hamburger-icon

Kliker.info

Izet Ganić : Na spiskovima je 30.000 lažnih ratnih vojnih invalida

Izet Ganić : Na spiskovima je 30.000 lažnih ratnih vojnih invalida

10 Marta
07:14 2010

Bo­ra­čka ko­mi­si­ja pri­pre­mit će za 10 da­na i ponuditi Vladi FBiH da potpiše ugo­vor ko­jim će bi­ti ut­vrđe­no da se ko­efi­ci­jenti, us­kla­đi­va­nje osno­vi­ce i cen­zus pri­mje­nju­ju na sve bu­džet­ske ko­ri­sni­ke. Po­red to­ga, borci će predložiti za­ko­ne o de­mo­bi­li­sa­nim bor­ci­ma i o cen­zu­su, bez ob­zi­ra da li će njihovi predstavnici biti uklju­čeni u Vla­di­nu ko­mi­si­ju.Pred­sje­dnik Or­ga­ni­za­ci­je po­ro­di­ca še­hi­da i po­gi­nu­lih bo­ra­ca u FBiH Izet Ga­nić sma­tra da tre­ba na­lo­ži­ti mi­nis­tar­stvi­ma ili Vla­di da prezentira finansijske efekte svih no­vih uv­de­nih i usvo­je­nih mje­ra.- Uki­nu­te su odre­dbe Za­ko­na o de­mo­bi­li­sa­nim bor­ci­ma i čla­no­vi­ma nji­ho­vih po­ro­di­ca o ma­te­ri­jal­noj na­kna­di za vri­je­me ne­za­po­sle­nos­ti i tre­ba­ju nam re­ći ko­li­ki je taj iznos. Ako pos­to­ji Za­kon o ušte­da­ma, treba da ima­mo i taj po­ka­za­telj ko­li­ko se ušte­dje­lo uma­nji­va­njem na­kna­da za 10 pos­to. In­sis­ti­ra­li su na za­ko­nu o re­vi­zi­ji ko­ji će ko­šta­ti oko tri mi­li­ona KM i tre­ba­ju prezen­ti­ra­ti ka­kve efe­ke­te oče­ku­ju od te re­vi­zi­je – kaže Ganić za "San".

Bu­du­ći da se dras­ti­čno sma­nju­je broj ko­ri­sni­ka po­go­to­vu u gru­pa­ci­ji ko­ju on zas­tu­pa, a ne­ma no­vih, on­da bi to, smatra Ganić, tre­ba­lo da­ti odre­đe­ne efe­kte. On tvrdi da je za ko­ri­sni­ke ko­ji su ste­kli pra­vo na bo­ra­čku na­ka­na­du sa dva svje­do­ka kri­vo Mi­nis­tar­stvo za bo­ra­čka pi­ta­nja FBiH.- Ni­je nor­mal­no da se na­kon 10 ili 12 go­di­na uvo­die no­vi ko­ri­sni­ci pra­va iz oblas­ti bo­ra­čko-in­va­lid­ske za­šti­te. Ne­ma ni po­tre­be za za­ko­nom o re­vi­zi­ji, jer Za­kon o upra­vnom pos­tup­ku pre­dvi­đa obno­vu pos­tup­ka, čime se vrlo brzo mo­že do­ka­za­ti ko ne pri­pa­da bo­ra­čkoj po­pu­la­ci­ji – ka­že Ga­nić.Oko 30.000 no­vih ra­tnih voj­nih in­va­li­da fal­si­fi­ko­va­lo je, tvrdi Ganić, do­ku­men­te. Za to je, kaže, od­go­vora­n borački mi­nis­tar Za­hid Crnkić, ko­ji je, kaže, već tre­bao bi­ti smi­je­njen. S druge strane, zastupnik u Parlamentu FBiH i "zlatni ljiljan" Sla­vi­ša Šu­ćur smatra da od ka­da je pro­če­la re­vi­zi­ja ko­ri­sni­ka boračko-invalidskih pra­va, ni­ka­da ni­je bio cilj da se problem stvar­no ri­je­ši. On se bo­ji da re­vi­zi­je ne­će bi­ti do izbo­ra.- Te­ško je oče­ki­va­ti da će vlast stvar­no ura­di­ti re­vi­zi­ju jer bi to bi­lo gu­blje­nje gla­so­va. Ne vje­ru­jem da će se stvar­no očis­titi spis­ko­vi i da se iz bu­dže­ta ri­je­še pro­ble­mi onih ko­ji stvar­no ima­ju po­tre­bu – ka­že Šu­ćur za "San".Stvarni pro­blem je to, smatra on, što je uve­de­no vi­še ko­ri­sni­ka ne­go što drža­vna eko­no­mi­ja mo­že da po­dne­se i što ih ima vi­še nego što je onih ko­ji is­tin­ski imaju po­tre­bu da bu­de zaštićeni.

 Nesposobni za zaraditi                     – Ova Vla­da je bi­la ne­spo­so­bna da obe­zi­bje­di pri­ho­de. Ni­je ču­do što smo do­šli u ova­kvu si­tu­aci­ju. Ne mo­že se sve za­sni­av­ti sa­mo na to­me ko­li­ko nam tre­ba nov­ca, jer ne­što tre­ba i za­ra­di­ti da bi se ima­lo od če­ga tro­ši­ti – is­ti­če Slaviša Šu­ćur. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku