hamburger-icon

Kliker.info

Ekrem Durić : U bici na Neretvi smo se sa fašistima bukvalno hvatali za vratove

Ekrem Durić : U bici na Neretvi smo se sa fašistima bukvalno hvatali za vratove

26 Aprila
12:45 2008

Da­nas 84. go­diš­nji Ekrem Du­rić, imao je ne­pu­nih 19 go­di­na ka­da je učes­tvo­vao u je­dnoj od naj­ve­ćih bi­ta­ka na ovom prostoru u Dru­gom svjet­skom ra­tu, bi­ci na Ne­re­tvi, ko­ja je osim ve­li­kog po­ra­za če­tni­čkog po­kre­ta Dra­že Mi­ha­ilo­vi­ća, još zna­čaj­ni­ja po svom hu­ma­nom ka­ra­kte­ru zbog spa­ša­va­nja 4.000 ra­nje­ni­ka, pa no­si i na­ziv Bit­ka za ra­nje­ni­ke.Zbog to­ga se Du­rić iz tog vre­me­na naj­vi­še i sje­ća te bor­be za ra­nje­ni­ke pro­tiv da­le­ko naj­dmo­ćni­jih ne­pri­ja­telj­skih sna­ga. Pri­sje­ća se da je na oko 18.000 partizana nasrtalo oko 100.000 pri­pa­dni­ka Si­la oso­vi­ne.- Nji­hov cilj je bio uni­šti­ti naš mo­ral i zbog to­ga su i po­sla­li je­dnu di­vi­zi­ju na Ne­re­tvu da bi uni­šte­njem na­ših ra­nje­ni­ka pos­ti­gli svoj cilj. Me­đu­tim, drug Ti­to se odlu­čio za pro­tu­na­pad s de­vet bri­ga­da, me­đu ko­ji­ma je bi­la i mo­ja, Prva pro­le­ter­ska. Bi­lo je to te­ška bor­ba, bu­kval­no smo se hva­ta­li za vra­to­ve, borili prsa u prsa, ali na­ša že­lja je ipak bi­la ja­ča i ipak smo ih na kra­ju us­pje­li odbi­ti – priča Du­rić za "San".Iako se sje­ća i ru­še­nja mos­ta, či­ji je cilj bio za­va­ra­ti če­tni­ke o dalj­njem kre­ta­nju par­ti­za­na, Du­ri­ću je ipak naj­ra­do­sni­je sje­ća­nje na pro­lje­će 1942. go­di­ne ka­da je upo­znao Jo­si­pa Bro­za Ti­ta.- Imao sam sa­mo še­sna­est go­di­na ka­da sam sa još 12 dru­go­va po­bje­gao iz Sa­ra­je­va i kre­nuo ka Fo­či u par­ti­za­ne. Četi­ri da­na smo pje­ša­či­li, ali na­kon što nas je u Fo­či do­če­kao drug Ti­to, na sve ne­da­će smo za­bo­ra­vi­li. Di­vno nas je pri­mio i sa sva­kim od nas po­na­osob po­raz­go­va­rao. Bio sam ta­ko po­no­san – pri­sje­ća je Du­rić.Zbog to­ga što mu je Na­ro­dno-oslo­bo­di­la­čki rat, bio "sve­ti", ovom ve­li­kom an­ti­fa­šis­ti da­nas po­se­bno te­ško pa­da aktu­el­na bh. si­tu­aci­ja.- Rat ko­ji je vo­đen od 1992. do 1995. go­di­ne bio je an­ti­fa­šis­ti­čki, ali se ni­je za­vršio po­bje­dom nad ele­men­ti­ma fa­ši­zma. Ti os­ta­ci, bi­lo če­tni­čki, bi­lo us­ta­ški, vi­de se i da­nas na sva­kom ko­ra­ku i zbog to­ga sam vrlo za­bri­nut. Mi par­ti­za­ni smo uvi­jek bi­li za cje­lo­vi­tu i mul­tie­tni­čku BiH, bez ika­kvih po­dje­la i en­ti­te­ta, pa nam te­ško pa­da ka­da vi­di­mo u šta se na­ša drža­va pre­tvo­ri­la – ka­že Durić.
Fašizam je jak 
Ekrem Durić su­mnja da će BiH u sko­ri­je vri­je­me do­bi­ti za­kon o za­bra­ni ne­ofa­šis­ti­čkih or­ga­ni­za­ci­ja i upo­tre­be nji­ho­vih sim­bo­la, uklju­ču­ju­ći za­bra­nu us­ta­ških, če­tni­čkih or­ga­ni­za­ci­ja, kao i onih ko­je se na­sla­nja­ju na tra­di­ci­ju Han­džar di­vi­zi­je. Za to, ka­že, "ne pos­to­ji ni po­li­ti­čka, a je­dnim di­je­lom ni gra­đan­ska vo­lja".- To bi zna­či­lo uki­da­nje mno­gih spor­nih na­zi­va uli­ca ko­ji no­se ime­na če­tni­čkih i us­ta­ških "ve­li­ka­na", to bi zna­či­lo uki­da­nje izje­dna­ča­va­nja par­ti­za­na i če­tni­ka… Svi ti ele­men­ti ne da­ju da se ovaj za­kon usvo­ji, jer bi to zna­či­lo po­bje­du an­ti­fa­ši­zma – za­klju­ču­je Du­rić. (Kliker.info-San)
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku