hamburger-icon

Kliker.info

Emir Đikić : Tran­spa­rency In­ter­na­ti­ona­l BiH će nastaviti borbu protiv korupcije

Emir Đikić : Tran­spa­rency In­ter­na­ti­ona­l BiH će nastaviti borbu protiv korupcije

03 Septembra
03:03 2008

 Iako va­ži za "drža­vnog" ne­pri­ja­te­lja broj je­dan u Re­pu­bli­ci Srpskoj, Sve­tla­na Ce­nić, eko­nom­ski struč­njak, pri­hva­ti­la je pri­je dva da­na član­stvo u Odbo­ru di­re­kto­ra Tran­spa­rency In­ter­na­ti­ona­la BiH, ko­ji vla­da­ju­ćoj par­ti­ji RS ta­ko­đer pred­stav­lja trn u oku.Ka­ko ka­že za "San", na taj po­tez se odlu­či­la da bi "još lo­ši­je ko­ti­ra­la u ma­njem bh. en­ti­te­tu".- Ne daj Bo­že da do­bro ko­ti­ram! On­da bih se za se­be za­bri­nu­la – ko­men­ta­ri­še Ce­nićeva.Osim Cenićeve u Odbro direktora izabrana je i Aleksandra Martinović. Cenićeva kaže da je pri­hva­ta­nje fun­kci­je pri­ro­dan nas­ta­vak njene du­go­go­diš­nje sa­ra­dnje sa TI BiH, te do­da­je da joj je izu­ze­tna čast bi­ti dio nji­ho­vog ti­ma. Ona pri tom na­po­mi­nje da joj je izu­ze­tno dra­go što je za no­vog predsjednika Odbora di­re­kto­ra TI BiH ime­no­van Emir Đi­kić, jer to po­ka­zu­je da Tran­spa­rency In­ter­na­ti­onal ni­je ba­njlu­čki or­gan, ka­ko se po­ku­ša­va pri­ka­za­ti u ja­vnos­ti, već da se ra­di o či­ta­voj BiH.- Po­čas­tvo­va­na sam i po­no­sna i po­se­bna mi je čast bi­ti dio TI BiH, po­se­bno ra­di to­ga što na bh. sce­ni vla­da to­li­ko ku­ka­vi­čluk. Svi u svo­jim ru­pa­ma če­ka­ju ra­zrje­še­nje, pa će se on­da pra­vi­ti hra­bri. Me­ne to ne in­te­re­su­je, ja že­lim sa­da da ka­žem svo­je miš­lje­nje – ka­že Ce­nićeva.A da pro­mje­ne na vrhu Tran­spa­rency In­ter­na­ti­ona­la BiH ne­će uti­ca­ti na nji­ho­vu do­sa­daš­nju ra­dnu  po­li­ti­ku, potvrđuje za "San" i Emir Đi­kić, no­vo­ime­no­va­ni pred­sje­da­va­ju­ći Odbo­ra di­re­kto­ra TI BiH.- I da­lje će­mo se bo­ri­ti pro­tiv ko­rup­ci­je u oblas­ti­ma po­put pro­ce­sa pri­va­ti­za­ci­je, ja­vnim na­bav­ka­ma, su­ko­bi­ma in­te­re­sa i vrši­ti pri­ti­sak na vlast da tran­spa­ren­tno ra­di svoj po­sao – ka­že Đi­kić.

Magistar samo vani

Emir Đi­kić ro­đen je 4. apri­la 1972. go­di­ne u Mos­ta­ru, ože­njen i otac je­dnog dje­te­ta. Po stru­ci je ma­gis­tar eko­no­mi­je, ali ka­ko ka­že za "San", zva­nje ma­gis­tra ima sa­mo ka­da pre­đe gra­ni­cu BiH jer mu di­plo­ma ni­je nos­tri­fi­ci­ra­na. Eko­no­mi­ju je na­ime di­plo­mi­rao i ma­gis­tri­rao na mos­kov­skom drža­vnom uni­ver­zi­te­tu "Lo­mo­no­sov". Go­vo­ri tri je­zi­ka, en­gles­ki, fran­cus­ki i rus­ki, a iza se­be ima dva­na­es­to­go­diš­nje bo­ga­to pro­fe­si­onal­no is­kus­tvo u oblas­ti eko­no­mi­je. Pri­va­tno po­sje­du­je pre­du­ze­će ko­je se ba­vi sa­vje­to­da­vnim uslu­ga­ma. U TI BiH je od osni­va­nja, a do sa­da je bio čla­n Odbo­ra di­re­kto­ra.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku