ni­je pro­du­žen. Po­vri­je­đen pre­la­zi u Fran­kfurt i sve češ­će se ža­li na ne­po­dnoš­lji­ve bo­lo­ve. Na zim­skim pri­pre­ma­ma po­vri­je­đu­je bu­tni mi­šić i opet pa­uza za nje­ga.Ka­ko je opo­ra­vak spo­ro te­kao tre­ner Fri­ed­helm Fun­kel da­vao mu je mi­ni­mal­nu mi­nu­ta­žu i to u sa­mo šest su­sre­ta. No, ni sav oprez Fun­ke­la ni­je po­mo­gla da sa­ču­va Baj­ra­mo­vi­ća od no­ve po­vre­de. Ula­zak u uta­kmi­cu pro­tiv Bo­rus­si­je iz Dor­tmun­da bio je ko­ban. Opet pa­lac, i opet ope­ra­ci­ja. Ka­že da ovaj put ne­ma ne­po­dnoš­lji­ve bo­lo­ve ali, ipak ne­što sme­ta.- Šta se još ve­li­ko mo­že de­si­ti? Go­re od pro­šlih go­di­nu i po si­gur­no ne mo­že bi­ti. Na­dam se da ću na po­čet­ku idu­će se­zo­ne po­no­vo bi­ti onaj sta­ri i obe­ća­vam da ću se bo­ri­ti – izja­vio je Baj­ra­mo­vić po­ti­šte­nim gla­som, kao da i on vi­še ne vje­ru­je u svoj sko­ri po­vra­tak.Baj­ra­mo­vić, ne­ka­da slav­ljen kao ve­li­ka na­da, Ći­rin adut za ba­raž i Ju­žnu Afri­ku, sa 29. go­di­na se bo­ri pro­tiv kra­ja ka­ri­je­re!

Ći­ri­n po­ziv                                      I naš se­le­ktor Ći­ro Bla­že­vić, kao me­hlem na po­vri­je­đe­ni Baj­ra­mo­vi­ćev pa­lac, po­slao je po­ziv za oku­plja­nje re­pre­zen­ta­ci­je pred odlu­ču­ju­će uta­kmi­ce pro­tiv Bel­gi­je. Baj­ra­mo­vi­ću ni­je du­go tre­ba­lo da po­ka­že svo­ju no­go­me­tnu ge­ni­jal­nost! Bel­gi­jan­ce je u Gen­ku do­tu­kao na­kon sa­mo ne­ko­li­ko mi­nu­ta pro­ve­de­nih u igri. I, dok se Baj­ra­mo­vić po­čeo vra­ća­ti u sta­ru for­mu opet šok – bo­lo­vi u pal­cu po­no­vo su se vra­ti­li. (Kliker.info-San)

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku