hamburger-icon

Kliker.info

Izvoz oružja : Bosna i Hercegovina naoružava Srbiju

Izvoz oružja : Bosna i Hercegovina naoružava Srbiju

15 Decembra
14:25 2007

Vje­ro­va­li ili ne, Bo­sna i Her­ce­go­vi­na naj­ve­ći je inos­tra­ni sna­bdje­vač Srbi­je oru­žjem i voj­nom opre­mom. Na­ime u to­ku 2006. go­di­ne Srbi­ja je uve­zla na­oru­ža­nja i mu­ni­ci­je u vri­je­dnos­ti od 12,5 mi­li­ona do­la­ra, od èe­ga na uvoz iz BiH otpa­da čak 8,9 mi­li­ona do­la­ra. Pre­ma po­da­ci­ma iz iz­vje­šta­ja o uvo­zu i izvo­zu na­oru­ža­nja i voj­ne opre­me ko­ju bi us­ko­ro tre­ba­la ra­zma­tra­ti Par­la­men­tar­na skup­šti­na BiH, u Srbi­ju je naj­vi­še izve­ze­no mu­ni­ci­je i opre­me za pos­tav­lja­nje upa­lja­ča, za oko 5,5 mi­li­ona do­la­ra. Sli­je­di izvoz oru­žja ka­li­bra izme­đu 12,7 i 20 mi­li­me­ta­ra. Bh. voj­na in­dus­tri­ja izve­zla je i po­ne­ku ra­ke­tu, bom­bu te èak i tor­pe­do u uku­pnoj vri­je­dnos­ti oko 75.000 do­la­ra. Voj­ni ana­li­ti­èar iz Sa­ra­je­va Fe­rid Bu­lju­ba­šić ka­že za "San" da ne vi­di ni­šta spor­no u izvo­zu na­oru­ža­nja u Srbi­ju, bez ob­zi­ra na ne­da­vnu pro­šlost ka­da je ova drža­va iz­vrši­la agre­si­ju na BiH. Ako je Srbi­ja odvo­ji­la taj no­vac za ku­po­vi­nu ovog oru­žja, ka­že on, ona bi ga sva­ka­ko ku­pi­la i za­što da joj on­da to pro­da ne­ko dru­gi a ne mi.Za­ni­mlji­vo je da pri­li­kom da­va­nje do­zvo­le za izvoz oru­žja iz BiH, mo­ra bi­ti da­to i miš­lje­nje Mi­nis­tar­stva inos­tra­nih po­slo­va, po ko­jem ze­mlja u ko­ju se oru­žje izvo­zi ne pred­stav­lja opa­snost za BiH. Ta­kvo miš­lje­nje pos­to­ja­lo je i u ovom slu­ča­ju, a Bu­lju­ba­šić ka­že da je ve­li­ko pi­ta­nje pos­to­ji li ne­ko ko mo­že sa si­gur­noš­ću re­ći da od ne­ko­ga pri­je­ti ili ne pri­je­ti opa­snost.- To po me­ni i ne­ma ne­kog smi­sla. Za­ni­mlji­vo je da se iz stru­ktu­re izvo­za vi­di da je naj­većæi izvo­znik GI­NEKS iz Go­ra­žda. Mo­že se pos­ta­vi­ti pi­ta­nje mo­ral­nos­ti da se pro­da­je oru­žje drža­vi či­ja voj­ska je ru­ši­la tu fa­bri­ku, ali, opet, to je vje­ro­va­tno i naj­ve­ći ugo­vor GI­NEKS-a u pro­šloj go­di­ni, a u toj fa­bri­ci ra­di i od to­ga ži­vi oko 400 lju­di – ka­že Bu­lju­ba­šić. Član Ko­mi­si­je za od­bra­nu i si­gur­nost drža­vnog Par­la­men­ta Jo­zo Kri­ža­no­vić ta­ko­đer ne vi­di ni­šta spor­no u izvo­zu oru­žja iz BiH u Srbi­ju. – Pro­šlost je pro­šlost, ali ovo je po­sao. Obje­kti­vno, na­ma ne pri­je­ti opa­snost od Srbi­je, a naj­va­žni­je je da su kod ovog izvo­za ispo­što­va­ne sve za­kon­ske oba­ve­ze – ka­že Kri­ža­no­vić. Nje­gov ko­le­ga iz Ko­mi­si­je Adem Hus­kić ta­ko­đer sma­tra da na­oru­ža­va­nje Srbi­je oru­žjem i mu­ni­ci­jom iz BiH ne pred­stav­lja po­ten­ci­jal­nu opa­snost. – Srbi­ja da­nas ni­je pri­je­tnja ni­ko­me osim sa­ma se­bi – sma­tra Hus­kiæ. On ide i ko­rak da­lje kad ka­že da na­mjen­ska in­dus­tri­ja biv­še Ju­go­sla­vi­je, ko­ja je za­miš­lje­na i ra­di­la kao je­dan sis­tem, to po­no­vo tre­ba pos­ta­ti jer sa­mo ta­ko mo­že ra­di­ti pu­nim ka­pa­ci­te­tom. – Ne vi­dim ni­šta lo­še da fir­me ko­je su i pri­je ra­ta sa­ra­đi­va­le, to po­no­vo ra­de po­štu­ju­ći, na­ra­vno, sve za­ko­ne drža­va ko­je su nas­ta­le – re­kao je za "San" Hus­kić. U pro­šloj go­di­ni iz BiH je izve­ze­no oru­žja i voj­ne opre­me uku­pne vri­je­dnos­ti 50,2 mi­li­ona eura. Naj­vi­še ga je za­vrši­lo u Ma­le­zi­ji, sli­je­de Švi­car­ska, Gru­zi­ja, Tur­ska, Sa­udij­ska Ara­bi­ja , Srbi­ja, Nje­ma­čka… (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku