hamburger-icon

Kliker.info

Lajčak poručio Heći: Podržavamo reformu energetskog sektora

Lajčak poručio Heći: Podržavamo reformu energetskog sektora

26 Januara
14:03 2008

Vi­so­ki pred­sta­vnik Mi­ro­slav Laj­čak u pe­tak po­sli­je po­dne upu­tio je pi­smo fe­de­ral­nom mi­nis­tru ener­gi­je, ru­dar­stva i in­dus­tri­je Va­hi­du He­ći u ko­jem mu je sao­pćio da OHR i me­đu­na­ro­dna za­je­dni­ca u po­tpu­nos­ti po­drža­va­ju re­for­mu i ra­zvoj ener­get­skog se­kto­ra. Upo­znat sam sa de­ša­va­nji­ma ve­za­nim za ime­no­va­nje Nad­zor­nog odbo­ra Elek­tro­pri­vre­de BiH, uklju­ču­ju­ći i izbor stra­te­ških par­tne­ra kao i po­li­ti­čkim ne­su­gla­si­ca­ma ko­je su nji­ma prou­zro­ka­va­ne. Me­dij­ska paž­nja ko­ju je ovaj slu­čaj pri­vu­kao to­kom po­slje­dnjih ne­ko­li­ko se­dmi­ca sa­ma po se­bi me ne za­bri­nja­va, ali me za­bri­nja­va­ju mo­gu­će po­slje­di­ce ko­je ona mo­že ima­ti po re­for­mu ener­get­ske­og se­kto­ra – ka­že Laj­čak u pi­smu i nas­tav­lja:- OHR, za­je­dno sa re­le­van­tnim pred­sta­vni­ci­ma me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce, pru­ža sve­obu­hva­tnu po­li­ti­čku i te­hni­čku po­dršku re­for­mi i ra­zvo­ju ener­get­skog se­kto­ra u BiH. S paž­njom pra­ti­mo ispu­nja­va­nje svih me­đu­na­ro­dnih oba­ve­za Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne kao i im­ple­men­ta­ci­ju akci­onih pla­no­va za res­tru­ktu­ira­nje se­kto­ra  elek­tri­čne ener­gi­je.- Iako će OHR nas­ta­vi­ti pru­ža­ti po­dršku pro­ce­su re­for­me, gla­vna od­go­vor­nost za nje­go­vu re­ali­za­ci­ju le­ži na iza­bra­nim or­ga­ni­ma vlas­ti u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni. Sto­ga poz­drav­ljam da­lje kon­ta­kte izme­đu na­ših ure­da u po­gle­du pi­ta­nja ko­ja se ti­ču re­for­me, ali sma­tram da kon­kre­tno pi­ta­nje izbo­ra stra­te­ških par­tne­ra tre­ba­ju rje­ša­va­ti na­dle­žne in­sti­tu­ci­je ove ze­mlje u skla­du sa pos­to­je­ćim za­kon­skim okvi­rom. Uvje­ren sam da će, u to­ku ovog pro­ce­sa, sve uklju­če­ne stra­ne dje­lo­va­ti u naj­bo­ljem in­te­re­su gra­đa­na Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne – za­klju­ču­je u svom pi­smu vi­so­ki pred­sta­vnik Mi­ro­slav Laj­čak. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku