hamburger-icon

Kliker.info

Sarajevo : Dogovor Čovića i Tihića spašava federalnog premijera Brankovića

Sarajevo : Dogovor Čovića i Tihića spašava federalnog premijera Brankovića

08 Aprila
10:13 2008
Na sas­tan­ku pred­sje­dni­ka SDA i HDZ BiH Su­lej­ma­na Ti­hi­ća i Dra­ga­na Čo­vi­ća sa čel­ni­ci­ma Vla­de FBiH, ju­čer je pot­vrđe­no da je kri­za u nje­nom ra­du pos­to­ji i da je iza­zva­na ne­sla­ga­njem oko is­pla­te ma­te­ri­jal­nih na­kna­da de­mo­bi­li­sa­nim bor­ci­ma.Ti­hić je po­ja­snio da u bu­dže­tu FBiH ne­ma do­vo­ljno nov­ca da bi se fi­nan­si­ra­lo sve ono što je za­ko­ni­ma u izbor­noj go­di­ni pre­dvi­đe­no kao pra­vo bo­ra­čkih ka­te­go­ri­ja.- Raz­go­va­ra­li smo o tri mo­gu­ća va­ri­jan­te na osno­vu ko­jih se tre­ba na­ći rje­še­nje do sje­dni­ce Vla­de FBiH, ko­ja je za­ka­za­na za ne­re­dnu se­dmi­cu – ka­že Ti­hić.Čo­vić ka­že da je bi­tno stvo­ri­ti fis­kal­nu sta­bil­nost FBiH. HDZ BiH ne mi­sli ru­ši­ti bo­ra­čke za­ko­ne, ali mo­ra­ju č, upo­zo­ra­va on, na­ći rje­še­nja i vo­di­ti ra­ču­na da se ne mo­že iz bi­lo ka­kvih po­tre­ba osmiš­lja­ti no­ve oba­ve­ze na bi­lo ko­jem ni­vou vlas­ti ako to re­la­no ni­je pro­ve­di­vo.- Pre­uzeo sam oba­ve­zu da u na­re­dna tri do če­ti­ri da­na or­ga­ni­zi­ram kon­sul­ta­ci­je ka­ko bi stvo­ri­li mir po­tre­ban za da­lji nor­ma­lan rad Vla­de. Ni­je nam cilj da Vla­da pa­da u bi­lo ka­kve zam­ke ili kri­ze – tvrdi Čo­vić.I on ka­že da su do­go­vo­re­na tri mo­gu­ća pris­tu­pa rješ­nju pro­ble­ma bo­ra­čkih na­kna­da, ali on tvrdi da ni je­dan od njih ni­je ra­ci­ona­lan.- Mo­ra­mo na­pra­vi­ti što ma­nju šte­tu fun­kci­oni­ra­nju Fe­de­ra­ci­je i ne mo­že­mo sta­vi­ti kom­ple­tan pro­ra­čun u svrhu so­ci­jal­nog – ka­že Čo­vić.Ju­čer se raz­go­va­ra­lo i o pro­ble­mi­ma u ra­zvo­ju elek­tro­ener­get­skog se­kto­ra u FBiH i za Ti­hi­ća je vrlo bi­tno da se u te raz­go­vo­re uklju­če i pred­sta­vni­ci stra­na­ka sa hrvat­skim pred­zna­kom, a što se ti­če ne­sla­ga­nja oko prav­ca u ko­jem tre­ba ići ra­zvoj tog se­kto­ra u Fe­dra­ci­ji, pre­ma Ti­hi­će­vom miš­lje­nju tre­ba or­ga­ni­zi­ra­ti po­se­ban sa pred­sta­vni­ci­ma svih par­la­men­tar­nih stra­na­ka.On je, ka­že, o pi­ta­nji­ma i rje­še­nji­ma ve­za­nim elek­tro­ener­ges­tski se­ktor do sa­da na ne­for­mal­nom sas­tan­ku raz­go­va­rao sa pred­sje­dni­ci­ma SBiH Ha­ri­som Si­laj­dži­ćem i SDP Zlat­kom La­gu­mdži­jom, a ka­že da će na­re­dni sas­ta­nak bi­ti for­ma­lan.I Čo­vić se sla­že da je vrlo bi­tno da se stvo­ri ja­sna stra­te­gi­ja elek­tro­ener­get­skog se­kto­ra, ko­ja će za­do­vo­lji­ti in­te­re­se ne sa­mo Fe­dra­ci­je, ne­go i BiH.Pre­ma ri­je­či­ma Su­lej­ma­na Ti­hi­ća, ju­čer ni­je bi­lo pu­no raz­go­vo­ra o re­for­mi po­li­ci­je u BiH.- Na kra­ju smo ne­što ma­lo spo­me­nu­li i re­for­mu po­li­ci­je kao ne­što što sli­je­di, ali ima­mo svo­je sta­vo­ve oko to­ga i ni­smo ih ni po­ku­ša­va­li pro­mi­je­ni­ti – re­kao je Ti­hić.Dra­gan Čo­vić pot­vrdio je ju­čer da je do­go­vo­re­no i to da za izbor čla­no­va u nad­zor­ne odbo­re ja­vnih pre­du­ze­ća u FBiH ubu­du­će bu­du za­du­že­ni pred­sje­dni­ca FBiH Bor­ja­na Kri­što i njen pot­pred­sje­dnik Mir­sad Ke­bo. Su­lej­man Ti­hić ka­že da ime­no­va­nje čla­no­va u nad­zor­ne odbo­re ja­vnih pre­du­ze­ća tre­ba bi­ti u skla­du sa za­ko­nom, na­ci­onal­nom stru­ktu­rom sta­no­vniš­tvom, da tre­ba vi­še uva­ža­va­ti par­tner­ske odno­se, ali da se ne smi­ju za­ne­ma­ri­ti oni ko­ji su kva­li­fi­ci­ra­ni za te po­zi­ci­je.  (Kliker.info-San)
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku