hamburger-icon

Kliker.info

Naftna groznica :Počela borba za koncesije koje dodjeljuje država Bosna i Hercegovina

Naftna groznica :Počela borba za koncesije koje dodjeljuje država Bosna i Hercegovina

03 Juna
11:08 2008

­Kon­ce­si­ju za is­tra­ži­va­nje naf­te i pli­na u re­gi­onu Sje­ver­ne Bo­sne mo­že do­dje­li­ti sa­mo Vi­je­će mi­nis­ta­ra Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i to uz sa­gla­snost Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH.Na­ime, pre­ma za­ko­nu o kon­ce­si­ja­ma BiH, ra­spo­la­ga­nje sa sva­kim pri­ro­dnim bo­gat­stvom ko­je se pros­ti­re na po­dru­čji­ma oba en­ti­te­ta, u is­klju­či­voj je na­dle­žnos­ti drža­vnih vlas­ti. No i ova kon­ce­si­ja mo­že se do­dje­li­ti tek na­kon što se do­go­vo­re vla­de FBiH i RS.Za sa­da, zva­ni­čno, u Ko­mi­si­ji za kon­ce­si­je RS, kao i u fe­de­ral­noj Ko­mi­si­ji, ni­su do­bi­li ni je­dan zah­tjev za po­kre­ta­nje pro­ce­du­re do­dje­le ova­kve kon­ce­si­je.Pro­šle se­dmi­ce no­vi di­re­ktor bo­san­sko­brod­ske Ra­fi­ne­ri­je naf­te Ale­ksan­dar Li­tvi­njen­ko izja­vio je da će rus­ka kom­pa­ni­ja "Njef­tga­sin­kor" us­ko­ro kre­nu­ti u is­tra­žne ra­do­ve u po­dru­čju Po­sa­vi­ne, s ob­zi­rom da je ku­po­vi­nom Ra­fi­ne­ri­je do­bi­la do­ku­men­ta­ci­ju o pre­dra­tnim is­tra­ži­va­nji­ma. Te stu­di­je se, pot­vrdio je on, na­la­ze kod rus­kih struč­nja­ka. Iz sa­ra­jev­skog "Ener­go­in­ves­ta" ta­ko­đer su ne­da­vno na­ja­vi­li da su po­dni­je­li zah­tjev za do­bi­ja­nje kon­ce­si­je po­red os­ta­log i na po­dru­čju Ora­šja i Odža­ka.Ran­ko Cvi­jić, član Ko­mi­si­je za kon­ce­si­je RS, sma­tra da no­vi vla­sni­ci Ra­fi­ne­ri­je u Bo­san­skom Bro­du ima­ju pra­vo prven­stva za is­tra­ži­va­nja, s ob­zi­rom da ih je Ra­fi­ne­ri­ja ra­di­la pri­je ra­ta. Ipak, bez ob­zi­ra na to, rus­ka kom­pa­ni­ja mo­ra do­bi­ti no­vu kon­ce­si­ju za nas­ta­vak tog po­sla.On sma­tra da je pri­je do­dje­lji­va­nja bi­lo ka­kve kon­ce­si­je ovog ti­pa po­tre­bno na­pra­vi­ti po­li­ti­čki do­go­vor en­ti­tet­skih i drža­vnih vlas­ti.
Po­li­ti­čka sa­gla­snost
Ran­ko Cvi­jić od­sje­ća da je sre­di­nom 2006. go­di­ne fir­ma "Ca­pi­tal LTD" iz Či­ka­ga tra­ži­la kon­ce­si­ju za is­tra­ži­va­nja naf­te u re­gi­ji Po­sa­vi­ne. Ta­da je za­je­dni­čka ko­mi­si­ja za kon­ce­si­je, ko­ja se for­mi­ra kad je u pi­ta­nju pri­ro­dno bo­gat­stvo ko­je se pros­ti­re u oba en­ti­te­ta, za­tra­ži­la od vlas­ti da se usa­gla­se, ali od­go­vor ni­kad ni­je sti­gao. Cvi­jić upo­zo­ra­va da bi i no­vi zah­tje­vi za nas­ta­vak is­tra­žnih ra­do­va pre­ma mo­de­lu kon­ce­si­je, mo­gli ako ne bu­de po­li­ti­čkog do­go­vo­ra, do­ži­vje­ti sli­čnu su­dbi­nu. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku