hamburger-icon

Kliker.info

Vjerovali ili ne : Ukidaju Ured glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom

Vjerovali ili ne : Ukidaju Ured glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom

03 Marta
10:33 2008
Ka­ko tre­nu­tno stva­ri sto­je, Ured gla­vnog pre­go­va­rača Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne sa Evrop­skom uni­jom je za­tvo­ren! Igor Da­vi­do­vić, gla­vni pre­go­va­rač i šef tog Ure­da, vra­tio se na svo­je ra­ni­je ra­dno mjes­to u Mi­nis­tar­stvu vanj­skih po­slo­va BiH. To je ja­vno pot­vrdi­la i Ana Tri­šić-Ba­bić, za­mje­ni­ca mi­nis­tra vanj­skih po­slo­va BiH uz na­po­me­nu da je to do­bro jer se pre­go­vo­ri mo­ra­ju vo­di­ti iz Mi­nis­tar­stva vanj­skih po­slo­va. Mi­nis­trat­svo vanj­skih po­slo­va u budžetu za ovu go­di­nu ni­je pre­dvi­dje­lo ni­je­dne mar­ke za rad Ure­da gla­vnog pre­go­va­rača BiH sa EU, a Vi­jeće mi­nis­ta­ra je pres­ta­lo da plaća i za­ku­pni­nu za pros­to­ri­je Ure­da.Ci­je­li ovaj slučaj po­tpu­no je još uvi­jek oba­vi­jen ve­lom taj­ni i za­pra­vo ni­je ja­sno šta se do­gađa s Ure­dom. To otva­ra pi­ta­nje ka­ko će da­lje teći pre­go­vo­ri s Evrop­skom uni­jom i hoće li doći u škri­pac po­go­to­vo što se na­jav­lju­je sko­ro po­tpi­si­va­nje Spo­ra­zu­ma o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­druživa­nju s EU.Pre­ma ne­kim izvo­ri­ma na­šeg lis­ta, sce­na­rio ga­še­nja Ure­da gla­vnog pre­go­va­rača BiH sa EU skro­jen je u Ba­nja­lu­ci po šni­tu Mi­lo­ra­da Do­di­ka, pre­mi­je­ra RS, a za nje­go­vu re­ali­za­ci­ju on je za­dužio Ni­ko­lu Špi­rića, pred­sje­da­va­jućeg Vi­jeća mi­nis­ta­ra BiH. (Kliker.info-San)
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku