hamburger-icon

Kliker.info

Jozo Križanović : Milijarde od donacija opet u Parlamentu?

Jozo Križanović : Milijarde od donacija opet u Parlamentu?

07 Januara
14:35 2008

Da li će se ika­da sa­zna­ti ta­čan iznos do­ni­ra­nih sred­sta­va ko­ji je sti­gao u BiH u pe­ri­odu od 1996. do 2005. go­di­ne kao po­moć i gdje je taj no­vac po­tro­šen, još se ne zna. Svo­je­vre­me­no je par­la­men­tar­na Is­tra­žna ko­mi­si­ja za ut­vrđi­va­nje tro­še­nja do­na­tor­skih sred­sta­va pro­ci­je­ni­la da se u tom pe­ri­odu u BiH sli­lo oko 13 mi­li­jar­di KM. Od­go­vor na pi­ta­nje gdje je no­vac po­tro­šen, osim gra­đa­na, če­ka­ju i ze­mlje ko­je su sla­le no­vac. Po­sla­nik SDP-a u Par­la­men­tu BiH Jo­zo Kri­ža­no­vić, ko­ji je bio i član Ko­mi­si­je, ka­že za "San" da to­kom nje­nog ra­da ni­je bi­lo ra­zu­mi­je­va­nja čak ni od ko­le­ga po­sla­ni­ka u Par­la­men­tu.- Na­ime, Par­la­ment je­di­ni ima moć da do­ne­se odlu­ku ko­jom se za­du­žu­je Vi­je­će mi­nis­ta­ra BiH da iz re­zer­vi iz­dvo­ji oko 300 hi­lja­da KM da se taj po­sao za­vrši. I ja sam šte­dljiv, ali ne­kad je ko­ri­sno da se ta oba­ve­za pre­ma svi­je­tu za­vrši. Me­đu­tim, imam uti­sak da su svi, ka­da je Vi­je­će mi­nis­ta­ra re­klo da ne­ma no­va­ca za to, da ka­žem, "kla­pnu­li" uši­ma – ka­že Kri­ža­no­vić. On pod­sje­ća da je Ko­mi­si­ja do­šla do ta­čke na ko­joj je tre­ba­lo uspos­ta­vi­ti sis­tem ko­jim bi se tre­ba­la sa­gle­da­ti sva do­na­tor­ska sred­stva ko­ja su ušla u BiH i od ko­ga su do­šla, a po­tom da se to upo­re­di sa po­da­ci­ma iz am­ba­sa­da drža­va ko­je sla­le no­vac.- Na te­me­lju to­ga bi­smo vi­dje­li u šta su sred­stva utro­še­na. Me­đu­tim, tre­ba­lo nam je oko 300 hi­lja­da KM da bi se kre­irao sof­tver za uno­še­nje po­da­ta­ka sa sis­tem­skom mo­gu­ćnoš­ću da bi ko­na­čno to mo­gli za­vrši­ti. Tek ta­da bi se mo­glo pro­su­di­ti o ko­li­kim sred­stvi­ma je ri­ječ i ko­li­ko je nov­ca even­tu­al­no nes­ta­lo. To bi, on­da, bio trag za Tu­ži­laš­tvo BiH da is­tra­žu­je. U ovom tre­nut­ku ne znam da li Tu­ži­laš­tvo ima ne­ke dru­ge po­dat­ke – re­kao je Kri­ža­no­vić.U to­ku svog ra­da, čla­no­vi par­la­men­tar­ne Ko­mi­si­je ut­vrdi­li su da je Mi­nis­tar­stvo vanj­ske trgo­vi­ne i eko­nom­skih odno­sa BiH na či­jem je če­lu bio Dra­gan Do­ko, do­bi­lo do­na­ci­ju od oko 2,5 mi­li­ona KM za taj po­sao.- Oni su ne­što na­pra­vi­li, ali sve je za­us­tav­lje­no i sti­če se uti­sak da se ne že­li za­vrši­ti taj po­sao. Bit će no­vih po­ku­ša­ja u Par­la­men­tu da se sa­zna gdje je taj no­vac, a SDP je, po­red os­ta­log, za­in­te­re­so­van i za ovo pi­ta­nje. Sma­tra­mo da je tu bi­lo kri­mi­na­la i ne­tran­spa­ren­tnog tro­še­nja. Na kra­ju, BiH je oba­ve­zna pre­ma svi­je­tu da ka­že ko­li­ko je do­bi­la nov­ca i da se za­hva­li­mo tim ze­mlja­ma. Ta­ko bi pres­ta­li na­ga­đa­ti je li to 15, 12 ili 9 mi­li­jar­di KM. Za­la­gat će­mo se da se pi­ta­nje utro­ška do­na­ci­ja izve­de na čis­tac kroz po­ku­šaj do­no­še­nja za­ko­na o odu­zi­ma­nju ne­le­gal­no ste­če­ne imo­vi­ne – is­ta­kao je Jo­zo Kri­ža­no­vić.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku