hamburger-icon

Kliker.info

Državni tužilac Mihajlović : Protiv mafije se efikasno može samo oduzimanjem imovine!

Državni tužilac Mihajlović : Protiv mafije se efikasno može samo oduzimanjem imovine!

13 Marta
10:59 2008
Drža­vni tu­ži­telj u Odje­lu za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal Tužilaštva BiH Bo­žo Mi­haj­lo­vić us­tvrdio je za "San" da u Bosni i Hercegovini ne pos­to­je kon­kre­tni me­ha­ni­zmi u bor­bi pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la za­to što za­ko­ni ni­su us­kla­đe­ni, ne pos­to­je ra­zra­đe­ne pro­ce­du­re, ra­zra­đe­ni ti­mo­vi, a ni do­vo­ljno sred­sta­va. On   sma­tra da tre­ba ofor­mi­ti spe­ci­jal­ne ti­mo­ve, te osi­gu­ra­ti sred­stva za pro­vo­đe­nje po­se­bnih is­tra­žnih ra­dnji.– Na po­dru­čju BiH već pet go­di­na ne­ma­mo za­kon ko­ji pre­dvi­đa po­se­bne is­tra­žne ra­dnje, nad­zor te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja. Ne mo­že­mo ih pro­vo­di­ti iz pros­tog ra­zlo­ga što ni ­je­dan te­le­kom ope­ra­ter ne­će da na­ba­vi opre­mu ko­ja će omo­gu­ći­ti da to pra­ti­mo, a po za­ko­nu su oba­ve­zni. RAK ne­će da im odu­zme li­cen­cu, da bi ih na taj na­čin pri­si­li da to ura­de. I šta će­mo mi – pi­ta Mi­haj­lo­vić.Sve su­sje­dne drža­ve, na­po­mi­nje on, mo­gu slu­ša­ti mo­bil­nu i fik­snu te­le­fo­ni­ju "a mi ne mo­že­mo ama baš ni­šta". – Tre­ba omo­gu­ći­ti pro­vo­đe­nje po­se­bnih is­traž­njih ra­dnji, do­ni­je­ti pro­ce­du­re o to­me, ubrza­ti pro­ce­du­re u pri­mje­ni i osi­gu­ra­ti sred­stva. Mi, ta­ko­đer, ne­ma­mo ni ­je­dnog GPRS ure­đa­ja da bi­smo mo­gli pri­ka­či­ti na ne­ki auto­mo­bil da ga pra­ti­mo. Ne­ma nov­ca za to – kaže Mi­haj­lo­vić. U bh. zakonodavstvu, priznaje tužitelj, pos­to­je odre­đe­ni čla­no­vi za­ko­na ko­ji ka­žu da se imo­vi­na pri­bav­lje­na kri­vi­čnim dje­lom odu­zi­ma. – Pro­pi­si pos­to­je. Me­đu­tim, ne pos­to­je pro­ce­du­ral­ni za­ko­ni ka­ko to iz­vrši­ti. Ako blo­ki­ra­mo ne­či­ju imo­vi­nu ili je pri­vre­me­no odu­zme­mo, šta sa tom imo­vi­nom ura­di­ti – pita Mihajlović.Poprilično zabrinjavajuće djeluje njegova tvrdnja da se u BiH or­ga­ni­zo­va­ne gru­pe ne uspjeva ni de­te­kto­va­ti, a ka­mo­li ra­zbi­ti. S druge strane, nedavno se mogla čuti ideja da bi, upravo zbog tih problema, BiH trebala prepisati zakone koje u brobi protiv organiziranog kriminala koristi Italija. Al­fre­do Va­ka, šef odje­la za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la u EUPM-u, Italijan je, ima bogato iskustvo iz svoje zemlje i za "San" kaže da s pra­vnog aspe­kta si­tu­aci­ja u Ita­li­ji odra­ža­va ono što je pre­dvi­đe­no i u Za­ko­nu o kri­vi­čnom pos­tup­ku BiH. I u Ita­li­ji je tu­ži­lac taj ko­ji vo­di is­tra­gu.
Ko šta dokazuje                  – Je­dan od naj­va­žni­jih ra­zlo­ga zbog ko­jih u BiH vlas­ti ni­su do­ve­le do kra­ja broj­ne is­tra­ge, le­ži u bi­ro­krat­skom odno­su po­li­ci­je i tu­ži­oca. U BiH po­li­ci­ja ugla­vom ra­di za tu­ži­te­lje, a ne za­je­dno sa nji­ma. Us­pje­šan sis­tem is­tra­ge tre­ba­lo bi da se ba­zi­ra na dva gla­vna fa­kto­ra – za­la­ga­nju po­li­ci­je u nji­ho­vom bli­žem odno­su sa tu­ži­laš­tvom, te ra­vno­pra­vnoj sa­ra­dnji umjes­to po­dre­đe­nos­ti – ka­že Va­ka. On pod­sje­ća na osam­de­se­te go­di­ne ka­da je ma­fi­ja vla­da­la na ju­gu Ita­li­je, što je na­tje­ra­loe ita­li­jan­ske vlas­ti da se kon­kre­tni­je po­za­ba­ve ovom pro­ble­ma­ti­kom.– Naj­va­žni­ja le­kci­ja je na­uče­na u mo­men­tu ka­da shva­ti­te da bor­ba pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la za­hti­je­va ade­kva­tna po­ma­ga­la da bi se mo­gla na­pas­ti imo­vi­na ko­ju su pri­pa­dni­ci kri­mi­nal­nih gru­pa ste­kli ne­le­gal­no. Do­ka­za­no je da čla­no­vi gru­pa ko­je se ba­ve or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­na­lom po­no­vo in­ves­ti­ra­ju svoj ne­le­gal­no ste­če­ni ime­tak da bi za­po­če­li no­vi bi­znis – kaže Vaka. U pra­vnom sis­te­mu Ita­li­je pre­dviđeno je ne­ko­li­ko mo­gu­ćnos­ti za lju­de ko­ji vo­de is­tra­ge u ovim slu­ča­je­vi­ma, uz po­moć ko­jih mo­gu odu­ze­ti imovinu ko­ja na­kon po­re­đe­nja ni­je u skla­du sa ofi­ci­jel­no na­ve­de­nom za­ra­dom oso­be ko­ja je na­vo­dno umje­ša­na u akti­vnos­ti or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la. – Štavi­še, te­ret do­ka­zi­va­nja je na na­vo­dnom po­či­ni­ocu, što da­je mo­gu­ćnost is­tra­ži­oci­ma da im odu­zmu dio ne­le­gal­no stre­če­nih sred­sta­va ko­ja su pla­ni­ra­na za dru­ge ne­le­gal­ne akti­vnos­ti u bu­du­ćnos­ti – kaže Va­ka.
Nema tajnih agenata                    Božo Mihajlović kaže da BiH ne­ma ni ­je­dnog do­bro ospo­so­blje­nog taj­nog agen­ta. Navodeći da, recimo, aus­trij­ski in­spe­kto­ri mo­gu tokom istrage do­ći sa 100 ili 200 hi­lja­da eura da ku­pe 20 ki­lo­gra­ma ko­ka­ina u Sa­ra­je­vu, Mihajlović pita ko će u BiH pri­hva­ti­ti da bu­de pri­kri­ve­ni is­tra­ži­telj i uđe u la­nac kri­mi­na­la dro­ge.– To mo­ra bi­ti čo­vjek obu­čen za to, mo­ra ima­ti do­vo­ljno sred­sta­va. Ne­će ići sa svo­jih 500 ili 600 KM pla­će me­đu kri­mi­nal­ce i ta­mo tro­šiti ne­mi­li­ce, glu­miti ne­kog ve­li­kog trgov­ca dro­gom. Dok drža­va ne odri­je­ši ke­su, ne­ma mo­gu­ćnos­ti da se bo­ri­mo sa or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­na­lom – ka­že Mi­haj­lo­vić.– Do­vo­ljna je bi­la, na primjer, je­dna te­ro­ris­ti­čka akci­ja u Lon­do­nu da se pre­ko no­ći pro­mi­je­ni za­kon, pa da vi­še ne mo­žeš kao kod nas ku­pi­ti u ki­os­ku ul­tra-kar­ti­cu da ne po­ka­žeš li­čnu kar­tu, a da je te­le­kom ope­ra­ter du­žan osi­gu­ra­ti lis­tin­ge te­le­fon­skih po­zi­va i tek­st SMS po­ru­ka. Ni jedan naš ope­ra­ter ne­će da se upu­šta u do­la­zne po­zi­ve – ka­že Božo Mi­haj­lo­vić.  (Kliker.info-San)
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku