hamburger-icon

Kliker.info

Uđi slobodno : Lepa Brena 30.maja u Sarajevu

Uđi slobodno : Lepa Brena 30.maja u Sarajevu

10 Aprila
04:15 2009

Fa­hre­ta Ži­vo­ji­no­vić, po­zna­ti­ija kao Le­pa Bre­na nas­tu­pit će 30. ma­ja u sa­ra­jev­skoj dvo­ra­ni Ze­tra u okvi­ru ve­li­ke kon­cer­tne tur­ne­je «Uđi slo­bo­dno» ko­ju je za­po­če­la 21. mar­ta kon­cer­tom u Slo­ve­ni­ji. Ovo nam je pot­vrdio El­mir Re­kić, di­re­ktor agen­ci­ja «Sta­ge art» ko­ja će i or­ga­ni­zo­va­ti kon­cert u Sa­ra­je­vu. Osim Sa­ra­je­va, Le­pa Bre­na će po­čet­kom ju­na nas­tu­pi­ti u Bi­ha­ću i Tu­zli. Za­ni­mlji­vo je da će Bre­na na­kon vi­še od 20 go­di­na po­no­vo za­pje­va­ti u Sa­ra­je­vu. – Mno­gi su nas pi­ta­li ho­će li pje­va­ti na Ko­še­vu. No, Bre­na i njen tim su se ipak odlu­či­li da to bu­de Ze­tra. Ona do­la­zi s svo­jim ben­dom i za sa­da vam ne mo­gu re­ći ho­će li do­vo­di­ti ne­ke gos­te iz Srbi­je i ho­će li po­zva­ti ne­ke pje­va­če iz na­še ze­mlje – ka­že Re­kić.

Osim Sa­ra­je­va, Le­pa Bre­na će nas­tu­pa­ti i u šest dru­gih ve­ćih gra­do­va di­ljem drža­va biv­še Ju­go­sla­vi­je. Le­pa Bre­na je svo­ju mu­zi­čku ka­ri­je­ru za­po­če­la 1981. go­di­ne s pje­smom «Slat­ki greh». Od ta­da do da­nas, pje­va­či­ca je sni­mi­la 17 al­bu­ma, ne­ko­li­ko fil­mo­va i se­ri­ju pod na­zi­vom «Haj­de da se vo­li­mo» i prva je pje­va­či­ca ko­ja se spus­ti­la na kon­cert he­li­kop­te­rom. (Kliker.info-San)

Oznake
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku