hamburger-icon

Kliker.info

Nečuveno : Dodikov kandidat za načelnika krao automobile

Nečuveno : Dodikov kandidat za načelnika krao automobile

08 Septembra
04:49 2008

To je skan­dal ne­vi­đe­nih raz­mje­ra – kan­di­dat SNSD-a za na­čel­ni­ka op­šti­ne Is­to­čno No­vo Sa­ra­je­vo i za gra­do­na­čel­ni­ka Is­to­čnog Sa­ra­je­va je Lju­bi­ša La­lo­vić. Kao što je „San“ već obja­vio, on je zbog kra­đe auto­mo­bi­la u mar­tu ove go­di­ne osu­đen na tri mje­se­ca za­tvo­ra, a odle­žao je mje­sec i po u za­tvo­ru u Ku­li. La­lo­vić je ka­sni­je tvrdio da su to po­dme­ta­nja i da ima pot­vrdu da ni­ka­da ni­je kaž­nja­van, ali do­ka­zi iz za­tvo­ra Ku­la su ja­sni – on je  bio na ro­bi­ji, a na osno­vu pre­su­de Osno­vnog su­da u Zvor­ni­ku u okto­bru 2001. ko­ju je u mar­tu 2003. go­di­ne pot­vrdio Okru­žni sud u Bi­je­lji­ni. Osu­đen je za­je­dno sa Da­vo­rom Ele­zom, Ale­ksan­drom Ždra­lom, Ne­boj­šom La­lo­vi­ćem i Ne­boj­šom Ćo­so­vi­ćem.Lju­bi­ša La­lo­vić bio je na iz­drža­va­nju ka­zne u za­tvo­ru Ku­la od 28. apri­la do 14. ju­na ove go­di­ne. Ka­ko je u MUP-u Kan­to­na Sa­ra­je­vo do­bio pot­vrdu da ni­je kaž­nja­van, za sa­da ni­je po­zna­to. Pre­tpos­tav­lja se da sud u Bi­je­lji­ni ni­je o to­me oba­vi­jes­tio po­li­ci­ju sa­ra­jev­ske opći­ne Cen­tar gdje je La­lo­vić ro­đen.On je oči­gle­dno znao da do­ku­ment o izre­če­noj pre­su­di ni­je upu­ćen u Sa­ra­je­vo, pa mu ni­je bi­lo te­ško da izva­di pot­vrdu i da do­bi­je sa­gla­snost SNSD-a i pred­sje­dni­ka te stran­ke Mi­lo­ra­da Do­di­ka za kan­di­da­tu­ru na lo­kal­nim izbo­ri­ma. Pri­ča se da je imao pre­po­ru­ke ne­kih Do­di­ko­vih lju­di i da je baš za­hva­lju­ju­ći in­ter­ven­ci­ji Do­di­ka ne­da­vno za­po­slen u In­sti­tu­tu za za­šti­tu zdrav­lja bi­lja pri Mi­nis­tar­stvu spo­ljne trgo­vi­ne i eko­nom­skih odno­sa BiH. U SNSD-u o nje­mu sve naj­bo­lje go­vo­re.Sma­tra se da je ovo te­žak uda­rac za Mi­lo­ra­da Do­di­ka, če­ga je i on svjes­tan pa je po­ru­čio da SNSD ne­će da­ti po­dršku svom kan­di­da­tu Lju­bi­ši La­lo­vi­ću na izbo­ri­ma 5. okto­bra. Od nje­ga je za­tra­že­no da po­dne­se os­tav­ku i na član­stvo u SNSD-u, ali je on krat­ko po­ru­čio da mu to ne pa­da na pa­met. Ti­me je Mi­lo­ra­da Do­di­ka sta­vio na još ve­će mu­ke i pre­mi­jer RS sa­da tra­ži na­čin da se izvu­če iz ove si­tu­aci­je. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku