hamburger-icon

Kliker.info

KONAČNO Provjera odgovornosti policajaca za genocid u Srebrenici

KONAČNO Provjera odgovornosti policajaca za genocid u Srebrenici

23 Aprila
10:40 2007

Mi­nis­tar­stvo si­gur­nos­ti BiH pro­vje­rit će umiješanost upo­sle­nih u oba­vje­štaj­no-si­gur­no­snim agen­ci­ja­ma u ge­no­cid po­či­njen u Sre­bre­ni­ci u ju­lu 1995. go­di­ne, re­kao je ju­čer Mi­jo Kre­šić, za­mje­nik mi­nis­tra si­gur­nos­ti. "Oso­bno ću za­tra­ži­ti spi­sak oso­ba ko­je su mo­gle su­dje­lo­va­ti u tim zlo­či­nima, a ko­je su tre­nu­tno upo­sle­ne u drža­vnim i en­ti­tet­skim in­sti­tu­ci­ja­ma. Na­kon što do­bi­je­mo spi­sak pro­vje­rit će­mo ko­li­ko oso­ba sa ovog spis­ka ra­di u drža­vnim oba­vje­štaj­nim i si­gur­no­sim agen­ci­ja­ma te je­su li od­go­vor­ni za zlo­či­ne", ka­zao je Kre­šić.Obja­snio je da će na­kon što se ut­vrdi je­su li sa­daš­nji dje­la­tni­ci OSA, SI­PA i Gra­ni­čne po­li­ci­je BiH su­dje­lo­va­li u zlo­či­ni­ma bi­ti po­kre­nut pos­tu­pak nji­ho­va uda­lja­va­nja iz ovih agen­ci­ja. Ko­mi­si­ja za Sre­bre­ni­cu Vla­de RS iden­ti­fi­ci­ra­la je sve oso­be ko­je su mo­gle bi­ti uklju­če­ne u ge­no­cid po­či­njen u ovom gra­du. Spi­sak je dos­tav­ljen Tu­ži­laš­tvu BiH či­ji tim za Sre­bre­ni­cu is­tra­žu­je, me­đu os­ta­lim, i od­go­vor­nost oso­ba sa ovog spi­sa­ka za ge­no­cid u ovom gra­du."Mi smo iden­ti­fi­ko­va­li sve oso­be ko­je su mo­gle bi­ti uklju­če­ne u zlo­čin u Sre­bre­ni­ci. Me­đu nji­ma su voj­ni­ci, po­li­caj­ci, oba­vje­štaj­ci i ta­čno je da ne­ki od njih ra­de u bez­bje­dno­snim agen­ci­ja­ma", pot­vrdio je Goj­ko Va­sić, na­čel­nik Krim-po­li­ci­je MUP-a RS i član Gru­pe za pro­ve­dbu za­klju­ča­ka Ko­mi­si­je za Sre­bre­ni­cu.Is­ta­kao je, me­đu­tim, da is­tra­ga tre­ba po­ka­za­ti je­su li te oso­be za­is­ta učes­tvo­va­le u zlo­či­ni­ma."Na tom spis­ku su na­ pri­mjer i oso­be ko­je su bi­le smje­šte­ne u Zvor­ni­ku, ni­su ni pri­šle Sre­bre­ni­ci, ali su obu­hva­će­ne na­re­dba­ma o ope­ra­ci­ji ‘Kri­va­ja 95'", obja­snio je Va­sić.Bo­ris Gru­be­šić, gla­sno­go­vor­nik Tu­ži­laš­tva BiH, ka­že da po­se­ban tim tu­ži­laš­tva pro­vo­di is­tra­gu o zlo­či­ni­ma u Sre­bre­ni­ci"Naš tim vo­di ne­ko­li­ko is­tra­ga o Sre­bre­ni­ci i ni­smo fo­ku­si­ra­ni sa­mo na lju­de ko­ji ra­de u oba­vje­štaj­noj i si­gur­no­snim agen­ci­ja­ma. Is­tra­ga će re­zul­ti­ra­ti ime­ni­ma od­go­vor­nih", re­kao je Gru­be­šić.Tvrdi da ra­dno-pra­vni sta­tus oso­ba ko­je se na­la­ze na spis­ku Ko­mi­si­je za Sre­bre­ni­cu ni­je od­go­vor­nost Tu­ži­laš­tva BiH ne­go in­sti­tu­ci­ja u ko­ji­ma ra­de.Tu­ži­laš­tvu BiH dos­tav­ljen je sa­mo spi­sak Ko­mi­si­je za Sre­bre­ni­cu Vla­de RS od 810 oso­ba ko­je ra­de u drža­vnim i en­ti­tet­skim in­sti­tu­ci­ja­ma, ali ne i do­ka­zi o nji­ho­voj umiješanosti u zlo­či­ne u Sre­bre­ni­cu. Tek je u to­ku pro­vje­ra i pri­ku­plja­nje do­ka­za pro­tiv ovih oso­ba.U Drža­vnoj agen­ci­ji za is­tra­ge i za­šti­tu (SI­PA) ra­di oko 30 lju­di sa ovog spis­ka, a u Oba­vje­štaj­no-si­gur­no­snoj agen­ci­ji BiH upo­sle­no je naj­ma­nje de­se­tak biv­ših dje­la­tni­ka SDB-a ko­ji su bi­li u Sre­bre­ni­ci. I u Gra­ni­čnoj po­li­ci­ji BiH ra­di ne­ko­li­ci­na oso­ba sa ovog spis­ka, a naj­vi­še ih je u po­li­ci­ji RS.   (kliker.info/NN)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku