hamburger-icon

Kliker.info

Ne­ma­nja Su­pić : U Gacku se navija za Bosnu i Hercegovinu

Ne­ma­nja Su­pić : U Gacku se navija za Bosnu i Hercegovinu

01 Aprila
06:15 2009

Fa­hru­din Ome­ro­vić, Mir­sad De­dić, To­mi­slav Pi­pli­ca, Ke­nan Ha­sa­gić, sa­mo su ne­ka od zvu­čnih ime­na, ko­ji su no­si­li gol­man­ski dres u re­pre­zen­ta­ci­ji. Zbog po­vre­de Ke­na­na Ha­sa­gi­ća, na gol će Ne­ma­nja Su­pić, na pri­vre­me­nom ra­du u Ja­vo­ru iz Iva­nji­ce, srbi­jan­skom prvo­li­ga­šu, ko­ji je sta­ci­oni­ran na čet­vrtoj po­zi­ci­ji, za­hva­lju­ju­ći i od­bra­na­ma sta­si­tog Ne­ma­nje.- I u Gac­ku se na­vi­ja za Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu – sre­tno go­vo­ri Ne­ma­nja, ko­ji je ro­đen u Gac­ku.U lo­kal­noj je Mla­dos­ti bra­nio, igrao pro­tiv Mu­ra­to­vi­ća u ta­daš­njoj bh. li­gi.- Ja sam srcem i du­šom uz i za svo­ju ze­mlju BiH.Ni­je to pri­ja­tno pri­zna­ti ako bra­niš u srbi­jan­skoj li­gi.- Zna­li su me pro­zi­va­ti zbog mo­jih izja­va ka­ko je­dva če­kam po­ziv bh. se­le­kto­ra. Na­kon što me Ći­ro Bla­že­vić po­zvao i mog de­bi­ja u Gen­ku, čes­ti­ta­li su mi broj­ni pri­ja­te­lji, po­zna­ni­ci iz Srbi­je. Še­fu sam za­hva­lan što mi je dao šan­su.U Bel­gi­ji je ko­rek­tno odra­dio po­sao.

– Mi­slio sam da ću i «pe­nal ski­nu­ti», ali je Bel­gi­ja­nac sna­žno i pre­ci­zno po­go­dio, a ja po­gre­šno pro­ci­je­nio.U Ze­ni­ci će ima­ti ma­nje po­sla, ali će opa­snost vre­ba­ti iz pre­ki­da i kon­tri.- Spa­hić nam je izu­ze­tno va­žan. On je pra­vi li­der. Spa­hić, Na­da­re­vić, Ber­be­ro­vić, Ibri­čić, Ja­hić, Mra­vac uli­je­va­ju mi si­gur­nost. Na­ra­vno, sve je la­kše ka­da su u ti­mu maj­sto­ri po­put Mi­si­mo­vi­ća, ko­lo­sal­nog Dže­ke, Mu­ra­to­vi­ća, Baj­ra­mo­vi­ća, Pja­ni­ća…

Ne za­bo­rav­lja ci­me­ra

– Mar­ko To­pić me pri­mio kao bra­ta. I svi os­ta­li, kao da smo go­di­na­ma za­je­dno. Upra­vo je za­je­dniš­tvo naš naj­ve­ći adut, a naj­ve­će za­slu­ge pri­pa­da­ju Bla­že­vi­ću- kom­pli­men­ti­ra Ne­ma­nja svom še­fu. Zbog od­bra­na i drža­nja, Su­pić je ste­kao sim­pa­ti­je pre­ma bh. na­vi­ja­či­ma i sai­gra­či­ma. Nje­go­ve od­bra­ne oza­ri­le su li­ca ugle­dne ga­ta­čko – sa­ra­jev­ske po­ro­di­ce Ta­no­vić (Arif, Ha­ris i Anes), ko­ji su ga pre­po­ru­či­li Bla­že­vi­ću. Cvje­ta do sre­će i Hu­sni­ja Ara­po­vić, ko­ji ga je ta­ko­đer us­mje­rio ka bh. re­pre­zen­ta­ci­ji.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku