hamburger-icon

Kliker.info

Privatizacijska trakavica : “Aluminij” pada na cijeni struje?

Privatizacijska trakavica : “Aluminij” pada na cijeni struje?

14 Decembra
13:32 2007

Fe­de­ral­na Vla­da ne­će da­ti ni­ka­kve po­vlas­ti­ce bu­du­ćem vla­sni­ku "Alu­mi­ni­ja" u ve­zi sa ci­je­na­ma elek­tri­čne ener­gi­je ko­ju će pla­ća­ti ovaj kom­bi­nat. Ovo je ju­čer re­kao fe­de­ral­ni pre­mi­jer Ne­džad Bran­ko­vić. Vla­da je na svo­joj ju­če­raš­njoj sje­dni­ci ovlas­ti­la Ko­mi­si­ju za pri­va­ti­za­ci­ju "Alu­mi­ni­ja" da nas­ta­vi pre­go­vo­re sa tri po­nu­đa­ča za ku­po­vi­nu 88 pos­to ka­pi­ta­la "Alu­mi­ni­ja" u se­gmen­tu ci­je­ne ko­ju su pre­mni pla­ti­ti za stru­ju, te u di­je­lu ko­ji se odno­si na iz­dva­ja­nja za eko­lo­gi­ju. Pred­sje­da­va­ju­ći Ko­mi­si­je Enes Ga­nić ka­že da će se prvo raz­go­va­ra­ti sa prvo­ran­gi­ra­nim po­nu­đa­čem, a to je kon­zor­cij švi­car­skog "Glen­co­ra", "Fe­ala" iz Ši­ro­kog Bri­je­ga, te "Da­le­ko­vo­da" Za­greb. Ako se sa nji­ma ne pos­ti­gne do­go­vor, usli­je­di­će raz­go­vo­ri sa "EN+Gro­upom", fir­mom u vla­sniš­tvu rus­kog alu­mi­nij­skog taj­ku­na Ole­ga De­ri­pas­ke. Ako i ovo pro­pa­dne, pre­go­va­rat će se sa grčkim "Mi­ti­li­ne­osom". Ako ni ovi raz­go­vo­ri ne uspi­ju ten­der za pri­va­ti­za­ci­ju "Alu­mi­ni­ja" pro­gla­sit će se ne­us­pje­šnim i bit će po­ni­šten. Ga­nić ka­že da bi no­vi pre­go­vo­ri tre­ba­li tra­ja­ti oko 30 da­na, a da bi mo­gli po­če­ti tek na­kon što pro­đu svi pra­zni­ci ko­ji sli­je­de. Ko­na­čnu odlu­ku o su­dbi­ni pri­va­ti­za­ci­je do­ni­jet će Vla­da FBiH, s ob­zi­rom da Ko­mi­si­ja ne­ma ovla­šte­nje da oda­be­re naj­bo­ljeg po­nu­đa­ča, ni­ti ima mo­gu­ćnost da kup­ci­ma po­nu­di bi­lo ka­kve uslo­ve u ve­zi sa ci­je­nom stru­je, ko­ja je ipak klju­čno pi­ta­nje ci­je­log po­sla. Ga­nić ka­že da će se u pre­go­vo­ri­ma nas­to­ja­ti do­bi­ti što ve­će ci­je­ne na ko­je pris­ta­ju po­nu­đa­či. No su­de­ći po uslo­vi­ma ko­je su na­ve­li u svo­jim po­nu­da­ma, a ko­je je Ga­nić ju­čer prvi put pre­do­čio ja­vnos­ti, šan­se da se na­đe ne­ki do­go­vor go­to­vo i ne pos­to­je. "Glen­co­rov" kon­zor­cij je, ta­ko, u svo­joj po­nu­di na­veo da je spre­man pris­ta­ti na ci­je­nu stru­je od 28,6 eura po me­ga­va­tu. De­ri­pas­ka je po­nu­dio 24,8 eura, dok su Grci spre­mni pla­ti­ti naj­vi­še i nu­de 33,1 euro po me­ga­va­tu. Pro­blem je što je tre­nu­tna re­al­na trži­šna vri­je­dnost stru­je oko 78 eura po me­ga­va­tu, a pro­cje­nju­je se da će nje­na ci­je­na u idu­ćoj go­di­ni zna­čaj­no po­ras­ti. Do­da­tni pro­blem u iona­ko pre­kom­pli­ci­ra­noj pri­či oko pri­va­ti­za­ci­je "Alu­mi­ni­ja" mo­gao bi pred­stav­lja­ti i član Spo­ra­zu­ma o rje­ša­va­nju otvo­re­nih pi­ta­nja izme­đu Vla­de i "Alu­mi­ni­ja", ko­jim se ga­ran­ti­ra­ju po­vlas­ti­ce kod ci­je­ne stru­je bu­du­ćem kup­cu. Ka­kve će one bi­ti u spo­ra­zu­mu ni­je pre­ci­zi­ra­no, a s ob­zi­rom da se sav pro­ces pri­va­ti­za­ci­je pro­vo­di upra­vo pre­ma nje­mu, otvo­re­no je pi­ta­nje ka­ko Vla­da ovo mi­sli pre­mos­ti­ti kad pre­mi­jer tvrdi da ni­ka­kvih ola­kši­ca ne­će bi­ti. Fe­de­ra­ci­ja BiH još uvi­jek ne­ma go­tov ener­get­ski bi­lans za na­re­dnu go­di­nu, što zna­či da je i da­lje ne­iz­vje­sno ho­će li "Alu­mi­nij" od 1. ja­nu­ara uo­pće ima­ti do­vo­ljno stru­je za nor­ma­lan rad. Pre­mi­jer Ne­džad Bran­ko­vić vje­ru­je da će FBiH do kra­ja go­di­ne do­bi­ti bi­lans, te da će se na­ći rje­še­nje za snab­di­je­va­nje "Alu­mi­ni­ja" stru­jom. Ka­ko u Vla­di ovo mi­sle ra­zri­je­ši­ti s ob­zi­rom da je Elek­tro­pri­vre­da HZHB već na­ja­vi­la da ne­će na­bav­lja­ti ne­dos­ta­ju­ću stru­ju za mos­tar­ski kom­bi­nat, pre­mi­jer ni­je po­ja­snio.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku