hamburger-icon

Kliker.info

Rat za elektrane : Sedam milijardi maraka postaje obična magla

Rat za elektrane : Sedam milijardi maraka postaje obična magla

27 Oktobra
04:18 2008

Ako pa­dne Vla­da FBiH ili de­fi­ni­ti­vno pu­kne vi­še­go­diš­nja ko­ali­ci­ja SBiH i SDA, bit će to sa­mo zbog pro­je­kta iz­gra­dnje no­vih ener­get­skih obje­ka­ta u Fe­de­ra­ci­ji. Naj­ma­nje je se­dam mi­li­jar­di ra­zlo­ga za to. To­li­ko, na­ime, ci­je­li ovaj pro­je­kat vri­je­di u KM. Ovih da­na na­vrša­va se dvi­je go­di­ne od ka­ko su po­tpi­sa­ni prvi ugo­vo­ri ve­za­ni za ovaj po­sao, ali se u re­ali­za­ci­ji sve­ga ni­je odma­klo ni za mi­li­me­tar. Za­ko­ni­tost ono­ga što se od ta­da ra­di­lo i da­lje is­tra­žu­je Kan­to­nal­no tu­ži­laš­tvo Sa­ra­je­vo, iako ni­ka­kva ko­na­čna odlu­ka ni­je do­ni­je­ta! For­mal­no, za nas­ta­vak po­sla če­ka se odlu­ka Par­la­men­ta FBiH o tome hoće li pot­vrditi Vla­di­n izbo­r stra­te­ških par­tne­ra za gra­dnju osam no­vih ener­get­skih obje­ka­ta. Federalni mi­nis­tar ener­ge­ti­ke, in­dus­tri­je i ru­dar­stva Va­hid He­ćo za "San" ka­že ka­ko su "po­li­ti­čke glu­pos­ti" ko­je pra­te pro­je­kat od po­čet­ka već uve­li­ko u pi­ta­nje do­ve­le nje­go­vu re­ali­za­ci­ju. He­ćo kaže i da je ne­iz­vje­sno ka­da će pre­mi­jer FBiH Ne­džad Bran­ko­vić ove odlu­ke po­no­vo upu­ti­ti u par­la­men­tar­nu pro­ce­du­ru.- To je sa­da pi­ta­nje odno­sa unu­tar SDA. Imam in­for­ma­ci­je da SDA že­li for­mi­ra­ti ma­njin­sku Vla­du uz po­dršku SDP-a i to upra­vo pod uvje­tom da SDP-u na ne­ki na­čin pri­pa­dne kon­tro­la nad ener­get­skim se­kto­rom i pro­je­kti­ma iz­gra­dnje ener­get­skih obje­ka­ta – optužuje He­ćo. Za­ni­mlji­vo je da mi­nis­tar upozorava i da je ja­ko upi­tno mo­že li ci­je­li pro­je­kat sa­da bi­ti re­ali­zi­ran čak i ako do­bi­je po­dršku u Par­la­men­tu. Ra­zlog je svjet­ska eko­nom­ska kri­za. He­ćo tvrdi da ima na­go­vje­šta­je fir­mi ko­je je Vla­da oda­bra­la, da bi one mo­gle odus­ta­ti od sve­ga, jer je plan gra­dnje za njih fi­nan­sij­ski ne­po­vo­ljan u uvje­ti­ma po­re­me­ća­ja na svjet­skom trži­štu i ve­li­kog pos­ku­plje­nja ka­pi­ta­la. Osim toga, "Elek­tro­pri­vre­da BiH" tek je po­če­la izra­du fi­zi­bi­li­ti stu­di­ja ko­je bi tre­ba­le po­ka­za­ti oprav­da­nost iz­gra­dnje ovih obje­ka­ta.  

Stari planovi 

– Daj Bo­že da se po­ka­že ka­ko svih osam obje­ka­ta ima eko­nom­sku oprav­da­nost da se gra­di, na­ro­či­to u ova­kvim uslo­vi­ma – ka­že He­ćo. Mir­za Kuš­lju­gić, po­sla­nik SDP-a u Par­la­men­tu FBiH, tvrdi da ne­ma nikakvog na­vo­dnog pla­na SDA i SDP o pre­uzi­ma­nju kon­tro­le nad ener­get­skim se­kto­rom. SDA i SBiH se, tvrdi Kušljugić, u ci­je­lom pro­je­ktu ne spo­re oko kon­cep­ta, već oko kon­tro­le.– Ov­dje i jes­te osno­vni pro­blem kon­cept ko­ji ni­je do­bar, ko­ji se ne mo­že pro­ves­ti i tu ni­su bi­tne pro­ce­du­re i kon­tro­la, kad ne­što ne va­lja – ka­že Kuš­lju­gić. On je ta­ko­đer uvje­ren da će even­tu­al­ni sta­te­ški pa­re­tne­ri, ako i do­bi­ju for­mal­nu sa­gla­snost, odus­ta­ti od gra­dnje ter­mo­elek­tra­na, ali zato što ono po­nu­đe­no, ni­je eko­nom­ski oprav­da­no. – Mi­ni­mum is­pla­ti­vos­ti u Evro­pi je 450 me­ga­va­ta za ter­mo­blo­ko­ve, a kod nas se nu­di ma­ksi­mal­no 370 i to pre­ma pla­no­vi­ma iz 1990. go­di­ne. Za­to mi insistiramo da se pri­je bi­lo če­ga mo­ra na­pra­vi­ti ener­get­ska stra­te­gi­ja, ko­ja će da­ti ja­sne smjer­ni­ce ka­ko je uo­pće mo­gu­će re­ali­zi­ra­ti iz­gra­dnju no­vih obje­ka­ta – ka­že Kuš­lju­gić. Je­di­na do­bra stvar u cijeloj ovoj priči je, po njegovom mišljenju, to što su se po­če­le ra­di­ti fi­zi­bi­li­ti stu­di­je ko­je će po­ka­za­ti ka­ko je ci­je­li kon­cept ura­đen bez stra­te­gi­je, je­dnos­ta­vno ne­pro­vo­div.  

Blokovi od po 200 megavata 

Ko­li­ko je pri­je do­no­še­nja bi­lo ka­kvih odlu­ka o gra­dnji po­tre­bna izra­da kva­li­te­tne ener­get­ske stra­te­gi­je Mir­za Kuš­lju­gić ilus­tri­ra i ne­pos­to­ja­njem bi­lo ka­kvog pla­na za omo­gu­ća­va­nje ra­da blo­ko­va od 200 me­ga­va­ta u ter­mo­elek­tra­na­ma Tu­zla i Ka­kanj na­kon 2017. go­di­ne. Ta­da bi, na­ime, zbog pre­ve­li­ke emi­si­je ugljenmonoksida, pre­ma Spo­ra­zu­mu o ener­get­skoj za­je­dni­ci ko­jeg je BiH po­tpi­sa­la, ovi blo­ko­vi mo­ra­li pres­ta­ti sa ra­dom ako ne budu mo­der­ni­zirani i pri­la­go­đeni oš­trim eko­lo­škim uvje­ti­ma. U Vladinim planovima to se ni­gdje ne spo­mi­nje. Pre­dvi­đa se, upozorava Kušljugić sa­mo pres­ta­nak ra­da blo­ko­va od 100 me­ga­va­ta zbog sta­ros­ti. Zato on pro­gno­zi­ra da bi se i blo­ko­vi od 200 me­ga­va­ta je­dnos­ta­vno mo­ra­li uga­si­ti, što bi enor­mno po­ve­ća­lo uvoz i cijenu stru­je u BiH, a ru­dni­ci bi pro­pa­li.  

Uvozili zavarivače 

Mir­za Kuš­lju­gić sma­tra i da je pri­ča o no­vih 50.000 ra­dnih mjes­ta u slu­ča­ju po­čet­ka gra­dnje ener­get­skih obje­ka­ta smi­je­šna. Ne­da­vni re­mont je­dnog od blo­ko­va u TE Tu­zla po­ka­zao je, upozorava on, da BiH ne­ma ra­dnu sna­gu za ove po­slo­ve.- Za remont u Tu­zli mo­ra­li smo uves­ti čak i za­va­ri­va­če iz Ma­đar­ske jer ih ne­ma­mo u BiH, a da ne go­vo­ri­mo o in­ži­nje­ri­ma. Već 30 go­di­na ni­je se gra­dio ni je­dan ve­ći obje­kat u re­gi­onu i mi ne­ma­mo lju­de ko­ji to mo­gu ra­di­ti – tvrdi Kuš­lju­gić.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku