hamburger-icon

Kliker.info

Obama mijenja i Evropu : Turčin Cem došao na čelo njemačke stranke Zelenih

Obama mijenja i Evropu : Turčin Cem došao na čelo njemačke stranke Zelenih

16 Novembra
07:31 2008

  Izbo­rom Eu­ro­par­la­men­tar­ca Ce­ma Özdemira (42) na mje­sto pred­sje­dni­ka stran­ke Ze­le­nih na kon­gre­su stran­ke u Er­fur­tu, pr­vi je put na če­lo nje­ma­čke stran­ke došao sin use­lje­ni­ka.Po­li­ti­čar tur­skog po­dri­je­tla pri­pa­da mla­đoj gar­di Ze­le­nih, a u dvoj­nom pred­sje­dništvu stran­ke za­mi­je­nit će Re­in­har­da Bütikofera ko­ji je na­ja­vio da će se bo­ri­ti za man­dat u Eu­ro­par­la­men­tu. Na mje­sto pred­sje­dni­ce u vo­de­ćem dvoj­cu osta­je do­sa­dašnja pred­sje­dni­ca Cla­u­dia Roth.Po pro­fe­si­ji odga­ja­telj, Özdemir je u vi­so­ku po­li­ti­ku ušao 1994. go­di­ne, kad je za Ze­le­ne do­bio svoj pr­vi man­dat u Bun­de­sta­gu. Slje­de­ćih su de­set go­di­na tog izni­mno po­pu­lar­nog po­li­ti­ča­ra, či­ji se uspon či­nio ne­u­pi­tnim, me­di­ji pro­fi­li­ra­li kao “di­je­te ga­star­bajte­ra” ili “ana­tol­skog Šva­bu”. U vri­je­me cr­ve­no-ze­le­ne vla­de kan­ce­la­ra Ger­har­da Schrödera od 1998. do 2002. go­di­ne bio je član za­stu­pni­čkog klu­ba Ze­le­nih kao stru­čnjak za unu­tar­nju po­li­ti­ku. Te­žište svo­je po­li­ti­ke Özdemir že­li sta­vi­ti na so­ci­jal­nu pra­vdu, a već je na­ja­vio da se že­li odma­knu­ti od ono­ga što mu je do­sad zbog po­dri­je­tla bi­lo na­me­tnu­to – po­li­ti­ke pre­ma use­lje­ni­ci­ma i in­te­gra­ci­ji. (Kliker.info-JL)

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku