hamburger-icon

Kliker.info

Ja sin sam tvoj : Bakir Izetbegović sam sebe ruši!

Ja sin sam tvoj : Bakir Izetbegović sam sebe ruši!

04 Decembra
08:17 2008

Ba­kir Ize­tbe­go­vić mo­že da bu­de ljut sa­mo na se­be – mit o nje­mu, ko­ji se Boš­nja­ci­ma go­di­na­ma vje­što ser­vi­rao, pu­ca na sve stra­ne, a nje­gov oso­bni auto­ri­tet se uve­li­ko to­pi. Tre­ba bi­ti is­kren – i taj mit i nje­gov auto­ri­tet gra­đe­ni su na či­nje­ni­ci da je sin Ali­je Ize­tbe­go­vi­ća.

Imo­vno sta­nje

Je­dnos­ta­vno, Ba­kir Ize­tbe­go­vić se na­šao u vrtlo­gu po­li­ti­ke i ma­fi­je i od onog tre­nut­ka ka­da je ma­kar i po­mi­slio da sa­mom po­ja­vom mo­že smi­ri­ti „uzbur­ka­no mo­re“ i spo­ji­ti ne­spo­ji­vo, po­čeo je u oči­ma obi­čnih lju­di da pa­da. Ka­da su se još na ja­vnoj sce­ni po­ja­vi­li nje­go­vi za­šti­tni­ci, sve je ogo­lje­no do kra­ja.Na­ime, Ize­tbe­go­vić ju­ni­or je do­zvo­lio da se li­čnim pri­ja­telj­stvom s njim na sva us­ta hva­le i Se­nad Ša­hin­pa­šić Ša­ja i Fa­hru­din Ra­don­čić i Na­ser Ke­ljmen­di i Na­ser Orić i Mu­ha­med Ali Ga­ši i još mno­gi sli­čni o ko­ji­ma ja­vnost ima po­tpu­no sklo­plje­nu sli­ku crne bo­je. Ka­da on na to, Ša­hin­pa­ši­će­vo za­kli­nja­nje u Al­la­ha da će na­ći crnca ko­ji će si­lo­va­ti ma­lo­lje­tnu kćer­ku po­li­caj­ca Edi­na Vra­nja izja­vi da „tre­ba sve odva­ga­ti, jer ni­su stva­ri ni crne ni bi­je­le u ži­vo­tu“, on­da to ni­je da­le­ko od za­klju­čka da ja­vno bra­ni Ša­hin­pa­ši­ća i mi­ni­mi­zi­ra nje­go­vu pri­je­tnju.To­kom ra­ta i na­kon ra­ta stal­no su u špi­ci ja­vnos­ti bi­li si­no­vi Ali­je Ize­tbe­go­vi­ća – Ba­kir, Fra­nje Tu­đma­na – Mi­ro­slav i Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća – Mar­ko. Ba­kir Ize­tbe­go­vić pred­stav­ljan je kao su­šta su­pro­tnost u odno­su na os­ta­lu dvo­ji­cu – Mi­ro­slav Tu­đman ste­kao je glas hrvat­skog jas­tre­ba i čo­vje­ka ko­ji se brzo i su­mnji­vo obo­ga­tio, a Mar­ko Mi­lo­še­vić je bio na gla­su šver­ce­ra i kri­mi­nal­ca ve­li­kog ka­li­bra. Mi­lo­še­vić je da­nas u Mos­kvi, Tu­đman u Za­gre­bu, a Ize­tbe­go­vić u Sa­ra­je­vu. Sve tro­ji­ca su fi­nan­sij­ski izu­ze­tno obe­zbi­je­đe­ni, a po miš­lje­nju obi­čnih lju­di iz Sa­ra­je­va naj­bo­ga­ti­ji od njih upra­vo je Ba­kir Ize­tbe­go­vić ko­ji vje­što to skri­va od ja­vnos­ti. Is­ti­na, u nje­go­vom imo­vin­skom kar­to­nu ne­ma ni­šta po­se­bno da se pro­či­ta, ali se pri­ča da se du­bo­ko uvu­kao u broj­ne sa­ra­jev­ske fir­me ko­je mu, što ja­vno, što taj­no obez­bje­đu­ju vi­so­ka pri­ma­nja, pro­vi­zi­je, uslu­ge i sli­čno.

Dže­po­vi i za­grljaj

Si­gur­no je da za to mo­že da za­hva­li i po­zi­ci­ji u SDA gdje je pot­pred­sje­dnik i gdje, pri­zna­lo to ru­ko­vod­stvo te par­ti­je ili ne, on vu­če po­te­ze iz sje­ne i uprav­lja mno­gim to­ko­vi­ma. Izvo­ri iz SDA ka­žu nam da je iz­vje­sno da će se Ize­tbe­go­vić mla­đi kan­di­do­va­ti za pred­sje­dni­ka stran­ke i da već uve­li­ko lo­bi­ra, na­ra­vno uz po­moć svo­jih blis­kih pri­ja­te­lja i, za­što ne re­ći, nov­ca ko­ji mu je na ra­spo­la­ga­nju. Sve pro­gno­ze o to­me ho­će li us­pje­ti da i zva­ni­čno preu­zme stran­ku, ovog tre­nut­ka su ne­za­hval­ne s ob­zi­rom da ni­je ma­lo onih ko­ji mu ozbi­ljno za­mje­ra­ju na ve­za­ma s po­je­di­nim akte­ri­ma or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i stra­hu­ju da bi nje­go­vi pri­ja­te­lji mo­gli bi­ti ti ko­ji će, u slu­ča­ju da on bu­de pred­sje­dnik SDA, tek do­bi­ti na sna­zi i mo­ći i da bi ta­da po­če­lo ukla­nja­nje svih onih ko­ji nji­ma ni­su po vo­lji.Izbe­tbe­go­vić vi­še ne mo­že da se iš­ču­pa iz za­grlja­ja na ko­ji je pris­tao i igre ko­ju je svo­je­vo­ljno zai­grao. Se­nad Ša­hin­pa­šić Ša­ja pu­no zna. Fa­hru­din Ra­don­čić, ko­ji je svo­je­vre­me­no je­dnom ame­ri­čkom am­ba­sa­do­ru sve naj­crnje pri­čao o Ali­ji Ize­tbe­go­vi­ću da bi ne­da­vno ka­zao da mu je Ali­ja bio kao otac, sa­da se do­bro pri­ma­kao Ba­ki­ru Ize­tbe­go­vi­ću ka­ko bi os­tva­rio svo­je po­hle­pne po­li­ti­čko-fi­nan­sij­ske am­bi­ci­je ko­je po­dra­zu­mi­je­va­ju i – pre­mi­jer­sku fun­kci­ju. Tu su i Na­ser Ke­ljmen­di, Na­ser Orić i ne­ki dru­gi sa svo­jim že­lja­ma, zah­tje­vi­ma i – in­for­ma­ci­ja­ma ko­je o mno­go če­mu ima­ju i za sva­ki slu­čaj ču­va­ju.Da­kle, iz tog kru­ga, sve i da ho­će, Ba­kir Ize­tbe­go­vić vi­še se ne mo­že izvu­ći, jer bi pris­tao da bo­sim no­ga­ma ga­zi po ra­zbi­je­nom sta­klu. Naj­ma­nje su dva ra­zlo­ga to­me – ti nje­go­vi pri­ja­te­lji i paj­ta­ši brzo bi se po­tru­di­li da ja­vnost sa­zna pu­no šo­kan­tnih de­ta­lja, a dru­go, vje­ro­va­tno bi se nje­go­vi dže­po­vi spo­ri­je pu­ni­li ne­go sa­da.Sve u sve­mu, ka­da se po­dvu­če crta, za si­tu­aci­ju u ko­joj se na­šao, sam Ba­kir Ize­tbe­go­vić je kriv. Pri­če nje­go­vih pri­ja­te­lja da je udar na nje­ga za­pra­vo udar na dje­lo nje­go­vog oca Ali­je do­da­tna su mu po­dme­ta­nja i si­ci­li­jan­ski na­čin ja­vnog sla­nja pri­va­tnih po­ru­ka. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku