hamburger-icon

Kliker.info

San : Podjela BiH u srijedu?

San : Podjela BiH u srijedu?

18 Februara
13:34 2008
Pred po­sla­ni­ci­ma Pred­sta­vni­čkog do­ma Par­la­men­ta BiH, na za­sje­da­nju za­ka­za­nom za sri­je­du, na­ći će se pri­je­dlog re­for­me po­li­ci­je. Ri­ječ je o prvom či­ta­nju, ali će se već ta­da vi­dje­ti ka­kva se bu­du­ćnost spre­ma drža­vi Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni. Sta­vo­vi su po­tpu­no po­di­je­lje­ni i ne­će bi­ti ni­ka­kvo izne­na­đe­nje da baš na toj sje­dni­ci do­đe do pu­ca­nja ko­ali­ci­onog spo­ra­zu­ma ko­jeg je po­tpi­sa­lo šest stra­na­ka – SDA, Stran­ka za BiH, HDZ, HDZ 1990., SNSD i PDP. O če­mu se ra­di?

Ne­iz­vje­snost os­ta­je        Pro­šle se­dmi­ce Vi­je­će mi­nis­ta­ra BiH je za­klju­či­lo da u par­la­men­tar­nu pro­ce­du­ru upu­ti pri­je­dlog re­for­me po­li­ci­je, bez ob­zi­ra što ni­je pos­ti­gnut kon­sen­zus – pro­tiv su gla­sa­li mi­nis­tri iz re­da boš­nja­čkog na­ro­da. Na upo­zo­re­nje da se bez kon­sen­zu­sa drža­vnih mi­nis­ta­ra ni­je­dan pri­je­dlog ne mo­že upu­ti­ti Par­la­men­tu, Ni­ko­la Špi­rić, pred­sje­da­va­ju­ći Vi­je­ća mi­nis­ta­ra ni­je po­pus­tio uz objaš­nje­nje da on pre­uzi­ma od­go­vor­nost. Ina­če, Vi­je­će mi­nis­ta­ra je odbi­lo aman­dman Stran­ke za BiH da no­vou­spos­tav­lje­ne drža­vne po­li­cij­ske stru­ktu­re ima­ju in­ge­ren­ci­je nad lo­kal­nim po­li­cij­skim vlas­ti­ma ka­da bu­de do­ne­sen no­vi Us­tav BiH.Pre­ma ne­kim izvo­ri­ma iz Pred­sta­vni­čkog do­ma Par­la­men­ta BiH, vrlo je mo­gu­će da po­sla­ni­ci pri­hva­te taj aman­dman či­me bi obe­zbi­je­di­li da Stran­ka za BiH gla­sa za pri­je­dlog po­li­cij­ske re­for­me. Pos­to­je miš­lje­nja da je do­go­vo­re­no da Vi­je­će mi­nis­ta­ra odbi­je taj aman­dman, ali da ga po­sla­ni­ci usvo­je. Ono što je u ovom tre­nut­ku iz­vje­sno jes­te da će SDA i SDP bi­ti pro­tiv, odno­sno da će ulo­ži­ti svo­je am­ndma­ne.Mi­lo­rad Do­dik, pred­sje­dnik SNSD-a in­sis­ti­ra da se sa­daš­nji pri­je­dlog usvo­ji i to pod pla­štom že­lje da BiH što pri­je po­tpi­še Spo­ra­zum o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju s Evrop­skom uni­jom. To is­to za­go­va­ra i Ha­ris Si­laj­džić, a Dra­go Ka­la­bić, pred­sje­dnik Klu­ba po­sla­ni­ka SNSD-a u Pred­sta­vni­čkom do­mu ka­že da ta stran­ka ne­će žrtvo­va­ti evrop­ski put, ka­ko to že­li Su­lej­man Ti­hić. Ka­la­bić do­da­je da je na spo­ra­zum iz Mos­ta­ra po­tpis sta­vio i Ha­ris Si­laj­džić i da oče­ku­je da Stran­ka za BiH bu­de na is­toj stra­ni sa SNSD-om.

Ni­šta se ne do­bi­va     Su­lej­man Ti­hić i SDA sa svo­je stra­ne in­sis­ti­ra­ju da se u za­kon­sko re­gu­li­sa­nje re­for­me po­li­ci­je oba­ve­zno ugra­di stav po ko­jem će sve drža­vne po­li­cij­ske stru­ktu­re odmah ima­ti in­ge­ren­ci­je nad lo­kal­nim po­li­ci­ja­ma, a ne da se to os­tav­lja za ne­ko bu­du­će vri­je­me i da se ve­zu­je za do­no­še­nje no­vog Us­ta­va BiH.- Na­ra­vno da je i SDA za evrop­ski put BiH i po­tpi­si­va­nje Spo­ra­zu­ma o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju. Me­đu­tim, pre­ma ono­me ka­kva se sa­da re­for­ma po­li­ci­je pre­dla­že, BiH ni­šta ne do­bi­va, a za­ne­ma­ru­ju se i evrop­ski prin­ci­pi. Si­gur­no je da BiH u EU ne mo­že sa 13 po­li­ci­ja na 13 ra­zli­či­tih ni­voa. Iza sve­ga sto­ji po­ku­šaj da se re­for­ma bez su­štin­skih pro­mje­na na brzi­nu pro­gu­ra da bi se po­tpi­sao Spo­ra­zum s EU i da sve os­ta­ne po sta­rom, a po­li­ci­ja pod po­li­ti­čkom kon­tro­lom. Ta­ko bi se udo­vo­lji­lo Do­di­kom zah­tje­vu da se s či­nom po­tpi­si­va­nja Spo­ra­zu­ma uki­ne OHR što bi u ko­na­čni­ci vo­di­lo BiH u po­dje­lu i ra­spad – sma­tra Su­lej­man Ti­hić.- Po nje­go­vom miš­lje­nju, usva­ja­njem pri­je­dlo­ga re­for­me po­li­ci­je ka­kav će u sri­je­du bi­ti pred po­sla­ni­ci­ma, de­fi­ni­ti­vno bi drža­va os­ta­la bez je­din­stve­ne po­li­ci­je, a sva vlast bi bi­la u ru­ka­ma po­li­ci­je RS i po­li­ci­je FBiH u ko­joj bi se za sve pi­ta­le kan­to­nal­ne po­li­ci­je ko­ju bi kon­tro­li­sa­li lo­kal­ni po­li­ti­čki mo­ćni­ci. Dru­gim ri­je­či­ma, pre­ko po­li­ci­je bi se BiH po­di­je­li­la i pi­ta­nje je da li bi se ika­da vi­še sas­ta­vi­la!Pre­ma ra­ču­ni­ca­ma ko­je se sa­da užur­ba­no pra­ve u stra­na­čkim kru­go­vi­ma, pri­je­dlog re­for­me po­li­ci­je ko­ji je u par­la­men­tar­nu pro­ce­du­ru upu­ti­lo Vi­je­će mi­nis­ta­ra, mo­že bi­ti usvo­jen i bez gla­so­va po­sla­ni­ka iz SDA i SDP-a.Do­ma­ći po­li­ti­čki ana­li­ti­ča­ri, ali i na­ši izvo­ra iz me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce, sma­tra­ju da će BiH, u sva­kom slu­ča­ju, ove se­dmi­ce ući u no­vu po­li­ti­čku kri­zu či­ji je ras­plet po­tpu­no ne­ja­san i ne­iz­vjes­tan.

Spre­ma se oštar stav iz Bri­se­la          S nes­trplje­njem se oče­ku­je za­sje­da­nje Vi­je­ća za im­pe­le­men­ta­ci­ju mi­ra ko­je po­či­nje 26. fe­bru­ara i tra­jat će dva da­na. Sje­dni­ca će se održa­ti u Bri­se­lu. Li­de­ri­ma šest vla­da­ju­ćih stra­na­ka upu­ćen je po­ziv da do­đu 27. fe­bru­ara u Bri­sel na za­vršni sas­ta­nak PIK-a.Izvo­ri na­šeg lis­ta iz me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce ka­žu da se mo­že oče­ki­va­ti oš­tra de­kla­ra­ci­ja Vi­je­ća za im­pe­le­men­ta­ci­ju mi­ra sa pre­ci­znim ro­ko­vi­ma i za­da­ci­ma do­ma­ćim po­li­ti­čkim li­de­ri­ma s na­glas­kom da se vi­še ne­će to­le­ri­sa­ti ni­či­je op­stru­kci­je.Od vi­so­kog pred­sta­vni­ka će bi­ti za­tra­že­no da bes­kom­pro­mi­snim ko­ri­šte­njem bon­skih ovlas­ti san­kci­oni­še po­li­ti­ča­re ko­ji des­ta­bi­li­zu­ju si­tu­aci­ju u BiH. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku