hamburger-icon

Kliker.info

Enigma Viktor Bout : Najveći švercer oružja poslovao i u Sarajevu i Tuzli

Enigma Viktor Bout : Najveći švercer oružja poslovao i u Sarajevu i Tuzli

28 Marta
12:31 2008

Ka­da je pri­je 22 da­na na Taj­lan­du uha­pšen Rus Vi­ktor Bo­ut, klup­ko se počelo ra­spe­tlja­va­ti. Bo­ut je je­dan od najvćeih i na­jo­zlo­gla­še­ni­jih svjet­skih trgo­va­ca oružjem. Po­slo­ve je raz­gra­nao i u bal­kan­skim ze­mlja­ma. In­ter­pol još uvi­jek is­tražuje šta je sve Rus ra­dio, a pre­ma ono­me što je do sa­da ot­kri­ve­no u Bo­sni je po­slo­vao s avi­oni­ma!Na­ime, on je pri­je 11 go­di­na u Južnoj Afri­ci osno­vao avi­okom­pa­ni­ju pod ime­nom „Air Pa­is“ sa flo­tom od ne­kih šez­de­se­tak avi­ona. Ka­da su vlas­ti Južne Afri­ke upo­zo­ri­le Švi­car­sku da se naj­veći broj avi­ona te Bo­uto­ve kom­pa­ni­je na­la­ze na nje­noj te­ri­to­ri­ji, Švi­car­ci su odmah pri­ze­mlji­li 43 avi­ona. Svi oni le­tje­li su za pet ra­znih kom­pa­ni­ja.Go­di­nu da­na ka­sni­je, 1998., 40 avi­ona iz­bri­sa­no je iz švi­car­skog re­gis­tra. Na­vo­dno, ta­da je Bo­ut stu­pio u ve­zu sa Ha­sa­nom Čen­gićem iz Sa­ra­je­va, s ko­jim se od ra­ni­je po­zna­vao i imao do­bre po­slo­vno-pri­ja­telj­ske odno­se, i ve­li­ki dio pro­ble­ma ve­za­nih za avi­one iz­bri­sa­ne iz re­gis­tra je brzo ri­je­šen. Pre­ma ne­kim in­for­ma­ci­ja­ma, njih dvo­ji­ca su to ri­je­ši­la pre­ko čen­gićeve fir­me „Bio“.Pre­ma ono­me što je do sa­da ut­vrđeno, Bo­ut je po­slje­dnjih go­di­na šver­co­vao oružje iz Srbi­je za Li­be­ri­ju. Pre­ma In­ter­po­lu, avi­on „ilju­šin“ re­gis­tar­skih ozna­ka ER-IBV, ko­ji je u sas­ta­vu avio kom­pa­ni­je „Aero­kom“ iz Mol­da­vi­je, u četi­ri na­vra­ta je sli­je­tao i po­li­je­tao sa pis­te tu­zlan­skog aero­dro­ma – 7., 8., 21. i 22. av­gus­ta 2004. go­di­ne „odla­zeći ko zna gdje“.Po­uz­da­no se sa­da zna i da je Bo­ut 1995. go­di­ne is­ko­ris­tio međuna­ro­dni kod sa­ra­jev­ske avio-kom­pa­ni­je „Air Co­merc“ da bi re­ali­zo­vao let tran­spor­tnog avi­ona „bo­ing 707“ sa bel­gij­skog aero­dro­ma Os­tend za aero­drom Shar­jah u Uje­di­nje­nim Arap­skim Emi­ra­ti­ma. Sa­ra­jev­ska fir­ma ot­kri­la je da ne­što ni­je u re­du ka­da je iz Ru­mu­ni­je do­bi­la račun za pre­let pre­ko nji­ho­ve ze­mlje. Za­traženo je i zva­nično objaš­nje­nje i od­go­vo­re­no je da Euro­kon­trol ne zna za let tog „bo­in­ga“. Ka­sni­je se sa­zna­lo da je kod sa­ra­jev­ske kom­pa­ni­je do­di­je­ljen Bo­uto­voj fir­mi „Air kes“ iz Li­be­ri­je!Is­tra­ga o po­slo­va­nju Bo­uta se nas­tav­lja. Zva­nični Va­šin­gton već je za­tražio da on bu­de ispo­ručen Ame­ri­ci ka­ko bi mu se ta­mo su­di­lo.- Bo­ut je ne­kru­ni­sa­ni car šver­ce­ra oružja, nje­go­vo ime se ve­zu­je za sve ne­le­gal­ne tran­sfe­re u svi­je­tu – kažu iz ame­ričke DEA-e.

 

Da li je imao i bh. pa­soš       Vi­ktor Bo­ut je rođen 1967. go­di­ne u Tadžekis­ta­nu. Ra­dio je je­dno vri­je­me u rus­koj voj­noj ba­zi kao na­vi­ga­tor. Tečno je go­vo­rio šest svjet­skih je­zi­ka, a bio je i pre­vo­di­lac rus­ke mi­si­je u An­go­li. Svo­ju mrežu ile­gal­ne trgo­vi­ne oružjem počeo je ra­zvi­ja­ti 1991. go­di­ne. Ko­ris­tio je se­dam ra­zličitih ime­na, a nje­go­vo lično bo­gat­stvo pro­cje­nju­je se na šest mi­li­jar­di do­la­ra.Još uvi­jek ni­je de­ta­ljno ut­vrđeno, ali se pre­tpos­tav­lja da je ko­ris­tio naj­ma­nje de­set pa­so­ša. Pre­ma ne­kim ne­zva­ničnim in­for­ma­ci­ja­ma imao je i bh pa­soš.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku