hamburger-icon

Kliker.info

SDP BiH : Sa vrha treba početi oduzimati opljačkano

SDP BiH : Sa vrha treba početi oduzimati opljačkano

05 Marta
13:06 2008

SDP BiH ini­ci­rao je ju­čer po­tpi­si­va­nje izja­ve o odu­zi­ma­nju oplja­čka­ne imo­vi­ne. Na­kon što su je ju­čer po­tpi­sa­li pred­sje­da­va­ju­ći Pred­sje­dniš­tva BiH Že­ljko Ko­mšić i, pred­sje­dnik SDP BiH i po­sla­nik u Par­la­men­tar­noj skup­šti­ni BiH Zlat­ko La­gu­mdži­ja, ovaj do­ku­ment će bi­ti po­slan na adre­se li­de­ra stra­na­ka ko­je ima­ju ve­ći­nu u Par­la­men­tu BiH, kao i vla­sni­ci­ma naj­ti­ra­žni­jih dne­vnih no­vi­na u BiH.

Pla­će­ni po­re­zi    Izja­vu će na po­tpi­si­va­nje SDP po­nu­di­ti ute­me­lji­te­lju "Ava­za" Fa­hru­di­nu Ra­don­či­ću, vla­sni­ku "Ne­za­vi­snih no­vi­na" Že­ljku Ko­pa­nji, li­de­ri­ma SDA Su­lej­ma­nu Ti­hi­ću, HDZ 1990 Bo­ži Lju­bi­ću, PDP Mla­de­nu Iva­ni­ću, SNSD i pre­mi­je­ru RS Mi­lo­ra­du Do­di­ku, SBiH Ha­ri­su Si­laj­dži­ću, HDZ BiH Dra­ga­nu Čo­vi­ću, pred­sje­da­va­ju­ćem Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH Ni­ko­li Špi­ri­ću i pre­mi­je­ru FBiH Ne­dža­du Bran­ko­vi­ću.U prvoj ta­čki izja­ve sto­ji "Oba­ve­zu­je­mo se da će­mo za­je­dno po­pu­ni­ti pre­ci­zne, sve­obu­hva­tne i po­tpu­ne Imo­vin­ske kar­to­ne, li­čne i svo­je po­ro­di­ce, či­ji je sa­držaj de­fi­ni­san Za­ko­nom o izbo­ru Vi­je­ća mi­nis­ta­ra, Izbor­nim za­ko­nom i naj­vi­šim me­đu­na­ro­dnim stan­dar­di­ma. Imo­vin­ski kar­to­ni će sa­drža­ti sve vri­je­dnos­ti (no­vac, ne­kre­tni­ne, fir­me, vo­zi­la i os­ta­le stva­ri od zna­čaj­ne vri­je­dnos­ti) u BiH i izvan ze­mlje, sa na­zna­kom ka­ko i ka­da smo to ste­kli, šta su nam ro­di­te­lji os­ta­vi­li i ko­li­ko smo po­re­za na uku­pan pri­hod gra­đa­na pla­ti­li u po­slje­dnjih 20 go­di­na, ka­ko bi se ja­sno vi­dje­lo šta je od onog što po­sje­du­je­mo le­gal­no ste­če­no i opo­re­zo­va­no".- Sve ono što bu­de izvan pri­jav­lje­nje imo­vi­ne i pla­će­nog po­re­za, po prin­ci­pu auto­ma­ti­zma bit će odu­ze­to i upla­će­no u bu­džet na­dle­žnih in­sti­tu­ci­ja BiH, a ti­me sred­stvi­ma bi se omo­gu­ći­lo sti­pen­di­ra­nje stu­de­na­ta i ula­ga­nje u Sre­bre­ni­cu što je, sva­ka­ko, i oba­ve­za drža­ve BiH – po­jaš­nja­va La­gu­mdži­ja.Odbi­ja­nje da se po­tpi­še ova izja­va, sma­tra on, zna­či­la bi da po­je­din­ci ima­ju ra­zlo­ga da se pla­še.Že­ljko Ko­mšić ka­že da svo­jim po­tpi­som na izja­vi že­li ra­zbi­ti ste­re­oti­pe o to­me da su svi po­li­ti­ča­ri u BiH is­ti.- Kao čo­vjek ko­ji se ba­vi po­li­ti­kom, ne­ću da osje­ćam stid jer ni­smo svi is­ti i ne že­lim da se ukla­pam u pre­do­džbu o po­li­ti­ča­ri­ma u BiH. Sa dru­ge stra­ne, za­ko­nom o odu­zi­ma­nju ne­le­gal­no ste­če­ne imo­vi­ne bi se omo­gu­ći­lo da svi pri­ma­ju pla­tu za ono ko­li­ko vri­je­de i za ono ko­li­ko su pa­me­tni – ka­zao je Ko­mšić.

Prvi do­bro­vo­ljci   La­gu­mdži­ja sma­tra da ako svi po­zva­ni po­tpi­šu izja­vu, to mo­že zna­či­ti i po­če­tak ra­da an­ti­ko­rup­ci­onog ti­ma OHR-a.Na­ime, objaš­nja­va La­gu­mdži­ja, ako izja­vu po­tpi­še svih 12 oso­ba ko­ji­ma će bi­ti upu­će­na, oni će se tim či­nom da­ti i pu­no­moć svim ovla­šte­nim oso­ba­ma u BiH da ima­ju pra­vo do­bi­ti sve po­dat­ke iz bi­lo ko­je ze­mlje u ino­zem­stvu o sta­nju nji­ho­ve imo­vi­ne.- Sva­ki imo­vin­ski kar­ton tre­bao bi da sa­drži sve ono što ovih 12 lju­di ima­ju u ze­mlji i inos­tran­stvu, ka­da je to ste­če­no i na ko­ji na­čin, ko­li­ko po­re­za je pla­će­no na tu imo­vi­nu u po­slje­dnjih 20 go­di­na, da bi se iz to­ga ja­sno vi­dje­lo ko od klju­čnih lju­di u ovoj ze­mlji šta po­sje­du­je na le­ga­lan na­čin i šta je sve opo­re­zo­va­no – ka­že La­gu­mdži­ja.Izja­va će bi­ti po­sla­na i na adre­se onih bez ko­jih nje­no pro­vo­đe­nje ne­će bi­ti mo­gu­će.Osno­vni ra­zlog zbog ko­jeg je SDP BiH odlu­čio za­tra­ži­ti po­tpi­si­va­nje izja­vu o odu­zi­ma­nju ne­le­gal­no ste­če­ne imo­vi­ne jes­te, ka­ko ka­že La­gu­mdži­ja, zas­toj na pu­tu ka evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma ko­ji se ko­ris­ti kao pa­ra­van za okon­ča­nje plja­čke u ovoj ze­mlji.- Na­jod­go­vor­ni­ji lju­di u ze­mlji kri­ju se iza zas­to­ja u evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma da bi oplja­čka­li i ono što je os­ta­lo u BiH. Mo­ram re­ći i to da na je­dan do­lar odu­ze­te imo­vi­ne ko­ji se vra­ti u bu­džet do­la­zi 1.000 do­la­ra ko­ji su ukra­de­ni, a os­ta­ju u ru­ka­ma or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­la i lju­di ko­ji u kraj­noj li­ni­ji vo­de ovu ze­mlju – tvrdi li­der SDP-a.Zlat­ko La­gu­mdži­ja je u ime SDP-a pre­dlo­žio je da se ispu­nje­ni imo­vin­ski kar­to­ni po­ša­lju OHR-u i spe­ci­jal­nom tu­ži­ocu BiH sa mol­bom da kao po­tpi­sni­ci izja­ve, je­dnos­ta­vno za­tra­že po­če­tak ra­da an­ti­ko­rup­ci­onog ti­ma. A izja­va ko­ju su ju­čer po­tpi­sa­li on i Ko­mšić is­to­vre­me­no pred­stav­lja pris­ta­nak i mol­bu da njih dvo­ji­ca, sa svo­jim naj­bli­žim sa­ra­dni­ci­ma, bu­du prvi ko­ji će bi­ti pro­vje­re­ni.

Plja­čka i po­dje­la   – Raz­go­va­rao sam o ovoj izja­vi sa vi­so­kim pred­sta­vni­kom Mi­ro­sla­vom Laj­ča­kom i nje­go­vim za­mje­ni­kom Ra­fi­jem Gre­go­ri­ja­nom jer ona za­pra­vo po­ku­šaj stav­lja­nja bra­ne na po­ku­šaj da se ze­mlja po­dje­li da bi se oplja­čka­la. Ona ima ve­ze sa sce­na­ri­jem ko­ji je na sce­ni, da se na­rod u BiH to­li­ko po­di­je­li, is­tra­umi­ra, is­pre­pa­da i da se na kra­ju ze­mlja po­di­je­li ka­ko bi se mo­gla okon­ča­ti tri pro­ce­sa or­ga­ni­zo­va­ne i ko­or­di­ni­ra­ne plja­čke. Za­to ova izja­va zna­či i one­mo­gu­ća­va­nje vla­da­ju­ćih stru­ktu­ra­da po­dje­le ze­mlju, po­tpi­si­va­njem izja­ve oni će sta­vi­ti po­tpis i da ne­će da di­je­le ze­mlju – ka­že Zlat­ko La­gu­mdži­ja.

Do­ni­je­ti za­kon   "Ape­lu­je­mo na sve po­li­ti­čke fa­kto­re i in­sti­tu­ci­je da se usvo­ji za­kon o odu­zi­ma­nju oplja­čka­ne imo­vi­ne. Pro­mo­vi­sat će­mo usva­ja­nje i pri­mje­nu tog za­ko­na ko­ja bi tre­ba­la po­če­ti od na­jod­go­vor­ni­jih li­čnos­ti iz po­li­ti­čkog i ja­vnog ži­vo­ta", sto­ji, izme­đu os­ta­log, u izja­vi.

Pro­ši­ri­ti lis­tu     "Po­zi­va­mo klju­čne do­ma­će akte­re i kre­ato­re po­li­ti­čke sce­ne (sva­ko od po­tpi­sni­ka izja­ve mo­že pre­dlo­ži­ti lis­tu od tri do pet lju­di ko­ji će, uko­li­ko to že­le, bi­ti sas­ta­vni dio ove izja­ve) da nam se pri­dru­že svo­jim li­čnim po­tpi­si­ma na ovu izja­vu ka­ko bi se pos­pje­šio pro­ces bor­be pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je i po­ve­ća­lo po­vje­re­nje u lju­de ko­ji vo­de ovu ze­mlju", ta­čka je 6 izja­ve.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku