hamburger-icon

Kliker.info

Semir Osmanagić : U Sarajevu će biti svjetski centar za istraživanje piramida

Semir Osmanagić : U Sarajevu će biti svjetski centar za istraživanje piramida

30 Jula
01:45 2008

Fon­da­ci­ja "Ar­he­olo­ški park: Bo­san­ska pi­ra­mi­da Sun­ca" i njen osni­va­č Se­mi­r Osma­na­gi­ć ovih da­na se in­ten­zi­vno pri­pre­maju za prvu me­đu­na­ro­dnu kon­fe­ren­ci­ju o Bo­san­skoj do­li­ni pi­ra­mi­da ko­ja će bi­ti održa­na od 25. do 30. augus­ta u Sa­ra­je­vu. To­kom šes­to­dne­vne kon­fe­ren­ci­je Fon­da­ci­ja će, ka­ko je za "San" ka­zao Osma­na­gić, ugos­ti­ti više od 45 vo­de­ćih struč­nja­ka, me­đu ko­ji­ma su 22 egi­pat­ska ar­he­olo­ga, egip­to­lo­ga i ge­olo­ga, te rus­ki ge­ofi­zi­ča­ri iz Aka­de­mi­je na­uka Ru­si­je.

Pred­sje­dnik Kon­fe­ren­ci­je bit će is­tra­ži­vač pi­ra­mi­da i tros­tru­ki do­ktor ar­he­olo­ških na­uka Na­bil Svdim iz Ka­ira.– Ja sam se upra­vo vra­tio iz Ki­ne, ko­ja ta­ko­đer ima oko 200 svo­jih pi­ra­mi­da, odno­sno ma­uzo­le­ja, gdje su mi i ki­nes­ki ar­he­olo­zi pot­vrdi­li svoj do­la­zak. Svoj do­la­zak su pot­vrdi­li i nau­čni­ci iz Si­le­sij­skog In­sti­tu­ta iz Polj­ske ko­ji su ra­di­li ra­di­okar­bon­sku ana­li­zu or­gan­skog ma­te­ri­ja­la iz pod­ze­mnih tu­ne­la Ra­vne, te pro­fe­so­ri iz Ma­đar­ske, Aus­tri­je, Hrvat­ske ko­ji će uz na­še struč­nja­ke ofor­mi­ti jak nau­čni skup, si­gur­no je­din­stven na Bal­kanu. Na­ma je dra­go što pos­to­ji ova­ko ve­li­ki in­te­res za pro­je­kat i to za­pra­vo pot­vrđu­je da nau­čno pos­to­ja­nje bo­san­skih pi­ra­mi­da jes­te pos­ta­la i na­ša stvar­nost – ka­zao nam je Osma­na­gić.

Da li će na sku­pu biti i Va­ši opo­nen­ti, odno­sno oni ko­ji vas na­zi­va­ju šar­la­ta­nom i in­ten­zi­vno u me­di­ji­ma ne­gi­ra­ju pos­to­ja­nje pi­ra­mi­da?

– Do­ktor Na­bil je u ne­ko­li­ko na­vra­ta po­zi­vao i to di­rek­tno i po­ime­ni­čno sve one ko­ji ne­gi­ra­ju pos­to­ja­nje pi­ra­mi­da kao što su do­ktor Bla­go­je Go­ve­da­ri­ca, Zil­ha Ku­jun­džić, Sej­fu­din Vra­bac, En­ver Ima­mo­vić, En­to­ni Har­ding, Pre­drag No­va­ko­vić… Po­zva­ni su da izlo­že svo­je sta­vo­ve u atmo­sfe­ri nau­čne ar­gu­men­ta­ci­je, gdje će bi­ti oko 40 re­fe­ra­ta struč­nja­ka ko­ji su ra­di­li svo­je ana­li­ze. Za­to smo po­zva­li i njih da ar­gu­men­tu­ju svo­je sta­vo­ve, jer zbog to­ga i pravimo ovaj nau­čni skup. Me­đu­tim od­go­vor još uvi­jek ni­smo do­bi­li, ali vi­djet će­mo ho­će li se do po­čet­ka sku­pa oda­zva­ti.

Šta za­pra­vo oče­ku­je­te od ovog nau­čnog sim­po­zi­ju­ma?

– Že­li­mo da sva nau­čna li­ca pot­vrde da se u srcu BiH na­la­ze stru­ktu­re ko­je ra­dio čo­vjek. Že­li­mo da se svi­jet uvje­ri u bo­san­ske pi­ra­mi­de i da, na­ra­vno, pro­vje­ri sve na­še ar­gu­men­te i do­ka­ze ko­je smo do sa­da sa­ku­pi­li. Ta­ko­đer, pla­ni­ra­mo na ovom sku­pu osnovati cen­tar za glo­bal­no is­tra­ži­va­nje pi­ra­mi­da, koji bi imao sje­di­šte u Sa­ra­je­vu.

Šta bi bio za­da­tak tog cen­tra?

– Cen­tar će is­tra­ži­va­ti pi­ra­mi­de u BiH, ali i u Ki­ni, Gva­te­ma­li, Egip­tu i svim onim ze­mlja­ma gdje pos­to­je. Pla­ni­ra­mo da BiH pos­ta­ne sre­di­šte ta­kvih is­tra­ži­va­čkih ra­do­va. Mi na ovaj pro­je­kat gle­da­mo kao na glo­bal­ni, a ne da on bu­de sa­mo od lo­kal­nog zna­ča­ja. Ta­ko­đer oče­ku­je­mo od ovog pro­je­kta da po­mo­gne Bosni i Hercegovini u ra­zvo­ju tu­ri­zma i da to bu­de naš naj­ve­ći izvor pri­ho­da.

Na ko­jim lo­ka­ci­ja­ma tre­nu­tno is­tra­žu­je­te?

– Ra­di­mo na ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja. U kom­ple­ksu tu­ne­la Ra­vne raš­čiš­ća­va­mo pro­la­ze ko­ji vo­de pre­ma pi­ra­mi­di Sun­ca. Po­se­bno smo se fo­ku­si­ra­li na dva me­ga­li­tna blo­ka sa pra­his­to­rij­skim sim­bo­li­ma. Na Bo­san­skoj pi­ra­mi­di Mje­se­ca ta­ko­đer ra­di­mo na dvi­je lo­ka­ci­je. Prva je na pla­tou i vrhu pi­ra­mi­de, a dru­ga je ne­gdje u sre­di­štu za­pa­dne stra­ne. Na tim lo­ka­ci­ja­ma smo na­šli naj­ve­će me­ga­li­tne blo­ko­ve na Bal­ka­nu i nas­tav­lja­mo s pro­ši­ri­va­njem tih ra­do­va.

 

Upo­re­do s va­šim ra­do­vi­ma tra­ju i ra­do­vi ar­he­olo­škog ti­ma va­ših opo­ne­na­ta na Sta­rom gra­du Vi­so­ki. Ima­te li ne­ki an­ga­žman u tim ra­do­vi­ma?

– Ja sam ja­ko sre­tan i za­do­vo­ljan što se ra­di na tim is­tra­ži­va­nji­ma sre­dnjo­vje­ko­vnog gra­da, jer je to va­žno za na­šu his­to­ri­ju. Mo­žda ne­ki ne zna­ju, ali prva sred­stva ko­ja su odvo­je­na za ra­do­ve na Sta­rom gra­du su do­bi­je­na za­hva­lju­ju­ći na­šem pro­je­ktu is­tra­ži­va­nja. Ta­daš­nji fe­de­ral­ni mi­nis­tar pros­tor­nog ure­đe­nja iz­dvo­jio je ne­ko­li­ko hi­lja­da KM za ra­do­ve na Sta­rom gra­du, jer nam je u in­te­re­su da se is­tra­žu­je BiH i da kul­tur­no-his­to­rij­ska ba­šti­na BiH bu­de svjet­ska atra­kci­ja. Tre­nu­tno ne­mam ne­kog kon­kre­tnog an­ga­žma­na u sa­mim ra­do­vi­ma na Sta­rom gra­du i to zbog na­ših is­tra­ži­va­nja, ali sam uvi­jek na ra­spo­la­ga­nju.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku