hamburger-icon

Kliker.info

Sarajevo : Dokumentaciju o sumnjivim aktivnostima Dodika provjerava Tužilaštvo BiH

Sarajevo : Dokumentaciju o sumnjivim aktivnostima Dodika provjerava Tužilaštvo BiH

18 Aprila
13:03 2008
Tu­ži­te­lji po­se­bnog odje­la Tu­ži­laš­tva BiH is­tra­žu­ju de­ta­lje na­ve­de­ne u do­ku­men­ta­ci­ji o kri­mi­nal­nom dje­lo­va­nju pre­mi­je­ra RS Mi­lo­ra­da Do­di­ka. Ovo je za "San" pot­vrdio Bo­ris Gru­be­šić, por­tpa­rol Tu­ži­laš­tva BiH.- Sva ta do­ku­men­ta­ci­ja pre­da­ta je na­dle­žnim tu­ži­te­lji­ma iz Odje­la za or­ga­ni­zi­ra­ni kri­mi­nal i ko­rup­ci­ju Tu­ži­laš­tva BiH, ko­ji ra­de na to­me već odre­đe­no vri­je­me – ka­zao je Gru­be­šić.Ra­di se o do­ku­men­ta­ci­ji do ko­je su do­šli i Tu­ži­laš­tvu je us­tu­pi­li no­vi­nar Slo­bo­dan Vas­ko­vić i Ba­kir Ha­dži­ome­ro­vić, ure­dnik ma­ga­zi­na "60 mi­nu­ta" FTV.Vas­ko­vić za "San" ka­že da je ri­ječ o do­ku­men­ta­ci­ji ko­ja svje­do­či o kri­mi­na­lu Do­di­ka na po­slo­vi­ma u ve­zi sa iz­gra­dnjom auto­pu­ta u RS.- Po­red to­ga, ima tu i pu­no pi­sa­nih do­ku­men­ta o po­slo­vi­ma Mi­lo­ra­da Do­di­ka oko Ra­fi­ne­ri­je naf­te Bo­san­ski Brod, te ne­pra­vil­nos­ti­ma oko iz­gra­dnje no­ve zgra­de Vla­de RS – re­kao nam je Vas­ko­vić. (Kliker.info-San)
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku