hamburger-icon

Kliker.info

Kodro i prijatelji protiv NS BiH : Bajević predvodi bh. asove na Koševu

Kodro i prijatelji protiv NS BiH : Bajević predvodi bh. asove na Koševu

30 Maja
13:01 2008
Pro­slav­lje­ni bh. struč­njak, ne­ka­daš­nja de­vet­ka Ve­le­ža, pre­dvo­dit će sa klu­pe bh. aso­ve na spor­tsko za­ba­vnom spe­kta­klu 1. ju­na na Ko­še­vu. Ju­čer su u «si­vom do­mu» Me­ho Ko­dro i El­vir Bo­lić sa svo­jim sa­ra­dni­ci­ma Ba­ki­rom Ha­dži­ome­ro­vi­ćem i Sa­ba­hu­di­nom To­pal­be­ći­re­vi­ćem, go­vo­ri­li o akci­ji «Spa­si­mo bh. fu­dbal».- Ne­ma oda­kle me ne zo­vu pri­ja­te­lji. Ura­đen je ogro­mni po­sao. Dra­go mi je što se ne­što de­ša­va. Pro­mje­ne tre­ba­ju da se de­se, ne zbog Ko­dre i Bo­li­ća, već zbog broj­ne mla­dos­ti, bu­du­ćih fu­dba­le­ra, ko­ji za­slu­žu­ju bo­lje lju­de od ovih ko­ji vo­de naš no­go­met. A, vo­de ga u pro­past – izja­vio je Ko­dro.
Do­min­ko­vić se tre­ba sra­mi­ti
Nje­gov sa­ra­dnik i ne­dje­ljni ri­val, ko­men­ti­rao je izja­ve Ilje Do­min­ko­vi­ća.- Ka­ko ga ni­je sra­mo­ta da izmiš­lja. Pa, šest lju­di je vi­dje­lo po­ru­ke ko­je je po­slao Ko­dri, ka­da se ra­spi­ti­vao za sas­tav i pi­tao; ka­kav je ovo spi­sak? Zna to i Bo­gdan Čeko. Pi­taj­te ga, on će vam to po­vrdi­ti. Mi smo oti­šli iz re­pre­zen­ta­ci­je i si­gur­no da že­li­mo je­dnog da­na nas­ta­vi­ti za­po­če­ti po­sao, ali že­li­mo da ja­vnost zna šta če­ka onog se­le­kto­ra ko­jeg oda­be­ru Do­min­ko­vić i nje­go­vi lju­di – ka­zao je Bo­lić.Obja­snio je za­što ni­su sa­op­šti­li svo­je spis­ko­ve:- Ima­mo dos­ta slat­kih bri­ga. Jav­lja­ju se sa svih stra­na. Sva­ko ko je ba­rem je­dnom igrao, ali i oni ko­ji ni­su, a ima­ju za­slu­ge za stva­ra­nje Sa­ve­za i re­pre­zen­ta­ci­je za­slu­žu­ju da bu­du na Ko­še­vu. Za­to ih po­zi­va­mo sve, a u ne­dje­lju pred sa­mu uta­kmi­cu će­mo obja­vi­ti sas­ta­ve – je­dno­gla­sni su Ko­dro i Bo­lić.Pot­vrdi­li su do­la­zak po­zna­tih ime­na:- Sa si­gur­noš­ću mo­že­mo na­ja­vi­ti do­la­zak Du­ška Ba­je­vi­ća, ko­ji bi tre­bao sje­di­ti na je­dnoj, a Fu­ad Mu­zu­ro­vić na dru­goj klu­pi. Do­la­ze i Kaj­taz, Še­ćer­be­go­vić, Ka­ra­beg, Ta­no­vić, Ko­va­če­vić, Ša­ran, Sre­do­je­vić, Kur­teš, Ka­pe­ta­no­vić, Pa­šić, Mu­se­mić, Ka­laj­džić, Ali­spa­hić, Sko­ča­jić, Džur­bu­zo­vić, Švra­kić, Ja­njoš, Bu­za, Ha­fi­zo­vić, Zu­ka­no­vić, Ha­džia­hme­to­vić, Ga­vran i mno­gi dru­gi… Nas­tup su pot­vrdi­li; Bar­ba­rez, De­dić, Ala­im, Gu­šo, Ša­ba­no­vić, Ko­njić, Gla­vaš, Biš­če­vić, Vu­ksa­no­vić, Va­re­ša­no­vić, Ge­ca, Mu­sić, Ša­bić, Ha­li­lo­vić, Mu­ra­to­vić, Brkić, Muj­čin, Re­puh, Me­ša­no­vić, Osman­ho­džić, Gra­nov, Av­dić, Sa­raj­čić, Gre­dić, Mu­ha­re­mo­vić… Oče­ku­je­mo do­la­zak i To­pi­ća, Da­di­ća, Be­gi­ća, Sa­raj­či­ća – izja­vi­li su Ko­dro i Bo­lić.
Dje­ca Udru­že­nja "Su­me­ro" 
Uta­kmi­cu će su­di­ti (dvi­je su­dij­ske troj­ke): Zo­ran Šu­mar, Ner­min Še­ho­vić, Že­li­mir Mar­ko­vić, Ma­jo Ka­laj­džić, Mid­hat Čor­bo, Edin Čej­va­no­vić. Od re­pre­zen­ta­ci­je će se opros­ti­ti Al­mir Tur­ko­vić. Na Ko­še­vu će bi­ti Ja­smin Hu­kić, De­niz Ka­ta­na i Da­vor Ar­sla­na­gić, si­no­vi tre­ne­ra, igra­ča i do­kto­ra ko­ji su stva­ra­li re­pre­zen­ta­ci­ju, a ko­ji ni­su me­đu ži­vi­ma. Po­klon lop­tu sa po­tpi­si­ma svih akte­ra do­bit će Že­ljko Ko­mšić, član Pred­sje­dniš­tva BiH. Igra­či će na te­ren iza­ći za­je­dno sa dje­com iz Udru­že­nja «Su­me­ro». U 14. 30 sa­ti po­čet će okru­gli stol, na ko­jem će po­zna­ti tre­ne­ri go­vo­ri­ti o sta­nju u bh. no­go­me­tu. Pos­to­ji mo­gu­ćnost da na Ko­še­vu is­trče još Gor­dan Vi­do­vić, Ha­ris Me­du­nja­nin i Anel Dža­ka, ne­su­đe­ni bh. re­pre­zen­ta­tiv­ci, ko­ji su – una­toč sil­noj že­lji – zbog ne­bri­ge Sa­ve­za igra­li za Bel­gi­ju, Ho­lan­di­ju i Nje­ma­čku. (Kliker.info-San)
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku