hamburger-icon

Kliker.info

Sarajevo : Le­ga­li­za­ci­jom bes­pra­vne gra­dnje na Ma­ri­jin Dvo­ru do 500 mi­li­ona KM

Sarajevo : Le­ga­li­za­ci­jom bes­pra­vne gra­dnje na Ma­ri­jin Dvo­ru do 500 mi­li­ona KM

27 Decembra
13:10 2007

Iz­mje­ne re­gu­la­ci­onog pla­na Kva­dran­ta C na Ma­ri­jin Dvo­ru u Sa­ra­je­vu, ko­je je ne­da­vno odbi­lo pri­hva­ti­ti Grad­sko vi­je­će Sa­ra­je­va, ne­će se po­no­vo na­ći pred vi­je­ćni­ci­ma. Ovo je ju­čer odlu­čio ko­le­gij Grad­skog vi­je­ća, uz pro­tiv­lje­nje vi­je­ćni­ka SDA i SBiH Idri­za Ho­dži­ća i Emi­na Švra­ki­ća, te gra­do­na­čel­ni­ce Sa­ra­je­va Se­mi­he Bo­ro­vac, ko­ja je i pre­dlo­ži­la ove iz­mje­ne.

Prebacili pet spratova  Na ovaj na­čin, ako je vje­ro­va­ti tvrdnja­ma SDP-a, spri­je­čen je po­ku­šaj le­ga­li­za­ci­je obje­ka­ta či­ja iz­gra­dnja je već za­po­če­la na ovoj atra­kti­vnoj lo­ka­ci­ji, iza ko­je pre­ma tvrdnja­ma te stranke, sto­je mo­ćni po­je­din­ci blis­ki vlas­ti, ko­ji su že­lje­li na ovaj na­čin se­bi osi­gu­ra­ti ne­kre­tni­ne vri­je­dne naj­ma­nje po­la mi­li­jar­de ma­ra­ka.

O če­mu se za­pra­vo ra­di?    Pre­ma pos­to­je­ćem re­gu­la­ci­onom pla­nu ovog po­dru­čja, ko­ji je usvo­jen 2003. go­di­ne, pre­dvi­đe­na je gra­dnja 13.000 kva­dra­tnih me­ta­ra na­mje­nje­nih za am­ba­sa­de, te oko 90.000 kva­dra­ta po­slo­vnih obje­ka­ta. U me­đu­vre­me­nu je po­če­la iz­gra­dnja am­ba­sa­de Tur­ske ko­ja je svo­jim di­men­zi­ja­ma iza­šla izvan ga­ba­ri­ta do­zvo­ljenih re­gu­la­ci­onim planom. U že­lji da se omo­gu­ći Tur­skoj da za­vrši svo­ju am­ba­sa­du u iz­gra­đe­nim ga­ba­ri­ti­ma, pris­tu­pi­lo se iz­mje­ni re­gu­la­ci­onog pla­na. Me­đu­tim, po­red to­ga iz­mje­njen je i dio ko­ji je odno­si na po­slo­vnu zo­nu. Ta­ko je pre­dlo­že­no da se do­zvo­li am­ba­sa­di Tur­ske do­da­tnih 1.400 kva­dra­ta, ali je is­to­vre­me­no do­zvo­lje­no i pro­ši­re­nje po­slo­vne zo­ne za još 90.000 kva­dra­tnih me­ta­ra i sko­ro du­plo po­ve­ća­nje nje­ne spra­tnos­ti. Sve ovo ura­đe­no je na­kon što je "Uni­onin­vest" iz Sa­ra­je­va već iz­gra­dio obje­kat ko­ji ima 11 umjes­to šest spra­to­va, ko­li­ko je ma­ksi­mal­na vi­si­na do­zvo­ljena va­že­ćim re­gu­la­ci­onim planom. Pred­sje­dnik Kan­to­nal­nog odbo­ra SDP-a Da­mir Ha­džić sma­tra da ni­ko ne bi gradio ne­što sli­čno da ni­je imao mig onih ko­ji odlu­ču­ju o re­gu­la­ci­onim pla­no­vi­ma da će na­kna­dno to bi­ti le­ga­li­zi­ra­no kroz iz­mje­ne plana. On je ja­vno po­zvao stran­ke ko­je po­drža­va­ju pre­dlo­že­ne iz­mje­ne da ka­žu že­le li le­ga­li­zi­ra­ti ova­kvu gra­dnju krijući se iza na­vo­dne že­lje da se po­mo­gne Tur­skoj da za­vrši za­po­če­tu am­ba­sa­de. 

Jusufranićeva firma    Pred­sje­da­va­ju­ći Grad­skog vi­je­ća Ma­rin Iva­ni­še­vić po­ru­čio je da vi­je­ćni­ci SDP-a po­drža­va­ju gra­dnju am­ba­sa­de, ali da ne že­le do­zvo­li­ti bo­ga­će­nje ma­le gru­pe lju­di ko­ji se kri­ju iza nje­ne gra­dnje, a že­le se­bi omo­gu­ći­ti do­da­tni izu­ze­tno vri­je­dan pros­tor u stro­gom  cen­tru Sa­ra­je­va. – Vi­je­ćni­ci SDP-a ni­kad ni­su uči­ni­li ni­šta da bi spri­je­či­li iz­gra­dnju tur­ske am­ba­sa­de, ne­go ova­kav vid bo­ga­će­nja po­je­di­na­ca. Bo­rit će­mo se pro­tiv to­ga, jer oni na vlas­ti po­ku­ša­va­ju po­je­din­ci­ma osi­gu­ra­ti do­da­tne nov­ce – na­gla­sio je Iva­ni­še­vić. On je is­ta­knuo da je sve što se gra­di na ovom po­dru­čju po­tpu­no ne­le­gal­no jer ne pos­to­je ni­ka­ve do­zvo­le osim onih za izvo­đe­nje pri­pre­mnih ra­do­va. Po­red "Unioin­ves­ta", Iva­ni­še­vić je ustvrdio da su in­ves­ti­to­ri dru­gih po­slo­vnih obje­ka­ta "Uni­onin­vest – iz­gra­dnja obje­ka­ta", te "Kli­ma­vent" u sa­ra­dnji sa "Te­lop­ti­kom". Iva­ni­še­vić je na ko­le­gi­ju Grad­skog vi­je­ća za­je­dno sa Ja­smi­nom Me­hi­če­vi­ćem iz Klu­ba ne­za­vi­snih vi­je­ćni­ka, zatražio da Grad­sko vi­je­će usvo­ji iz­mje­ne pla­na ko­je bi se odno­si­le sa­mo na tur­sku am­ba­sa­du, a da pre­os­ta­li dio os­ta­ne kao u aktu­el­nom re­gu­la­ci­onom pla­nu. Ni­ ovaj pri­je­dlog ni­je do­bio po­dršku jer su pro­tiv nje­ga bi­li predstavnici SDA i SBiH. Pre­ma tvrdnja­ma Idriza Ho­dži­ća, ovim se ne bi ni­šta ri­je­ši­lo jer bi ci­je­la pro­ce­du­ra tra­ja­la go­di­nu da­na. Sli­čno je re­agi­rao i Emin Švra­kić, ko­ji je po­ru­čio da se na ovaj na­čin že­le spri­je­či­ti "ugle­dne fir­me ko­je že­le gra­di­ti li­je­pe obje­kte". Na pi­ta­nje "Sana" da li je i "Uni­onin­vest – iz­gra­dnja obje­ka­ta" ugle­dna fir­ma, Švra­kić je od­go­vo­rio da jes­te. Ina­če ovo pre­du­ze­će na­la­zi se u vla­sniš­tvu po­ro­di­ce Ibra­hi­ma Ju­su­fra­ni­ća Bi­me, pro­tiv ko­jeg je zbog broj­nih mal­ver­za­ci­ja iz vre­me­na dok je vo­dio GRAS, MUP FBiH ne­da­vno po­dnio ne­ko­li­ko kri­vi­čnih pri­ja­va Tu­ži­laš­tvu u Sa­ra­je­vu. Ju­su­fra­ni­će­va fir­ma ta­ko­đer na Ma­ri­jin Dvo­ru že­li gra­di­ti ne­bo­der. Švra­kić, me­đu­tim, sma­tra da ni­je va­žno ko je vla­snik, već da je je­di­no va­žno da je to Sa­raj­li­ja! 

Gradonačelnica optužuje  Gra­do­na­čel­ni­ca Sa­ra­je­va Se­mi­ha Bo­ro­vac op­tu­ži­la je SDP da se pro­ti­vi iz­mje­ni re­gu­la­ci­onog pla­na za Ma­ri­jin Dvor sa­mo zbog to­ga što ona ni­je da­la sa­gla­snost za iz­mje­nu dru­gog re­gu­la­ci­onog pla­na ko­jim bi se Ma­ri­nu Iva­ni­še­vi­ću do­zvo­li­la na­do­gra­dnja pri­va­tnog obje­kta. Odbi­la je, me­đu­tim, ot­kri­ti ime vi­je­ćni­ka iz SDP ko­ji joj je to na­vo­dno re­kao pri­je po­slje­dnje sje­dni­ce Grad­skog vi­je­ća. Gra­do­na­čel­ni­ca ka­že da ko­li­ko ona zna, je­di­ni obje­kat ko­ji se tre­nu­tno bes­pra­vno gra­di u Kva­dran­tu C jes­te tur­ska am­ba­sa­da, a da je sve dru­go u skla­du sa pro­pi­si­ma. Ipak po­zva­la je no­vi­na­re da to pro­vje­re.Ona ta­ko­đer tvrdi da je iz­mje­ne re­gu­la­ci­onog pla­na pre­dlo­ži­la na osno­vu smjer­ni­ca ko­je je je­dno­gla­sno usvo­ji­lo Grad­sko vi­je­će, pre­ma ko­jim se do­zvo­lja­va i po­ve­ća­nje spra­tnos­ti po­slo­vnih obje­ka­ta. Gra­do­na­čel­ni­ca tvrdi da joj ni­je po­zna­to da je je­dan od in­ves­ti­to­ra na Ma­ri­jin Dvo­ru već dos­ti­gao vi­si­nu od 11 spra­to­va, ko­li­ko bi mo­gao da gra­di tek na­kon što se usvo­ji no­vi re­gu­la­ci­oni plan. Borovčeva je ta­ko­đer po­ru­či­la da ni­je u na­dle­žnos­ti grad­skih vlas­ti da kon­tro­li­šu da li je gra­dnja u skla­du sa pro­pi­si­ma, te je opet po­zva­la no­vi­na­re da se obra­te na­dle­žnim da to pro­vje­re. Gra­do­na­čel­ni­ca oči­to ima va­žni­ja po­sla.

Plaća MIP   Si­tu­aci­ju sa do­vršet­kom gra­dnje am­ba­sa­de Tur­ske tre­ba­li bi ko­na­čno ra­zri­je­ši­ti na­čel­nik Opći­ne No­vo Sa­ra­je­vo Ne­džad Kol­džo i gra­do­na­čel­ni­ca Se­mi­ha Bo­ro­vac. Oni uz sa­gla­snost Mi­nis­tar­stva pros­tor­nog ure­đe­nja Kan­to­na Sa­ra­je­vo ima­ju mo­gu­ćnost da bez iz­mje­na re­gu­la­ci­onog pla­na do­zvo­le za­vrše­tak zgra­de u ve­ćim di­men­zi­ja­ma. Ovo, me­đu­tim, ne rje­ša­va pro­blem iz­da­va­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le, ko­ju za zgra­du amba­sa­de tre­ba iz­da­ti Opći­na No­vo Sa­ra­je­vo. Da bi se ova do­zvo­la iz­da­la, po­tre­bno je opći­ni pla­ti­ti ren­tu u izno­su od 269 KM po kva­dra­tnom me­tru. Po­vrši­na par­ce­le tur­ske am­ba­sa­de je 2.570 kva­dra­tnih me­ta­ra. No­vac bi tre­ba­lo upla­ti­ti Mi­nis­tar­stvo inos­tra­nih po­slo­va BiH, s ob­zi­rom da se zgra­da am­ba­sa­de gra­di pre­ma prin­ci­pu re­ci­pro­ci­te­ta,  a Tur­ska je Bosni i Hercegovini već po­klo­ni­la obje­kte u ko­jim su smje­šte­ne am­ba­sa­da i kon­zu­lat BiH u An­ka­ri i Is­tan­bu­lu.

Dvostruki aršini    Da­mir Ha­džić tvrdi da je i si­tu­aci­ja sa Kva­dran­tom C ja­san do­kaz pos­to­ja­nja dvos­tru­kih ar­ši­na aktu­el­nih vlas­ti kad je u pi­ta­nju bes­pra­vna gra­dnja. Pos­to­je, tvrdi on, slu­ča­je­vi da se de­mo­bi­li­sa­ni bor­ci čak i kri­vič­nno go­ne jer su po­ve­ća­li svo­ju ku­ću na ne­kom brdu za 15 kva­dra­ta, a da se ne­što sli­čno ne ra­di kad se "sto me­ta­ra od Par­la­men­ta BiH bes­pra­vno iz­gra­di pet spra­to­va". – Oni ko­ji ni­su po­što­va­li pro­ce­du­ru i za­ko­ne mo­ra­ju trpje­ti po­slje­di­ce. Tre­ba po­ka­za­ti da se ne mo­že gra­di­ti u Sa­ra­je­vu ka­ko pa­dne na pa­met oni­ma ko­ji ima­ju do­bre ve­ze s ne­kim u vlas­ti­ – re­kao je Ha­džić.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku