hamburger-icon

Kliker.info

SIPA istražuje pokušaj pljačke stoljeća

SIPA istražuje pokušaj pljačke stoljeća

03 Marta
11:04 2008
Agen­ci­ja za is­tra­ge i za­šti­tu (SI­PA) vo­di is­tra­gu o ne­za­pamćenom po­ku­ša­ju pljačke nov­ca za računa No­ve ba­nja­lučke ban­ke u Ba­nja­lu­ci. Kao što smo pi­sa­li, 15. fe­bru­ara je u zgra­du te ban­ke ušao uglađeni mu­ška­rac sre­dnjih go­di­na i pred­sta­vio se kao re­vi­zor. Službe­ni­ci su mu omo­gućili da sje­de za kom­pju­ter i on je pre­ba­cio četi­ri mi­li­ona ma­ra­ka na svoj pri­va­tni račun u ABS ban­ci u Sa­ra­je­vu. Vi­djev­ši da mu je to odmah po­šlo za ru­kom, u kom­pju­ter je uku­cao pre­ba­ci­va­nje još četi­ri mi­li­ona ma­ra­ka. Po­tom je ma­lo pričao sa službe­ni­ci­ma i ka­zao da će se s ko­le­gom re­vi­zo­rom vra­ti­ti za sat vre­me­na i mir­no je iza­šao iz zgra­de ban­ke. Ma­lo po­tom, je­dna službe­ni­ca je pro­la­zeći po­red kom­pju­te­ra za ko­jim je ne­zna­nac sje­dio vi­dje­la da na mo­ni­to­ru pi­še „tra­sa­kci­ja ni­je us­pje­la". Po­zva­la je še­fa, pre­va­ra je ot­kri­ve­na i pre­ba­ci­va­nje prva četi­ri mi­li­ona ko­ja su već le­gla na pri­va­tni račun u ABS ban­ci u Sa­ra­je­vu je sto­pi­ra­na. Ta­ko je spri­ječena pljačka sto­ljeća.O sve­mu je odmah oba­vi­je­šte­na SI­PA i nje­ni službe­ni­ci su ubrzo ot­kri­li iden­ti­tet lo­po­va, ali on još ni­je uha­pšen i u to­ku je po­tje­ra za njim. Agen­ci­ja za is­tra­ge i za­šti­tu već je Tužilaš­tvu BiH po­dni­je­la iz­vje­štaj pro­tiv nje­ga i još ne­ko­li­ko ne­po­zna­tih li­ca.Ne­ma ni­ka­kve su­mnje da je račun u ABS ban­ci otvo­ren sa­mo zbog te pljačke. Ko je još u sve uključen, za sa­da je ne­po­zna­to. Iz­vje­sno je da je lo­pov imao po­ma­gače, s ob­zi­rom da je do u de­ta­lje znao kom­pju­ter­ski sis­tem No­ve ba­nja­lučke ban­ke, pa čak i lo­zin­ku. Ut­vrđeno je da je do u de­ta­lje znao i ra­spo­red pros­to­ri­ja i ka­me­ra u ban­ci. (Kliker.info-San)
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku