hamburger-icon

Kliker.info

SDP upozorava : Tihić , Dodik i Čović su nepoželjni u Gradačcu

SDP upozorava : Tihić , Dodik i Čović su nepoželjni u Gradačcu

24 Februara
07:15 2009

 

 

Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni pri­je­ti to­tal­na blo­ka­da ako se iz drža­vnih in­sti­tu­ci­ja po­vu­ku ka­dro­vi SNSD. Ta­kva mo­gu­ćnost već je na­jav­lje­na iz vrha te stran­ke, a po­li­ti­čka atmo­sfe­ra je do­ve­de­na do usi­ja­nja na­kon što je SI­PA po­dni­je­la kri­vi­čnu pri­ja­vu pro­tiv pred­sje­dni­ka Vla­de RS i še­fa SNSD-a Mi­lo­ra­da Do­di­ka. – Mi ni­smo neo­zbi­ljni i ne­od­go­vor­ni. Ako se ne izbo­ri­mo sa ovim di­rek­tnim na­pa­dom na in­sti­tu­ci­je BiH, ne znam šta mo­že­mo oče­ki­va­ti od ova­kve ze­mlje. Oče­ku­je­mo ko­ope­ra­ti­vnost ko­le­ga u Par­la­men­tu BiH, Vi­je­ću mi­nis­ta­ra, Pred­sje­dniš­tvu BiH i u svim in­sti­tu­ci­ja­ma BiH da se tre­nu­tna si­tu­aci­ja pre­va­zi­đe što pri­je i da se in­sti­tu­ci­je vra­te za­ko­ni­tom ra­du – ka­že za "San" Du­šan­ka Maj­kić iz SNSD. Upu­će­ni, iako su se iz Ba­nja­lu­ke mo­gle ču­ti i pri­li­čno ja­sne po­ru­ke o po­vla­če­nju, tvrde da će SNSD ipak iza­bra­ti dru­gi me­tod. Odno­sno, os­ta­će gdje je­su, ali ne­će ni­šta ra­di­ti i na taj na­čin će blo­ki­ra­ti i in­sti­tu­ci­je drža­ve.

Zas­tu­pnik u Pred­sta­vni­čkom do­mu Par­la­men­ta BiH, je­dne od šest stra­na­ka vla­da­ju­će ko­ali­ci­je SBiH Adem Hus­kić, pak, ka­že da svi ko­ji su iza­bra­ni u Par­la­men­tar­nu skup­šti­nu BiH ima­ju oba­ve­zu da učes­tvu­ju u nje­nom ra­du kao i u iz­vršnim or­ga­ni­ma i ne­ma­ju pra­vo na op­stru­kci­ju.- Op­stru­kci­ja je stvar ne­sa­vrše­nos­ti Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma odno­sno nje­go­vog Ane­ksa IV i tu je os­tav­ljen pros­tor za vi­so­kog pred­sta­vni­ka da dje­lu­je. Na­ ža­lost, mi unu­tar BiH ne­ma­mo in­stru­men­te ko­jim bi­smo ih mo­gli pri­si­li­ti da ra­de. Ali, to mo­že me­đu­na­ro­dna za­je­dni­ca – ka­že Hus­kić za "San". A da li uo­pće pra­ti ra­zvoj si­tu­aci­je i ho­će li spri­je­či­ti blo­ka­du ra­da bh. in­sti­tu­ci­ja u OHR-u nam ni­su kon­kre­tno od­go­vo­ri­li. Por­tpa­rol OHR-a Lji­lja­na Ra­de­tić je pod­sje­ti­la da je Mi­ro­slav Laj­čak još uvi­jek vi­so­ki pred­sta­vnik i da ima sva ovla­šte­nja i kom­pe­ten­ci­je.- Upra­vni odbor Vi­je­ća za pro­ve­dbu mi­ra je ja­sno re­kao da me­đu­na­ro­dna za­je­dni­ca za­drža­va sve po­tre­bne in­stru­men­te da se su­prot­sta­vi des­tru­kti­vnim ten­den­ci­ja­ma i ne­će do­zvo­li­ti po­ku­ša­je da se na­ru­ši Dej­ton, bi­lo da oni do­la­ze iz ze­mlje ili izvan nje. OHR će nas­ta­vi­ti osi­gu­ra­va­ti pu­no po­šti­va­nje Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma i nad­gle­da­ti na­pre­dak u ispu­nja­va­nju ci­lje­va i uslo­va, a Upra­vni odbor PIK-a će kon­stan­tno nad­gle­da­ti si­tu­aci­ju – is­ta­kla je Ra­de­ti­će­va. Ako se os­tva­re pri­je­tnje SNSD-a, to zna­či da ne­ma­mo Vi­je­će mi­nis­ta­ra i vlast, bez ob­zi­ra u ko­li­kom je ona ka­pa­ci­te­tu, ka­že Ner­min Ni­kšić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar opo­zi­ci­onog SDP-a. – U prin­ci­pu, to ne zna­či ni­šta dru­go ne­go par­la­men­tar­ne izbo­re, jer se ne mo­že kon­sti­tu­isa­ti vlast. To je sra­ču­nat pri­ti­sak i još je­dna od ucje­na. Bez ob­zi­ra ko­li­ko se Do­dik upi­nje da do­ka­že da mu je sve­je­dno, in­te­re­san­tno je da ri­jet­ko ili izme­đu re­do­va ka­že da ni­je kriv. Ugla­vnom go­vo­ri da je to uj­dur­ma i da su to ne­ki upe­ri­li pro­tiv RS i srpskog na­ro­da – is­ta­kao je Ni­kšić za "San".Šlag na sve bio je ju­če­raš­nji po­tez gru­pe po­sla­ni­ka SNSD-a u Na­ro­dnoj skup­šti­ni RS, ko­ji su ta­čno u po­dne SI­PA-i po­dni­je­li kri­vi­čne pri­ja­ve pro­tiv sa­mih se­be kao Do­di­ko­vih sa­uče­sni­ka u iz­vrše­nju "zlo­či­na" eko­nom­sko-so­ci­jal­nog ra­zvo­ja RS. Že­ljko Mir­ja­nić, šef po­sla­ni­čkog klu­ba SNSD-a u NSRS re­kao je za "San" da on ni­je u toj gru­pi, ali da ga je je­dan od po­sla­ni­ka oba­vi­jes­tio da o sve­mu.- Ja ne mo­gu ko­men­ta­ri­sa­ti nji­hov po­tez – ka­že Mir­ja­nić. Pri­ja­ve pro­tiv se­be su po­dni­je­li po­sla­ni­ci SNSD-a Pe­ri­ca Raj­če­vić, Ni­ko­la Ba­šti­nac, Si­ni­ša Do­dik, Pe­tar Mi­ćić, Srđan Ma­za­li­ca, te sa­vje­tni­ci pre­mi­je­ra RS Gor­dan Mi­lo­še­vić i čla­na Pred­sje­dni­šta­va BiH iz RS Da­ni­lo Pe­tro­vić u svoj­stvu gru­pe gra­đa­na.Odmah je re­agi­rao Fo­rum mla­dih SDP BiH i upo­zo­rio da "pri­hva­ta­ju­ći mo­gu­ću kri­vi­cu pred­sje­dni­ka SNSD na svo­ja ne­ja­ka ple­ća, mla­di po­sla­ni­ci SNSD-a pri­hva­ta­ju i mo­gu­ćnost da, ako se do­ka­že kri­vi­ca Mi­lo­ra­da Do­di­ka, kao sa­uče­sni­ci za­vrše u za­tvo­ru zbog ne­če­ga za šta ne sno­se ni­ka­kvu kri­vi­cu".

Izbo­ri ni­šta ne mi­je­nja­ju 

r­tpa­rol HDZ 1990 Ve­so Ve­gar sma­tra da u slu­ča­ju po­vla­če­nja SNSD, ni van­re­dni izbo­ri ne bi ga­ran­to­va­li dru­ga­či­ji re­zul­tat.– Ne znam ni ko bi pro­veo te izbo­re i da li bi SNSD iza­šao na izbo­re. Mo­žda bi se odlu­či­li na boj­kot izbo­ra – ka­že Ve­gar za San.

Ra­do­ji­či­će­va pro­cje­na 

Pred­sje­dnik Na­ro­dne skup­šti­ne RS-a i pot­pred­sje­dnik SNSD-a Igor Ra­do­ji­čić izja­vio je ju­čer agen­ci­ja­ma da ta stran­ka i da­lje vje­ru­je da je mo­gu­će unu­tar in­sti­tu­ci­ja BiH uspos­ta­vi­ti po­vje­re­nje i nor­mal­no fun­kci­oni­ra­nje na­kon kri­vi­čne pri­ja­ve i pro­tiv pre­mi­je­ra RS Mi­lo­ra­da Do­di­ka i još ne­ko­li­ko oso­ba. On je no­vi­na­ri­ma re­kao da vje­ru­je u to, iako je sa­da vi­dlji­vo "sva­kim da­nom da u sko­ro u sva­koj in­sti­tu­ci­ji BiH pos­to­je pa­ra­lel­ni or­ga­ni".

Ne­po­že­ljni u Gra­da­čcu

Općin­ska or­ga­ni­za­ci­ja SDP-a Gra­da­čac oš­tro pros­vje­du­je i ne sla­že se da se slje­de­ći sas­ta­nak o us­ta­vnim re­for­ma­ma tro­ji­ca stra­na­čkih še­fo­va, Mi­lo­ra­da Do­di­ka, Su­lej­ma­na Ti­hi­ća i Dra­ga­na Čo­vi­ća održi u Gra­da­čcu, a po­se­bno za­to što se kao mjes­to održa­va­nja na­jav­lje­nog sas­tan­ka spo­mi­nje Ku­la Zma­ja od Bo­sne. – Do­ti­čna go­spo­da mo­ra­ju zna­ti da Ku­la Hu­se­in – ka­pe­ta­na Gra­daš­če­vi­ća pred­stav­lja sim­bol bo­san­sko­her­ce­go­va­čke drža­vnos­ti te da su gra­đa­ni Gra­da­čca i u pro­te­kloj agre­si­ji po­ka­za­li i do­ka­za­li što je is­tin­ski pa­tri­oti­zam i do­mo­lju­blje, žrtvu­ju­ći sve, pa i svo­je ži­vo­te za cje­lo­vi­tost svo­je je­di­ne do­mo­vi­ne. Na­ma ne tre­ba­ju raz­go­vo­ri i pre­go­vo­ri u ko­ji­ma se crta­ju no­ve kar­te i vrše no­ve etni­čke po­dje­le – po­ru­ču­ju iz SDP-a i upo­zo­ra­va­ju da je troj­ka ne­po­že­ljna u Gra­da­čcu, a da ih, uko­li­ko se ipak odlu­če do­ći, oče­ku­ju pros­vje­di gra­đa­na uz kon­sta­ta­ci­ju da "na Ku­li ne­ma ka­ve za ne­pri­ja­te­lje Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne".

Ko­le­gij SDA                                        

Na­kon upo­zna­va­nja sa sa­drža­jem raz­go­vo­ra u Mos­ta­ru Ko­le­gij SDA ju­čer je po­no­vno odbio ul­ti­ma­tum SNSD za po­če­tak raz­go­vo­ra o us­ta­vnoj re­for­mi. Is­ta­knu­to je ka­ko aktu­al­na po­li­ti­čka si­tu­aci­ja u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni još je­dan­put po­ka­zu­je po­gu­bnost po­slje­di­ca ru­še­nja april­skog pa­ke­ta. 

Iz Beo­gra­da, iz Srbi­je                       

Pre­mi­jer RS Mi­lo­rad Do­dik po­no­vio je u in­ter­jvuu aus­trij­skom dne­vni­ku "Stan­dard" da je RS u svom sa­daš­njem te­ri­to­ri­jal­nom i po­li­ti­čkom ka­pa­ci­te­tu – ne­po­vre­di­va, ka­ko je to i de­fi­ni­sa­no Dej­ton­skim spo­ra­zu­mom, te da je do­ka­za­la da se sa­mos­tal­no mo­že održa­ti i da pro­vo­di stan­dar­de mo­der­ne Evro­pe i po­tpu­no ra­vno­pra­vno tre­ti­ra sve na­ci­onal­nos­ti. Do­dik je po­no­vio pro­tiv­lje­nje ja­ča­nju cen­tral­ne vlas­ti, oci­je­niv­ši da BiH ima šan­se da se održi sa­mo kao sa­vez ve­oma sa­mos­tal­nih je­di­ni­ca.- Mi, na­čel­no, ni­smo pro­tiv Bo­sne, ali to si­gur­no ni­je Bo­sna ona­kva ka­ko se u Sa­ra­je­vu pred­stav­lja. BiH se održa­la jer je ta­ko že­lje­la me­đu­na­ro­dna za­je­dni­ca. Do­bi­la je me­đu­na­ro­dni le­gi­ti­mi­tet, jer su je ve­li­ke ze­mlje pri­zna­le. Me­đu­tim, Bo­sni ni­je ni­ka­da po­šlo za ru­kom da uspos­ta­vi unu­traš­nji su­ve­re­ni­tet i le­gi­ti­mi­tet. To je ključ pro­ble­ma, jer se ma­lo drža­va održa­lo na osno­vu me­đu­na­ro­dnog su­ve­re­ni­te­ta – ka­že Do­dik. On je re­kao da je BiH za RS – pri­si­la i re­zul­tat Dej­ton­skog mi­ro­vnog spo­ra­zu­ma, a na pi­ta­nje ka­ko se­be iden­ti­fi­ku­je, od­go­vo­rio je: "Kao čo­vjek ko­ji pri­hva­ta pra­vo – ja BiH pri­zna­jem. Ali, ako me pi­ta­te za mo­je emo­ci­je, on­da ću uvi­jek re­ći da sam iz RS. A ako ova iden­ti­fi­ka­ci­ja ni­je do­vo­ljna – on­da ka­žem da sam iz Beo­gra­da, iz Srbi­je".  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku