hamburger-icon

Kliker.info

Sulejman Tihić : Us­ta­vna re­for­ma kre­ta­t će se otprilike na tra­gu april­skog pa­ke­ta us­ta­vnih pro­mje­na

Sulejman Tihić : Us­ta­vna re­for­ma kre­ta­t će se otprilike na tra­gu april­skog pa­ke­ta us­ta­vnih pro­mje­na

21 Maja
05:44 2009

Pi­ta­nje svih pi­ta­nja, ka­ko ga čes­to na­zi­va­ju bh. po­li­ti­ča­ri i pred­sta­vni­ci me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce je re­for­ma Us­ta­va BiH. O spo­ros­ti do­no­še­nja za­ko­na bi­tnih za na­šu drža­vu na nje­nom pu­tu ka euroa­tlan­skim in­te­gra­ci­ja­ma su­vi­šno je vi­še go­vo­ri­ti.Da bi se na tom pla­nu stva­ri po­kre­nu­le na­pri­jed po­tre­bno je hi­tno mi­je­nja­ti Us­tav. Na to je upo­zo­rio i Ha­vi­jer So­la­na, vi­so­ki pred­sta­vnik za vanj­sku po­li­ti­ku i si­gur­nost pri­li­kom po­sje­te BiH, za­je­dno sa ame­ri­čkim pot­pred­sje­dni­kom Džo­ze­fom Baj­de­nom. Pre­ma ono­me što smo raz­go­va­ra­li sa So­la­nom i Baj­de­nom, ot­pri­li­ke će se us­ta­vna re­for­ma kre­ta­ti na tra­gu april­skog pa­ke­ta us­ta­vnih pro­mje­na. To bi mo­gla bi­ti do­bra osno­va za rad na ovom pi­ta­nju – ka­že za "San" predsjednik SDA Su­lej­man Ti­hić.Upra­vo je na ini­ci­ja­ti­vu njegove stran­ke Dom na­ro­da Par­la­men­ta BiH usvo­jio odlu­ku da se pris­tu­pi iz­mje­na­ma Us­ta­va. Me­đu­tim, ci­je­li pro­ces sto­pi­ra­li su zas­tu­pni­ci SNSD koji su odus­ta­li od te odlu­ke, ko­ja ka­sni­je ni­je pot­vrđe­na u Pred­sta­vni­čkom do­mu.– Ta odlu­ka je do­ne­se­na u skla­du sa za­je­dni­čkom izja­vom iz prud­skog pro­ce­sa. Ona je na tra­gu raz­go­vo­ra o us­ta­vnoj re­for­mi, s tim da mi stvar­no že­li­mo da se u pri­ču o us­ta­vnim pro­mje­na­ma uklju­če i dru­ge stran­ke. Po­zna­to je da prud­ska troj­ka ne­ma ka­pa­ci­tet da pro­ve­de us­ta­vne pro­mje­ne – kaže Ti­hić.Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, od­go­vor­ni čelnici stranaka po­zi­ci­je i opo­zi­ci­je bi tre­ba­li sjes­ti i do­go­vo­ri­ti da­lje akti­vnos­ti na us­ta­vnoj re­for­mi.

Gdje je zapelo

S dru­ge stra­ne Du­šan­ka Maj­kić, za­mje­ni­ca pred­sje­da­va­ju­ćeg Do­ma na­ro­da i visoki funkcioner SNSD, us­tvrdi­la je da je do­no­še­nje odlu­ke Do­ma na­ro­da o pristupanju iz­mje­na­ma Us­ta­va zlo­upo­tri­je­blje­no. Ja sam tu odlu­ku po­vu­kla i re­kla da ona ne bi tre­ba­la bi­ti mjerodavna unu­tar Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH. Na­ime, mi tek mo­ra­mo da na ni­vou ko­le­gi­ja po­nu­di­mo na­čin ka­ko će se to rje­ša­va­ti. Ko će ući u tu ko­mi­si­ju, ka­ko će se ra­di­ti, du­bi­nu do koje će e se ići… Sve je otvo­re­no i na tom po­lju ko­le­gij ni­je uspio na­pra­vi­ti ni­ka­kav do­go­vor. Da­kle, če­ka­mo – re­kla je Maj­ki­će­va za "San".

Odlu­ka Do­ma na­ro­da pra­kti­čno ne pos­to­ji, podsjeća i ona, jer ni­je pot­vrđe­na u Pred­sta­vni­čkom do­mu.- Ko­le­gij ra­zmiš­lja na tu te­mu, ali pro­šla sje­dni­ca je po­ka­za­la da se mi te­ško mo­že­mo do­go­vo­ri­ti oko du­bi­ne u ko­ju će se ući ka­da su u pi­ta­nju us­ta­vne pro­mje­ne – na­gla­si­la je Maj­ki­će­va.Na prošloj sjednici, kao što je poznato, inicijativa SDA da se započne sa ustavnim promjenama nije prošla, a Majkićkin stranački kolega Milorad Živković čak je tražio da se prije ustavnih promjena napravi "anketa" među građanima želeli uopšte i u kakvoj BiH živjeti.  (Kliker.info-San)

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku