hamburger-icon

Kliker.info

Peti Kongres SDA : Sulejman Tihić ostaje predsjednik Stranke demokratske akcije

Peti Kongres SDA : Sulejman Tihić ostaje predsjednik Stranke demokratske akcije

26 Maja
19:34 2009

Su­lej­man Ti­hić os­ta­je na če­lu SDA i u na­re­dne če­ti­ri go­di­ne. On je do­bio 425 gla­so­va de­le­ga­ta na 5. kon­gre­su stran­ke održa­nom ju­čer u sa­ra­jev­skoj dvo­ra­ni "Ze­tra". Ba­kir Ize­tbe­go­vić  do­bio je 301 glas, a  Adna­na Ter­zi­ća tek 19. No­vi za­mje­nik SDA je Asim Sa­raj­lić.

Pri­mje­dbe iz Her­ce­go­vi­ne

Do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja "Sa­na" ni­je bi­lo za­vrše­no gla­sa­nje za pot­pred­sje­dni­ke i no­ve čla­no­ve stra­na­čkog Gla­vnog odbo­ra.Ti­hi­će­va prva kon­sta­ta­ci­ja na­kon što su ne­po­tpu­ni re­zul­ta­ti bi­li objav­lje­ni, bi­la je "po­bi­je­di­la je BiH".- Sa pro­tu­kan­di­da­ti­ma že­lim os­ta­ti u us­koj sa­ra­dnji i oču­va­ti je­din­stvo stran­ke – re­kao je Ti­hić i do­dao da se čla­no­vi SDA tre­ba­ju oku­pi­ti da bi ra­di­li na pro­gram­skim za­da­ci­ma.Ipak, na­ja­vio je i ka­drov­ske pro­mje­ne, ali de­ta­lje ni­je ot­krio. Mo­žda ne­što zna­či i si­noć­nja na­ja­va Ne­dža­da Bran­ko­vi­ća da će već da­nas po­nu­di­ti os­tav­ku na mjes­to pre­mi­je­ra Fe­de­ra­ci­je.Ina­če, opći uti­sak pri­su­tnih je da je Kon­gres održan u pri­li­čno na­pe­toj atmo­sfe­ri, ko­ja je u je­dnom mo­men­tu čak li­či­la na uta­kmi­cu. To­me su do­pri­ni­je­li i po­je­di­ni de­le­ga­ti ko­ji su se u svo­jim izla­ga­nji­ma ba­zi­ra­li na rad i pos­tup­ke kan­di­da­ta za pred­sje­dni­ka stran­ke, umjes­to na ono za šta se ru­ko­vod­stvo SDA tre­ba za­la­ga­ti u na­re­dnom pe­ri­odu.Ten­zi­je u dvo­ra­ni po­di­gnu­te su ka­da je za go­vor­ni­cu iza­šao je­dan od osni­va­ča stran­ke Mu­ha­med Čen­gić. On je is­ta­kao da se ni­gdje u svi­je­tu ne mo­že de­si­ti, kao u BiH, da za­mje­nik i pot­pred­sje­dnik stran­ke, mi­sle­ći na Ter­zi­ća i Ize­tbe­go­vi­ća, go­vo­re naj­go­re o pred­sje­dni­ku stran­ke.- Mi­slim da tre­ba­mo bi­ra­ti naj­spo­so­bni­je, a ne po­do­bne. Ne­moj­te di­je­li­ti stran­ku, jer ako to bu­de­mo ra­di­li nes­ta­će­mo. Iza­be­ri­te čo­vje­ka ko­ji će pro­ves­ti za­crta­ne ci­lje­ve – po­ru­čio je Čen­gić.Usli­je­di­le su po­tom po­no­vo kri­ti­ke na Ize­tbe­go­vi­ćev i Ter­zi­ćev ra­čun. Je­dan od de­le­ga­ta iz is­to­čne Her­ce­go­vi­ne je po­hva­lio Ti­hi­ćev rad za ko­jeg je re­kao da je do­la­zio u taj dio BiH, a da to ni­su uči­ni­la dru­ga dva kan­di­da­ta.- Adnan i Ba­kir ni­kad ni­su do­šli, iako smo ih zva­li. Mi Her­ce­go­vi­nu vi­di­mo kao re­gi­ju u bu­du­ćnos­ti na pu­tu BiH ka EU. Bez Ti­hi­ća, taj put će bi­ti dug – re­kao je ovaj de­le­gat.On je po­ku­šao da kri­ti­ku­je i Islam­sku za­je­dni­cu u BiH, me­đu­tim, usli­je­di­la je sal­va zvi­ždu­ka i ne­go­do­va­nja sa tri­bi­na, zbog če­ga je on od te na­mje­re odus­tao po­ru­čiv­ši "da ho­dže tre­ba da ra­de svoj po­sao".Ten­zi­je je ne­ka­ko uspio smi­rio Ti­hić za­mo­liv­ši go­vor­ni­ke da ne fa­vo­ri­zu­ju ni je­dnog kan­di­da­ta već da se o to­me izja­sne ka­da bu­du gla­sa­li. Pri­su­tni­ma se obra­tio i Hu­se­in Na­nić, zas­tu­pnik SDA u Par­la­men­tu BiH, ko­ji je re­kao da su Kra­ji­šni­ci za­pos­tav­lje­ni i da ne pos­to­ji paž­nja za kra­ji­ške pro­ble­me.

Ma­lo je MMF

– Mo­lim no­vo ru­ko­vod­stvo da ozbi­ljno shva­ti da mo­ra da ri­je­ši pi­ta­nje "Agro­ko­mer­ca" i po­kre­ne proi­zvo­dnju. Tre­ba­te bi­ti vi­še pri­su­tni na te­re­nu i da po­ka­že­te da će­mo za­je­dno rje­ša­va­ti pro­ble­me – re­kao je Na­nić.Šef­ke­ta Ha­fi­zo­vi­ća, pot­pred­sje­dnik Na­ro­dne skup­šti­ne su, ka­ko ka­že, zlo­na­mjer­ne dis­ku­si­je po­nu­ka­le da ne­što ka­že.- Naj­ma­nje smo go­vo­ri­li o pro­gram­skoj de­kla­ra­ci­ji i šta stran­ka tre­ba da ra­di. Či­ni se da se da­nas rje­ša­va bit­ka, sa­mo ne znam ko­ga i sa kim. Ima­mo mi do­vo­ljno onih sa ko­jim se tre­ba­mo obra­ču­na­ti na po­li­ti­čkom po­lju – re­kao je Ha­fi­zo­vić.

Na­kon to­ga usli­je­di­lo je obra­ća­nje sva­kog kan­di­da­ta po­je­di­na­čno, ko­ji su pred­sta­vi­li svoj plan ra­da ako bu­du iza­bra­ni za prvog čo­vje­ka stran­ke.Ize­tbe­go­vić svoj go­vor za­po­čeo ri­je­či­ma "Bi­smi­la­hir­Ra­hma­nir­Ra­him" i, po­red os­ta­log, is­ta­kao da SDA za­slu­žu­je epi­tet naj­ja­čeg pro­bo­san­skog po­li­ti­čkog fa­kto­ra, kre­ati­vne i ko­he­zi­one sna­ge bez ko­je bi po­zi­ci­ja Bo­sne i Boš­nja­ka bi­la ne­si­gur­na i upi­tna. Pri to­me je na­gla­sio da su re­for­me za­vrši­le po­ra­zno, a da je sta­nje i odno­si u vla­da­ju­ćoj ko­ali­ci­ji na ivi­ci ra­spa­da pa je za­to kri­za u bh. druš­tvu naj­du­blja u po­slje­dnjih de­set go­di­na. Zbog to­ga, ali i ni­za dru­gih pro­ble­ma, Ize­tbe­go­vić sma­tra da je do­šlo vri­je­me za pro­mje­ne. Po­se­ban akce­nat sta­vio je na pro­mje­nu Sta­tu­ta stran­ke.– Tre­ba­li smo po­bolj­ša­nja Sta­tu­ta po­nu­di­ti ovom Kon­gre­su. Ni­smo to ura­di­li, ta­ko da će tom po­slu tre­ba­ti pris­tu­pi­ti u slje­de­ćim mje­se­ci­ma. Cilj SDA je u ko­na­čni­ci ure­đe­no i zdra­vo druš­tvo – ka­že Ize­tbe­go­vić.Na­veo je da ci­je­li pro­gram SDA tre­ba bi­ti nas­ta­vak ono­ga što su bor­ci za­po­če­li, a to je bor­ba za cje­lo­vi­tu, su­ve­re­nu i mul­tie­tni­čnu BiH.- Mo­ra­mo se nas­ta­vi­ti za­la­ga­ti za sta­tus bo­ra­ca, za nji­ho­vu uklju­če­nost u pro­ce­se i nji­hov ži­vo­tni stan­dard. Ka­da su u pi­ta­nju re­for­me, po­slje­dnjih go­di­na one su pro­pa­le u ci­je­los­ti ili sko­ro u cje­los­ti u po­slje­dnje če­ti­ri go­di­ne. Ako bi tre­ba­lo odre­di­ti je­dan naj­va­žni­ji ra­zlog za pad re­for­mi, on­da bi se on mo­gao po­tra­ži­ti u ne­re­al­noj pro­cje­ni i to u ne­re­al­noj pro­cje­ni vo­de­ćih Boš­nja­ka, po­li­ti­ča­ra, ali i os­ta­lih bi­tnih fa­kto­ra, o spre­mnos­ti me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce, srpskih i hrvat­skih po­li­ti­ča­ra… Pro­tiv us­ta­vne re­for­me su bi­li i po­je­di­ni is­ta­knu­ti čla­no­vi SDA jer ni­su bi­li uklju­če­ni u kre­ira­nje rje­še­nja, ni­su ih ra­zu­mje­li ni­ti osje­ća­li svo­ji­ma – re­kao je Ize­tbe­go­vić do­da­ju­ći da us­ta­vne pro­mje­ne mo­ra­ju re­zul­ti­ra­ti stva­ra­njem fun­kci­onal­ne, sa­moo­drži­ve drža­vne stru­ktu­re ko­ja ne­će tre­ba­ti stal­no pri­sus­tvo OHR-a.

Ize­tbe­go­vić ka­že da se mo­ra­ju za­us­ta­vi­ti ko­la ko­ja su, po­sli­je uda­ra eko­nom­ske kri­ze, kre­nu­la niz­brdo i ako se ne po­du­zmu hi­tne mje­re do­ći će do ko­lap­sa bu­dže­ta, a u pi­ta­nju će bi­ti is­pla­ta pla­ća, pen­zi­ja, in­va­li­dni­na…- Stend baj aran­žman sa MMF-om je dio te­ra­pi­je ko­ja će bi­ti od po­mo­ći, ali to ne­će bi­ti do­vo­ljno. Mi­slim da će li­jek bi­ti u vlas­ti­tim re­zer­va­ma. Mo­ra­mo iz vlas­ti­te sup­stan­ce isi­sa­ti sred­stva, a ima ih u ne­pri­va­ti­zi­ra­nim di­je­lo­vi­ma pre­du­ze­ća i dje­lo­mi­čno u Cen­tral­noj ban­ci – ka­že Ize­tbe­go­vić.

Pri to­me je re­kao da su ne­ki za­bri­nu­ti za je­din­stvo stran­ke.

Us­tav je ključ

– Ne­ka se ne bri­nu. SDA će na­kon ovog Kon­gre­sa iza­ći sna­žni­ja, je­din­stve­ni­ja, de­mo­kra­ti­čni­ja, drža­vo­tvor­ni­ja i evrop­ski­ja – po­ru­čio je Ize­tbe­go­vić.

I dru­gi kan­di­dat za stra­na­čkog pred­sje­dni­ka Adnan Ter­zić je is­ta­kao da su pro­mje­ne u stran­ci nu­žne. Obra­ća­ju­ći se de­le­ga­ti­ma, Ter­zić je baš kao i Ize­tbe­go­vić re­kao da je po­tre­bno mi­je­nja­ti Sta­tut stran­ke, na­čin vo­đe­nja stran­ke, odlu­či­va­nja te sa­ra­dnju sa dru­gim po­li­ti­čkim par­tne­ri­ma. On sma­tra ka­ko ima ja­snu vi­zi­ju i spo­so­bnost za kor­je­ni­te pro­mje­ne u stran­ci, po­ru­čiv­ši ka­ko će on "odves­ti stran­ku do po­bje­de na sli­je­de­ćim izbo­ri­ma". Ter­zić je obe­đa­vao da će se, ako bu­de po­bje­dnik, za­la­ga­ti za re­for­mu bh. druš­tva na osno­vu evrop­skih stan­dar­da, a po­se­ban akce­nat je sta­vio na ispu­nja­va­nje oba­ve­za BiH na evrop­skom pu­tu te bo­lje vo­đe­nje eko­nom­ske po­li­ti­ke.Na kon­cu, go­vo­rio je Ti­hić ko­ji je iza­zvao naj­vi­še paž­nje pri­su­tnih, a go­vor je pra­ćen du­go­traj­nim apla­uzi­ma. Ti­hi­ćev pro­gram su do­ku­men­ti Kon­gre­sa, a pri­je sve­ga pro­gram­ska de­kla­ra­ci­ja kao naj­va­žni­ji me­đu nji­ma. Po­se­bno se os­vrnuo na us­ta­vnu re­for­mu.- Naj­vi­ši zva­ni­čni­ci SAD i EU oci­je­ni­li su da je to pri­ori­te­tno pi­ta­nje. Us­ta­vna re­for­ma je ključ za rje­ša­va­nje ne sa­mo po­li­ti­čkih već i eko­nom­skih, so­ci­jal­nih i dru­gih pi­ta­nja. Pri sa­daš­njem us­ta­vnom us­troj­stvu u ko­jem drža­va ne­ma ovlas­ti, a ti­me ni in­stru­me­na­ta za vo­đe­nje eko­nom­ske po­li­ti­ke i ra­zvo­ja, te­ško se mo­že ići na­pri­jed i rje­ša­va­ti eko­nom­ske pro­ble­me. Oče­ku­je­mo akti­vnu po­dršku me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce da in­sti­tu­ci­je BiH ima­ju po­tre­bne na­dle­žnos­ti i mo­gu fun­kci­oni­ra­ti na ci­je­lom te­ri­to­ri­ju BiH. Naš cilj je re­pu­bli­ka BiH, re­gi­ona­li­zi­ra­na, sa tri ni­voa vlas­ti, lo­kal­ni, re­gi­onal­ni i drža­vni i sa admi­nis­tra­ti­vnom or­ga­ni­za­ci­jom na te­me­lju eko­nom­skih, geo­graf­skih i his­to­rij­skih kri­te­ri­ja – re­kao je Ti­hić.U cen­tru akti­vnos­ti stran­ke, ka­že on, bit će i član­stvo u NA­TO-u, te su­štin­ska re­for­ma po­li­ci­je, efi­ka­san pra­vo­su­dni sis­tem i uspos­ta­va vrho­vnog su­da BiH. Paž­nja će se po­sve­ti­ti i eko­nom­skoj po­li­ti­ci i ra­zvo­ju.On se os­vrnuo i na odno­se sa Islam­skom za­je­dni­com BiH.- Odno­si SDA sa Islam­skom za­je­dni­com uvi­jek su bi­li do­bri i tre­ba da os­ta­nu do­bri. Tre­ba po­što­va­ti prin­cip da sva­ko ra­di i od­go­va­ra za svoj po­sao i da na ovom prin­ci­pu sa­ra­đu­je­mo u in­te­re­su drža­ve. Mo­ji li­čni odno­si sa in­sti­tu­ci­ja­ma IZ su do­bri. Una­toč li­čnom ani­mo­zi­te­tu po­je­di­nih slu­žbe­ni­ka IZ, nas­ta­vit ću ra­di­ti u prav­cu ja­ča­nja do­brih odno­sa sa in­sti­tu­ci­ja­ma. Mo­lim da mi ja­sno ka­žu ko­je su to oba­ve­ze ko­je ja kao mu­sli­man ne ispu­nja­vam, odno­sno ko­ja na­če­la i prin­ci­pe islam­sko­ga vje­ro­va­nja kršim – re­kao je Ti­hić.I on je kon­sta­to­vao da su odno­si sa SBiH u zas­to­ju i da bh. ja­vnost do­bro zna za­što, a to je in­sis­ti­ra­nje SBiH na ne­za­ko­ni­tim odlu­ka­ma o oda­bi­ru star­te­ških par­tne­ra za ula­ga­nja u elek­tro­ener­get­ski se­ktor. Na kon­cu, stav SDA je, ka­že Ti­hić, da se mo­ra ra­di­ti po za­ko­nu i po­što­va­ti pro­pi­sa­ne pro­ce­du­re.Su­lej­man Ti­hić ka­že da je SDA uvi­jek bi­la od­go­vor­na i drža­vo­tvor­na stran­ka i da je bi­lo onih ko­ji su li­čnu ko­rist i in­te­re­se sta­vi­li iznad drža­vnih, pa su shva­tiv­ši da li­čne in­te­re­se ne mo­gu os­tva­ri­ti, odla­zi­li iz SDA. Pod­sje­tio je da su ne­ki čak for­mi­ra­li svo­je stran­ke i po­bro­jao ih hro­no­lo­škim re­dom.

– To su Mu­ha­med Fi­li­po­vić, Fi­kret Ab­dić i Ha­ris Si­laj­džić. U pro­te­klom pe­ri­odu us­pje­li smo oču­va­ti je­din­stvo stran­ke. Is­ti­na, ne­ki su po­ku­ša­li for­mi­ra­li ne­ka­kvu A-SDA, ali je to os­ta­lo na lo­kal­nom ni­vou – re­kao je on.Na dne­vnom re­du Kon­gre­sa stran­ke bi­la je i pro­gam­ska de­kla­ra­ci­ja i de­vet re­zo­lu­ci­ja o us­ta­vnoj re­for­mi, o eko­nom­skoj po­li­ti­ci i po­li­ti­ci ra­zvo­ja BiH, o vanj­skoj po­li­ti­ci i euroa­tlan­tskim in­te­gra­ci­ja­ma, o pi­ta­nji­ma održi­vog po­vrat­ka iz­bje­glih i ra­se­lje­nih oso­ba u BiH, o po­li­ti­ci pre­ma bo­ra­čkoj po­pu­la­ci­ji, o pra­vi­ma pen­zi­one­ra i so­ci­jal­nih ka­te­go­ri­ja, ne­ra­tnih in­va­li­da zdrav­stva i ra­dnih pra­va…Ba­kir Ize­tbe­go­vić je u svom izla­ga­nju is­ta­kao da je po­pra­vak odno­sa u pos­to­je­ćoj ko­ali­ci­ji im­pe­ra­tiv do­da­ju­ći da su tre­nu­tni odno­si u ko­ali­ci­ji si­gu­ran put u gu­bi­tak na izbo­ri­ma 2010. go­di­ne.- Mo­ra­mo pos­ti­ći slo­gu ili pro­mi­je­ni­ti ko­ali­ci­onog par­tne­ra. Uvje­ren sam da još ni­je ka­sno za ovo prvo. Što se ti­če Islam­ske za­je­dni­ce BiH mo­gu re­ći da se po­li­ti­ka ba­vi­la IZ na ko­ban na­čin i u vri­je­me ko­mu­niz­mna, a po­se­bno u vre­me­nu agre­si­je. IZ još du­go ne­će bi­ti in­di­fe­ren­tna spram po­li­ti­ke, ilu­zor­no je to od nje oče­ki­va­ti. Ali, IZ ni­je fer uvla­či­ti u dne­vnu po­li­ti­ku, u izbor­ne kam­pa­nje. Ne­op­ho­dno je ima­ti je kao ko­re­ktiv i po­ma­ga­ča. Ne­ka nas opo­mi­nje i pod­sje­ća od džu­me do džu­me, od ra­ma­za­na do ra­ma­za­na, da tre­ba­mo bi­ti bo­lji lju­di, po­šte­ni­ji po­li­ti­ča­ri i ra­di­ti vi­še za na­rod, a ma­nje za se­be – ka­že Ize­tbe­go­vić.

Za Ize­tbe­go­vi­ća na­vi­ja­li po na­re­dbi

Ju­če­raš­njem Kon­gre­su pri­sus­tvo­va­la je i gru­pa mla­đih lju­di ko­ji su ima­li akre­di­ta­ci­je, ali go­to­vo ni­ko od de­le­ga­ta ni­je znao ko­ga pred­stav­lja­ju i ko im je odo­brio da uđu u dvo­ra­nu.Na­vo­dno, ri­ječ je o ho­dža­ma ko­je je "ne­ko ugu­rao u dvo­ra­nu". Oni su bu­čno re­agi­ra­li na is­tu­pe de­le­ga­ta ko­jim im ni­su po vo­lji i bu­čno su poz­dra­vi­li is­tup Ba­ki­ra Ize­tbe­go­vi­ća. Ne­ki de­la­ga­ti su ka­za­li da je ta gru­pa bu­ka­ča re­agi­ra­la po na­lo­gu i ko­man­di. Ina­če, stal­no su bi­li na te­le­fon­skoj ve­zi sa Mu­ha­re­mom Ha­san­be­go­vi­ćem i Me­hme­da­li­jom Ho­dži­ćem.Za­ni­mljiv je bio pri­zor ka­da je do njih do­šla no­vi­nar­ka TV ma­ga­zi­na "60 mi­nu­ta" Ari­ja­na Sa­ra­če­vić-He­lać sa sni­ma­te­ljem. Bu­ka­či su ušu­tje­li i brzo se ra­zi­šli.

Ize­tbe­go­vić os­ta­je u SDA

Ba­kir Ize­tbe­go­vić je na­kon po­ra­za izja­vio da će nas­ta­vi­ti ra­di­ti pu­nom sna­gom jer, ka­ko je re­kao, ma­la je "po­bje­da tri na pre­ma če­ti­ri".– To zna­či da imam ve­li­ku po­dršku. Ti­hi­ću čes­ti­tam, ali je oči­to da je ve­če­ras po­bi­je­di­la, ka­ko je on to re­kao, tra­di­ci­ja ko­ju je te­ško mi­je­nja­ti. Za­to nam pred­sto­ji ve­li­ki po­sao s ob­zi­rom da je ze­mlja u kri­zi. Svo­ju stran­ku ne­ću na­pus­ti­ti, ne daj Bo­že – izja­vio je Ize­tbe­go­vić.Iz nje­go­vog izbor­nog šta­ba se to­kom pre­bro­ja­va­nja gla­so­va mo­glo ču­ti da je Adnan Ter­zić na­pus­tio Kon­gres pos­ti­đen ka­tas­tro­fal­nim re­zul­ta­tom.- Te izja­ve, na­ra­vno, ni­su bi­le na mjes­tu. Ni­sam ra­zo­ča­ran, ni­sam taj ko­ji ža­li za ne­čim – izja­vio je Ter­zić u sa­li na­kon što su objav­lje­ni re­zul­ta­ti.   (Kliker.info-San)

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku