hamburger-icon

Kliker.info

Poziv u ponoć : Iznenadna američka inicijativa iznenadila političke lidere u BiH

Poziv u ponoć : Iznenadna američka inicijativa iznenadila političke lidere u BiH

08 Septembra
03:09 2008

Su­lej­man Ti­hić, Ha­ris Si­laj­džić, Zlat­ko La­gu­mdži­ja, Mi­lo­rad Do­dik, Mla­den Iva­nić, Dra­gan Čović i Bo­žo Lju­bić, li­de­ri naj­ja­čih po­li­ti­čkih stra­na­ka u BiH, su­tra na­ve­čer na­ći će se za is­tim sto­lom u Am­ba­sa­di Sje­di­nje­nih Ame­ri­čkih Drža­va u Sa­ra­je­vu. Po­zvao ih je Stju­art Džons, no­vi za­mje­nik ame­ri­čke drža­vne taj­ni­ce Kon­do­li­ze Rajs, za­du­žen za Evro­pu. Ka­ko „San“ sa­zna­je, ame­ri­čki di­plo­ma­ta že­li iz prve ru­ke da ču­je ra­zmiš­lja­nja i sta­vo­ve ov­daš­njih po­li­ti­čkih li­de­ra o sta­nju u BiH i rje­ša­va­nju te­ške po­li­ti­čke kri­ze u ko­joj se na­la­zi na­ša ze­mlja.

Li­de­ri izne­na­đe­ni

I sa­mi pred­sje­dni­ci stra­na­ka bi­li su izne­na­đe­ni izne­na­dnim po­zi­vom iz Am­ba­sa­de SAD-a da pri­sus­tvu­ju sas­tan­ku, uto­li­ko vi­še što su ra­ču­na­li da do lo­kal­nih izbo­ra, za­ka­za­nih za 5. okto­bar, ne­će bi­ti ni­ka­kvih su­sre­ta i da će sve bi­ti po­dre­đe­no stra­na­čkim pre­di­zbor­nim kam­pa­nja­ma. Izne­na­đe­nje je uto­li­ko ve­će što su oče­ki­va­li da Ame­ri­ka ne­će po­vla­či­ti ni­ka­kve po­te­ze zbog no­vem­bar­skih pred­sje­dni­čkih izbo­ra u toj ze­mlji.Za ne­ke od pred­sje­dni­ka vla­da­ju­ćih stra­na­ka, izne­na­đe­nje je i po­ziv La­gu­mdži­ji da pri­sus­tvu­je sje­dni­ci s ob­zi­rom da ga na nji­ho­ve do­sa­daš­nje se­si­je ni­su po­zi­va­li ni oni ni vi­so­ki pred­sta­vnik Mi­ro­slav Laj­čak. Izvo­ri „Sa­na“ ka­žu da su u Va­šin­go­nu oci­je­ni­li da La­gu­mdži­ja ne mo­že bi­ti za­obi­đen jer je ja­ko bi­tan, a to­me je u sva­kom slu­ča­ju do­pri­ni­je­la i se­ri­ja raz­go­vo­ra ko­je je on imao pret­pro­šle se­dmi­ce u Den­ve­ru gdje se sas­tao s ni­zom vo­de­ćih ame­ri­čkih di­plo­ma­ta.

Prvi ko­rak

O če­mu će se su­tra na­ve­čer raz­go­va­ra­ti, pod pred­sje­da­njem Stju­ar­ta Džon­sa i u pi­sus­tvu ame­ri­čkog am­ba­sa­do­ra u BiH Čar­lsa In­gli­ša, za sa­da se ne ot­kri­va. Sas­ta­nak je za­tvo­ren za ja­vnost. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma do ko­jih smo do­šli, Ame­ri­kan­ci in­sis­ti­ra­ju da otvo­re­nom raz­go­vo­ru o svim pro­ble­mi­ma i ne pris­ta­ju na nji­ho­vo stav­lja­nje ispod te­pi­ha, prav­da­njem da je do lo­kal­nih izbo­ra os­ta­lo još ma­lo vre­me­na. Iz­vje­sno je da će tra­ži­ti i sta­vo­ve do­ma­ćih po­li­ti­čkih li­de­ra o us­ta­vnim pro­mje­na­ma, jer se sma­tra da bez njih ne­ma nor­mal­nog fun­kci­oni­ra­nja drža­ve BiH. Va­šin­gton ni­ka­da ni­je odus­tao od pa­ke­ta us­ta­vnih pro­mje­na iz apri­la 2006. go­di­ne ko­ji ni­je do­bio ze­le­no svje­tlo u Par­la­men­tu BiH, a za ko­ji ame­ri­čki di­plo­ma­ti i da­lje sma­tra­ju da je usva­ja­nje april­skog pa­ke­ta naj­bo­lji mo­gu­ći prvi ko­rak ko­ji bi ite­ka­ko ola­kšao da­lji put BiH pre­ma evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma.Izvo­ri „Sa­na“ ka­žu da su Sje­di­nje­ne Ame­ri­čke Drža­ve odlu­či­le da po­du­zmu efi­ka­sni­je ko­ra­ke na rje­ša­va­nju kri­ze u na­šoj ze­mlji i da preu­zmu ini­ci­ja­ti­vu, pa su ame­ri­čki di­plo­ma­ti spre­mni i na ra­di­kal­ne re­zo­ve. Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da će u no­vem­bru za­sje­da­ti i Vi­je­će za im­ple­men­ta­ci­ju mi­ra u BiH, ali ni či­nje­ni­cu da drža­ve čla­ni­ce Evrop­ske uni­je ne­ma­ju is­to­vje­tni stav o rje­ša­va­nju kri­ze u BiH i da tu ima ja­ko pu­no mi­mo­ila­že­nja i ne­sla­ga­nja – je­dni su za za­drža­va­nje sta­tu­sa kvo, dru­gi su za hi­tne i brze po­te­ze ko­ji će od BiH na­po­kon na­pra­vi­ti nor­mal­nu drža­vu.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku