hamburger-icon

Kliker.info

San : Federalna TV zabranjena u Republici Srpskoj!

San : Federalna TV zabranjena u Republici Srpskoj!

24 Septembra
05:13 2008

 

Pro­gram Fe­de­ral­ne te­le­vi­zi­je ne može se gle­da­ti u Re­pu­bli­ci Srpskoj. Pre­ma ne­kim izvo­ri­ma na­šeg lis­ta, ra­di se o kla­sičnoj cen­zu­ri, odno­sno za­bra­ni emi­to­va­nja pro­gra­ma FTV-a i to nam je pot­vrđeno i u ne­kim po­li­tičkim kru­go­vi­ma u Ba­nja­lu­ci. Za­bra­na je ta­ko da­le­ko oti­šla da građani iz Re­pu­bli­ke Srpske ne mo­gu pra­ti­ti ni za­ba­vnu TV se­ri­ju „Lud, zbu­njen, nor­ma­lan“ ko­ja je naj­gle­da­ni­ja ne sa­mo u Fe­de­ra­ci­ji BiH ne­go i u Hrvat­skoj. 

Sme­ta mu „60 mi­nu­ta“ 

Is­ti izvo­ri „Sa­na“ sma­tra­ju da iza sve­ga sto­ji Mi­lo­rad Do­dik, pre­mi­jer Re­pu­bli­ke Srpske, ko­ji čini sve ka­ko ni­ko iz RS ne bi gle­dao ma­ga­zin FTV-a „60 mi­nu­ta“. Ure­dnik tog ma­ga­zi­na Ba­kir Hadžiome­ro­vić i no­vi­na­ri sva­kog po­ne­dje­ljka izno­se kon­kre­tne do­ka­ze o Do­di­ko­vom kri­mi­na­lu.S dru­ge stra­ne, zva­nične in­ter­pe­re­ta­ci­je iz Ba­nja­lu­ke kažu da se ra­di o „te­hničkim pro­ble­mi­ma sa si­gna­lom“. Dra­ga­na Bo­ro­vić-Ždri­lić, admi­nis­tra­to­ri­ca „El­ta-Ka­be­la“ iz Ba­nja­lu­ke jučer nam je ka­za­la da ni­su do­bi­li ni­kakv na­log o cen­zu­ri­sa­nju, odno­sno ski­da­nju s pro­gra­ma se­ri­je „Lud, zbu­njen, nor­ma­lan“. Ona ve­li da pro­šlu epi­zo­du građani ni­su mo­gli gle­da­ti zbog „te­hničkih pro­ble­ma“.- Je­dnos­ta­vno, ne­ma­mo pri­jem si­gna­la FTV-a sa pre­daj­ni­ka Vla­šić već ot­pri­li­ke mje­sec da­na. Iz te­hničkih ra­zlo­ga ne možemo emi­ti­ra­ti pro­gram Fe­de­ral­ne te­le­vi­zi­je – kaže Božović-Ždri­lić. 

Ana­li­za u to­ku 

Tre­ba reći da „El­ta-Ka­bel“ po­kri­va te­ri­to­ri­ju go­to­vo ci­je­le Re­pu­bli­ke Srpske i nu­di uslu­ge ka­blov­ske te­le­vi­zi­je u Ba­nja­lu­ci, Pri­je­do­ru, Te­sliću, Do­bo­ju, Der­ven­ti, Zvor­ni­ku, Še­ko­vićima, Tre­bi­nju, Bi­leći, Bra­tun­cu, So­ko­cu, Čaj­niču, Foči, Is­točnom Sa­ra­je­vu, Kneževu, Lju­bi­ji i Ko­zar­skoj Du­bi­ci. Pre­ma zva­ničnim po­da­ci­ma, to je naj­veći ka­blov­ski ope­ra­ter u državi i po bro­ju ko­ri­sni­ka i po te­ri­to­ri­ji ko­ju po­kri­va.„El­ta-ka­bel“ je, inače, slo­ve­načka fir­ma, a vla­snik ovog ka­blov­skog ope­ra­tre­ra u Re­pu­bli­ci Srpskoj je Aca Ka­ba­ni­ca. In­te­re­san­tno je da čita­vo po­dručje RS po­kri­va­ju ka­blov­ski ope­ra­te­ri u većin­skom vla­sniš­tvu fir­mi iz Slo­ve­ni­je. Za­ni­mljiv je i po­da­tak da je Te­le­kom Slo­ve­ni­je počet­kom sep­tem­bra pre­uzeo je i fir­mu „Net­kom“, ope­ra­te­ra ka­blov­ske te­le­vi­zi­je pre­ko fir­me „Aneks“ iz Ba­nja­lu­ke sa vlas­ti­tom mrežom i sa 6.500 ko­ri­sni­ka na po­dručju Re­pu­bli­ke Srpske.Bo­ris Ku­jundžić, gla­sno­go­vor­nik Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za ko­mu­ni­ka­ci­je (RAK) jučer je za „San“ ka­zao da su u RAK-u upo­zna­ti sa pro­ble­mi­ma sa pri­je­mom si­gna­la Fe­de­ral­ne te­le­vi­zi­je na po­dručju Re­pu­bli­ke Srpske.- ra­ksa je po­ka­za­la da su pro­ble­mi te vrste najčešće te­hničke pri­ro­de. Na­ra­vno, mo­guće su i dru­ge vrste pro­ble­ma. Ovaj slučaj je sa­da otvo­ren u Re­gu­la­tor­noj agen­ci­ji za ko­mu­ni­ka­ci­je. Na­ši te­hnički ti­mo­vi ana­li­zi­ra­ju kva­li­tet si­gna­la FTV-a na ba­nja­lučkom po­dručju i us­ko­ro će izaći sa re­zul­ta­ti­ma, a mi ćemo ih sa­općiti i vla­sni­ci­ma do­zvo­la i kom­ple­tnoj ja­vnos­ti – ka­zao je Ku­jundžić.

 SDP: „Avaz“ i Do­dik se uje­di­ni­li 

– U po­slje­dnjih ne­ko­li­ko da­na svi smo svje­do­ci po­no­vne me­dij­ske ha­ran­ge „Dne­vnog ava­za“ us­pmje­re­ne pro­tiv SDP-a BiH. Na ko­li­ko nis­ke po­te­ze su spre­mni, go­vo­ri i činje­ni­ca da su se u po­slje­dnjih ne­ko­li­ko da­na obru­ši­li i na lik Ize­ta Fa­zli­no­vića iz TV se­ri­je „Lud, zbu­njen, nor­ma­lan“ i na sa­mu se­ri­ju. „Avaz“ je u to­li­koj pa­ni­ci da je počeo izmiš­lja­ti izja­ve i in­ter­vju glum­ca Mus­ta­fe Na­da­re­vića o po­li­tičkom opre­dje­lje­nju po­pu­lar­nog Ize­ta. Da se ra­di o be­zočnim lažima i izmiš­ljo­ti­na­ma, svje­doči i jučeraš­nja izja­va Mus­ta­fe Na­da­re­vića da­ta „Oslo­bođenju“ u ko­joj on kaže da će „Izet Fa­zli­no­vić 1.000 pos­to gla­sa­ti za SDP“ i da je on lično u toj mje­ri crven i lje­vičar da sa­mo de­snom ru­kom pi­še – sto­ji u jučeraš­njem sa­op­šte­nju za ja­vnost SDP-a BiH.- Ono što je in­te­re­san­tno jes­te činje­ni­ca da upo­re­do sa „Ava­zom“ svo­ju bit­ku pro­tiv SDP-a vo­di i Mi­lo­rad Do­dik ko­ji je za­bra­nio ka­blov­skim ope­ra­te­ri­ma u RS da emi­tu­ju po­pu­lar­nu TV se­ri­ju zbog izbor­nog spo­ta SDP-a sa Ize­tom Fa­zli­no­vićem – kaće se u sa­op­šte­nju SDP-a i za­ključuje:- Ja­sno po­ručuje­mo i „Ava­zu“ i Mi­lo­ra­du Do­di­ku da nji­ho­ve prlja­ve ra­bo­te neće spri­ječiti građane na­še ze­mlje da 5. okto­bra izađu na izbo­re i gla­sa­ju za čo­vje­ka, gla­sa­ju za SDP. Nji­ho­va pa­ni­ka sa­mo će do­pri­ni­je­ti to­me da SDP-ova po­bje­da na lo­kal­nim izbo­ri­ma bu­de još uvjer­lji­vi­ja. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku