hamburger-icon

Kliker.info

Semir Osmanagić : Stvorili smo klimu da se intenziviraju istraživanja

Semir Osmanagić : Stvorili smo klimu da se intenziviraju istraživanja

12 Aprila
10:15 2008
Osnivač Fondacije "Arheološki park: Bosanska piramida sunca" Se­mir Osma­na­gić za "San" kaže da su pi­ra­mi­de nje­go­va ži­vo­tna mi­si­ja ko­ju ni­ko, pa ni bh. struč­nja­ci, ne ­mo­gu osu­je­tit.Ovo­go­diš­nja se­zo­na ra­do­va u do­li­ni bo­sans­kih pi­ra­mi­da u Vi­so­kom započinje ove subote cjelodnevnom manifestacijom u Visokom, ali i na mjestima istraživanja.Osmanagić kaže da su ta istraživanja pro­je­kat ko­ji je "dru­ga­či­ji i je­din­stven", ne sa­mo u BiH već i u svi­je­tu.- To je ar­he­olo­ški pro­je­kat ko­ji mi­je­nja mno­go to­ga u do­ma­ćoj i svjet­skoj na­uci. Mi smo u po­če­ku re­kli da je je­di­ni na­čin re­ali­za­ci­je otvo­re­nost pre­ma svi­ma, pa i oni­ma ko­ji su­mnja­ju u pos­to­ja­nje pi­ra­mi­da – ka­zao je Osma­na­gić.On podsjeća da ne­ki struč­nja­ci od sa­mog po­čet­ka po­ku­ša­va­ju op­stru­ira­ti istraživanja, iako je on po­zi­vao na ar­gu­me­to­va­nu ras­pra­vu.- Sva mjes­ta ra­do­va od sa­mog po­čet­ka bi­la su otvo­re­na i tu ne­ma ni­ka­kvih taj­ni. Po­zi­va­li smo bh. struč­nja­ke na ras­pra­ve i po­red nji­ho­vih ne­aru­gu­men­to­va­nih i uvre­dlji­vih kri­ti­ke ko­ji­ma su nas­to­ja­li da za­us­ta­ve pro­je­kta, ali smo uz po­moć svjet­skih struč­nja­ka iz Egip­ta, Ru­si­je, Bri­ta­ni­je i Hrvat­ske, stvo­ri­li po­zi­ti­vnu kli­mu me­đu svjet­skim nau­čni­ci­ma da se in­te­zi­vi­raju is­tra­ži­va­nja – kaže Osma­na­gić.Protiv pro­je­kta u BiH su ostali oni ko­ji se ne ra­zu­mi­ju u pri­ami­de.- Bh. struč­nja­ci ko­ji se pro­ti­ve, ne ­po­zna­ju či­nje­ni­ce, ni­kad ni­su do­šli na pi­ra­mi­de, ne­ma­ju ni­ka­kvo is­kus­tvo s pi­ra­mi­da­ma u svi­je­tu. Naj­bo­lji pri­mjer za to je nji­ho­va šu­tnja na po­ziv pro­fe­so­ra Na­dil Sel­ven iz Egip­ta da učestvuju na me­đu­na­ro­dnoj kon­fe­ren­ci­ji u Sa­ra­je­vu – re­kao je Osma­na­gić.A naj­ve­ći opo­nen­t istraživanja, po  Osma­na­gićevim riječima, jeste pro­fe­so­r Bla­go­je Go­ve­da­ri­ca.- Pri­je če­ti­ri mje­se­ca Go­ve­da­ri­ca je tražio od pro­fe­so­ra Sel­ve­na da mu po­ša­lje iz­vje­štaj o pi­ra­mi­da­ma, ali na po­ziv za kon­fe­ren­ci­ju ni­je od­go­vo­rio, kao što se ni­je oda­zvao ni ge­olog iz Tu­zle, pro­fe­sor Vra­bac, još jedan opo­nent pro­je­kta. Na­ši struč­nja­ci mo­ra­ju shva­ti­ti da su u do­di­ru sa svjet­skom na­ukom u ko­joj ne­ma emo­ci­ja, neo­bje­kti­vnos­ti, već sa­mo pos­to­ji nau­čna is­ti­na i ar­gu­men­ta­ci­ja. Ako oni tvrde da ov­dje ne­ma ni­šta, mo­ra­ju do­ći sa do­ka­zi­ma, a ne sa­mo sa svo­jim ti­tu­la­ma i po­zi­ci­ja­ma – kaže Osmanagić.Ko­li­ko on zna, ni­ko od glavnih oponenata, uključujući i neke svjetske, poput pro­fes­ora iz Lon­do­na i Bos­to­na, ni­kad ni­su po­sje­ti­li mjesta istraživanja u Vi­so­kom.- Čak su me i ne­ki pro­fe­so­ri iz Sa­ra­je­va ismi­ja­li ka­da sam pri­je tri go­di­ne u svo­joj knji­zi na­pi­sao da će­mo pro­na­ći kom­pleks tu­ne­la, a ka­da smo tunele ot­kri­li, ni­ko od njih ni­je osje­tio po­tre­bu da se izvi­ne ili da mo­žda do­đe i da s na­ma is­tra­žu­je. To sa­mo pka­zu­je ne­do­ra­slost i ne­zre­lost na­ših struč­nja­ka – ka­zao je Osma­na­gić.- Moj op­ti­mi­zam se ni­kad ni­je pro­mi­je­nio, ja sam od po­čet­ka uvje­ren 100 pos­to da je ri­ječ o pi­ra­mi­da­ma. Sa­da, tri go­di­ne kasnije, pro­je­kat bo­snas­kih pi­ra­mi­da gra­đa­ni pri­hva­ta­ju kao ne­što što mi­je­nja po­lo­žaj ci­je­le ze­mlje – ka­zao je Semir Osma­na­gić.  (Kliker.info-San)
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku