hamburger-icon

Kliker.info

SDA uzvraća udarac : Tihić zatražio da Cerić prestane biti Radončićev glasnogovornik!

SDA uzvraća udarac : Tihić zatražio da Cerić prestane biti Radončićev glasnogovornik!

29 Maja
06:09 2010

Sukob SDA i Rijaseta Islamske zajednice u BiH ulazi u novu, žestoku i otvorenu fazu. Povod za najnovije zaoštravanje bilo je saopćenje Rijaseta kojim je iz kabineta reisa Mustafe Cerića zatraženo od, kako se navodi, "svih po­li­ti­ča­ra" da se sus­te­gnu od "kva­li­fi­ka­ci­ja o ra­tnim do­ga­đa­nji­ma, po­se­bno onih za ko­je ni­su po­zva­ni da svje­do­če, jer ni­su bi­li oče­vid­ci".   "Svi političari" je u oslučaju, ne kriju to ni u reisovom kabinetu, Sulejman Tihić, predsjednik SDA, a događaj o kojem on "nije pozvan da svjedoči jer nije bio očevidac" je sukob branitelja Sarajeva i odlazeće JNA u maju 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici.

Tihiću reis, kako se navodi "na zah­tjev ve­li­kog bro­ja bo­san­skih pa­tri­ota (dže­ma­tli­ja) ko­ji su 3. ma­ja ura­di­li ono što su mo­ra­li ura­di­ti" zamjera to što je rekao da se u Dobrovoljačkoj 3. maja dogodio zločin. – Ja­vna izja­va da se u Do­bro­vo­lja­čkoj u Sa­ra­je­vu do­go­dio "zlo­čin", uz mno­go­broj­ne ži­ve svje­do­ke – bra­ni­te­lje gra­da i drža­ve te uz zna­nje da su me­ri­tor­ne me­đu­na­ro­dne pra­vo­su­dne in­sti­tu­ci­je odba­ci­le kva­li­fi­ka­ci­ju "zlo­čin" za Do­bro­vo­lja­čku – ni­je po­tre­bna i ni­je u du­hu na­če­la o vla­da­vi­ni pra­va. Sto­ga, Ka­bi­net re­isu-l-ule­me oče­ku­je od Su­lej­ma­na Ti­hi­ća da po­vu­če svo­ju izja­vu o "zlo­či­nu" u Do­bro­vo­lja­čkoj te da se ubu­du­će sus­te­gne od ta­kvih ko­men­ta­ra, ocje­na i kva­li­fi­ka­ci­ja. Ni­ko ne­ma pra­vo ubi­ja­ti bu­du­ćnost na­še i dje­ce na­ših ko­mši­ja i ni­ko ne­ma pra­vo na­me­ta­ti kriv­nju ni­ko­me za ono za što ni­je i ne mo­že bi­ti kriv, a to je pra­vo da bra­ni svoj ži­vot, svo­ju vje­ru, svo­ju slo­bo­du, svoj ime­tak i svo­ju čast – za­klju­ču­ju u Cerićevom Ka­bi­ne­ta.

U Radončićevoj službi                Iz SDA su Ceriću odgovorili da je Ti­hić je u vi­še na­vra­ta ja­vno izja­vio da je akci­ja Oru­ža­nih sna­ga RBIH u Do­bro­vo­lja­čko bi­la je le­gi­ti­mna akci­ja oslo­ba­đa­nja pred­sje­dni­ka Pred­sje­dniš­tva RBiH, da je on uvje­ren da voj­ni i po­li­ti­čki vrh Re­pu­bli­ke Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne nisu od­go­vo­rni za krše­nje Me­đu­na­ro­dne kon­ven­ci­je o ra­to­va­nju, ali da su tom pri­li­kom ubi­je­ni lju­di, "to jeste do­go­dio se zlo­čin što je kon­sta­ti­ra­no na prvoj sje­dni­ci Pred­sje­dniš­tva RBiH ko­jom je na­kon 3. ma­ja 1992. go­di­ne pred­sje­da­vao ra­hme­tli Ali­ja Ize­tbe­go­vić i što pot­vrđu­ju ste­no­gra­mi". – Ako ni­ko dru­gi, ka­bi­net vrho­vnog po­gla­va­ra Islam­ske za­je­dni­ce tre­ba­lo bi da zna da je čak i pre­ma svim vjer­skim na­če­li­ma ubis­tvo ne­vi­nog čo­vje­ka zlo­čin, odno­sno: Ko ubi­je je­dnog ne­vi­nog čo­vje­ka kao da je po­bio ci­je­lo čo­vje­čan­stvo! In­te­res BiH, nje­ne sta­bil­nos­ti i mi­ra je ut­vrđi­va­nje is­ti­ne i za­do­vo­lje­nje prav­de i mi ne­ma­mo ra­zlo­ga da se to­ga bo­ji­mo. Otvo­re­nim stav­lja­njem na stra­nu i u slu­žbu po­li­ti­čke stran­ke je­dnog li­ca, odno­sno Sa­ve­za za bo­lju bu­du­ćnost Fa­hru­di­na Ra­don­či­ća zlo­upo­tri­je­blje­na je po­zi­ci­ja i in­sti­tu­ci­ja re­isu-l-ule­me. Za­to po­zi­va­mo Ka­bi­net re­isu-l-ule­me da pres­ta­ne bi­ti gla­sno­go­vor­nik Fa­hru­di­na Ra­don­či­ća – odgovaraju iz SDA. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku