hamburger-icon

Kliker.info

Sulejman Tihić : Nećemo dozvoliti farsu od reforme policije!

Sulejman Tihić : Nećemo dozvoliti farsu od reforme policije!

12 Januara
14:33 2008

Na sje­dni­ci Ko­le­gi­ja SDA održa­noj u pe­tak, ko­jom je pred­sje­da­vao li­der stran­ke Su­lej­man Ti­hić, raz­go­va­ra­no je o aktu­el­nim po­li­ti­čkim pi­ta­nji­ma, te o akti­vnos­ti­ma stran­ke ko­je tre­ba­ju usli­je­di­ti u na­re­dnom pe­ri­odu. Na­ime, idu­ćeg mje­se­ca bit će sa­zva­na sje­dni­ca Gla­vnog odbo­ra na ko­joj će se ras­prav­lja­ti o us­ta­vnoj re­for­mi. Na­kon dis­ku­si­je za­uzet će se ko­na­čni sta­vo­vi po tom pi­ta­nju. Kao što je po­zna­to, SDA već ima ma­te­ri­jal ko­ji po­dra­zu­mi­je­va or­ga­ni­za­ci­ju drža­ve po re­gi­onal­nom prin­ci­pu.Me­đu­tim, Us­ta­vno­pra­vna ko­mi­si­je stran­ke bi tre­ba­la još je­dnom da pro­ana­li­zi­ra ma­te­ri­ja­le ka­ko bi se oni pri­pre­mi­li za sje­dni­cu Gla­vnog odbo­ra. Ina­če, na Ko­le­gi­ju je naj­vi­še za­mjer­ki upu­će­no na pri­je­dlo­ge ra­dne gru­pe za re­for­mu po­li­ci­je ko­ju je for­mi­ra­lo Vi­je­će mi­nis­ta­ra BiH. – Ja­sno smo re­kli da ne­će­mo po­drža­ti ni­ka­kvu re­for­mu ako gla­vne drža­vne in­sti­tu­ci­je ne bu­du ima­le na­dle­žnos­ti za ci­je­lu po­li­cij­sku stru­ktu­ru – od kan­to­nal­nih, en­ti­tet­skih do drža­vnog ni­voa. Po­ku­ša­ji ko­ji se sa­da či­ne da se re­for­ma po­li­ci­je i in­sti­tu­ci­je ko­je će se for­mi­ra­ti ogra­ni­če sa­mo na kro­vne in­sti­tu­ci­je, ne­će­mo po­drža­ti. To je od­stu­pa­nje od re­for­me i SDA to ne­će po­drža­ti – ka­že Ti­hić za "San".Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ra­di se o po­ku­ša­ji­ma da Di­re­kci­ja za ko­ro­di­na­ci­ju ko­or­di­ni­ra sa­mo SI­PA-u i Gra­ni­čnu po­li­ci­ju, a da ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa kan­to­nal­nim i en­ti­tet­skim po­li­ci­ja­ma.- Ili, da ne­za­vi­sni odbor ra­di sa­mo na izbo­ru di­re­kto­ra SI­PA i Gra­ni­čne po­li­ci­je. Me­đu­tim, taj odbor tre­ba da ra­di i na izbo­ru di­re­kto­ra kan­to­nal­nih po­li­ci­ja, en­ti­tet­skih… Ta­ko­đer, pri­pre­ma se pri­je­dlog da po­li­cij­ska aka­de­mi­ja na ni­vou BiH obu­ča­va sa­mo po­li­caj­ce za SI­PA i Gra­ni­čnu po­li­ci­ju, a da en­ti­tet­ske obu­ča­va­ju po­li­caj­ce ko­ji ra­de u kan­to­nal­nim i en­ti­tet­skim po­li­ci­ja­ma, što je po­tpu­no ne­pri­hva­tlji­vo – pot­crtao je Ti­hić.Na Ko­le­gi­ju je još je­dnom pot­vrđen po­zna­ti stav SDA ka­da je ri­ječ o drža­vnoj imo­vi­ni, a to je da se u skla­du sa Spo­ra­zu­mom o su­kce­si­ji sva drža­vna imo­vi­na tre­ba prvo upi­sa­ti na drža­vu pa on­da što njoj ni­je po­tre­bno da se pre­ne­se na en­ti­tet­ske i kan­to­nal­ne in­sti­tu­ci­je. Pri­je sje­dni­ce Gla­vnog odbo­ra SDA ko­ja će se održa­ti u fe­bru­aru, održat će se sje­dni­ca stra­na­čkog Pred­sje­dniš­tva na ko­joj će se sis­te­mat­ski ras­prav­lja­ti o ka­drov­skoj po­li­ti­ci. Tom pri­li­kom će se iza­na­li­zi­ra­ti ka­ko je do sa­da ra­đe­no i ka­ko tre­ba da se ra­di ka­da je u pi­ta­nju ka­drov­ska po­li­ti­ka ko­ju vo­de ka­dro­vi SDA na kan­to­nal­nom, en­ti­tet­skom i drža­vnom ni­vo. Su­lej­man Ti­hić nam je pot­vrdio da mu li­je­če­nje ne­će bi­ti pre­pre­ka da se ba­vi naj­va­žni­jim stva­ri­ma ka­da je u pi­ta­nju SDA i nje­go­va po­zi­ci­ja u Do­mu na­ro­da drža­vnog Par­la­men­ta. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku