hamburger-icon

Kliker.info

Država dobiva budžet kojim je žele ugasiti?

Država dobiva budžet kojim je žele ugasiti?

18 Januara
14:03 2008

Vi­je­će mi­nis­ta­ra BiH ju­čer je ut­vrdi­lo na­crt za­ko­na o bu­dže­tu in­sti­tu­ci­ja BiH i me­đu­na­ro­dnih oba­ve­za BiH za 2008. go­di­nu, ko­ji je pri­pre­mi­lo Mi­nis­tar­stvo fi­nan­si­ja i tre­zo­ra BiH na ba­zi za­klju­ča­ka Pred­sje­dniš­tva BiH i su­ges­ti­ja s pro­šle sje­dni­ce Vi­je­ća mi­nis­ta­ra. Pre­ma ut­vrđe­nom na­crtu, bu­džet za ovu go­di­nu izno­si 1.186.357.560 KM i ma­nji je za pet mi­li­ona KM u odno­su na ra­ni­je pro­je­kto­va­ni. Pred­sje­da­va­ju­ći Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH Ni­ko­la Špi­rić je na­kon sje­dni­ce po­ja­snio da je do sma­nje­nja drža­vnog bu­dže­ta do­šlo li­ne­ar­nim sma­nje­njem ma­te­ri­jal­nih tro­ško­va svih bu­džet­skih ko­ri­sni­ka za 2,7 pos­to.On je go­vo­re­ći o usa­gla­še­nim ko­re­kci­ja­ma u na­crtu bu­dže­ta, ka­zao da je Vi­je­će mi­nis­ta­ra odlu­či­lo da se za­hva­ti sa je­din­stve­nog ra­ču­na Upra­ve za in­di­rek­tno oipo­re­zi­va­nje sma­nje za 35 mi­li­ona KM. To znači da će se umjesto prvobitno planiranih 710 mi­li­ona, uzeti 675 mi­li­ona KM, što je za oko se­dam pos­to vi­še  u odno­su na pro­šlu go­di­nu. Taj bi novac umjesto sa jedinstvenog računa, trebao biti uzet iz dobiti Centralne banke BiH.Na no­vi­nar­sko pi­ta­nje da li to zna­či da je usvo­jen pri­mje­dba SNSD-a na na­crt bu­dže­ta in­sti­tu­ci­ja BiH, Špi­rić je od­go­vo­rio da on ne obav­lja fun­kci­ju pred­sta­vni­ka SNSD-a, već pred­sje­da­va­ju­ćeg Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH.- Nas­to­ja­li smo do­ći do op­ti­mal­nog bu­džet­skog okvi­ra. Ovo je bu­džet­ski okvir ko­ji ne­će ugro­zi­ti fun­kci­oni­ra­nje bi­lo ko­je pos­to­je­će ili no­ve in­sti­tu­ci­je. Ža­lim što se izra­di bu­dže­ta pris­tu­pi­lo na po­li­ti­kan­tski na­čin – kaže Špi­rić. Na­crt bu­dže­ta će bi­ti upu­ćen Pred­sje­dniš­tvu BiH na ra­zma­tra­nje. Špi­rić oče­ku­je da ova in­sti­tu­ci­ja hi­tno pro­sli­je­di ovaj na­crt Par­la­men­tar­noj skup­šti­ni da bi BiH što pri­je do­bi­la bu­džet.Protiv ovakvog budžeta jučer je glasao jedan ministar, a Špi­rić ni­je že­lio ot­kri­ti o ko­me se ra­di. "San", međutim, sa­zna­je da je pro­tiv bio mi­nis­tar si­gur­nos­ti Ta­rik Sa­do­vić.Fu­ad Ka­su­mo­vić, za­mje­nik mi­nis­tra fi­na­si­ja i tre­zo­ra BiH, nije za "San" htio to pot­vrdi­ti ni­ti de­man­to­va­ti, ali je rekao da je vrlo za­bri­nut za drža­vu BiH jer je sa­mo 20 da­na una­zad  to is­to Vi­je­će mi­nis­ta­ra BiH je­dno­gla­sno je usvo­ji­lo dru­gi bu­džet.- Na­kon to­ga je gaz­da Mi­lo­rad Do­dik na­re­dio da se bu­džet mo­ra sma­nji­ti ra­di nje­go­vih in­ves­ti­ci­ja, pa će on pa­rama ko­je su odu­ze­te od drža­ve BiH, gra­di­ti po RS do­da­tne zgra­de ili pla­ća­ti ka­ma­te za one ko­je su već iz­gra­đe­ne. Te pa­re će mu bi­ti po­tre­bne i za iz­gra­dnju am­ba­sa­de RS u Bri­se­lu – rezigniran je Ka­su­mo­vić.On upozorava da je evi­den­tna či­nje­ni­ca da je "na ­ža­lost, sve ma­nje pro­bo­san­skih sna­ga".- Svi oni ko­ji su pre­gla­sa­li SDA to­kom ju­če­raš­nje sje­dni­ce Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH ko­ja je zas­tu­pa­la ne­što što je re­al­no, pro­tiv su BiH. Od drža­ve BiH se kra­de i mi to ne mo­že­mo da gle­da­mo. Do sa­da se za­go­va­ra­la pri­ča da će­mo gra­di­ti drža­vu BiH, a ga­si­ti en­ti­te­te, me­đu­tim svi oni ko­ji su po­du­prli ova­kav na­crt bu­dže­ta ga­se drža­vu, a jačaju eni­te­te – po­jaš­nja­va Ka­su­mo­vić svoj stav.Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Do­dik je na ovaj na­čin po­ka­zao da je gaz­da, te da su sa njim i svi oni ko­ji su gla­sa­li za ova­kvu nje­go­vu ide­ju, a Kasumović konstatuje da je "na žalost, bilo tu i nekih Bošnjaka".- Osim to­ga, svi oni su svje­sni Do­di­ko­vih izja­va to­kom po­slje­dnjih de­set da­na u ko­ji­ma je go­vo­rio da će to­kom svog man­da­ta uga­si­ti drža­vu BiH, a oja­ča­ti en­ti­tet RS. Zato su čla­no­vi Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH ko­ji su gla­sa­li za ovakav bu­džet, pri­hva­ti­li nje­gov plan. Su­šti­na je u to­me da iz za­je­dni­čke ka­se, sa je­din­stve­nog ra­ču­na, drža­va ima svo­ja sred­stva ko­ja su ne­upi­tna, a oni su na ovaj na­čin od BiH uze­li 150 mi­li­ona KM i pre­us­mje­ri­li ih u RS. Ni­su ih že­lje­li da­ti državi da bi RS i da­lje mo­gla pro­vo­di­ti svo­je me­ga­lo­man­ske i kri­mi­nal­ne po­slo­ve – tvrdi za "San" Fu­ad Ka­su­mo­vić i pomalo cinično konstatuje da taj novac Do­di­ku treba jer je, u stvari, u bu­dže­tu RS za ovu go­di­nu predvidio 114 mi­li­ona KM za po­ve­ća­nje pla­ća.- Ovo je do­vo­đe­nje drža­ve BiH u ve­li­ku kri­zu. Vrlo brzo se oče­ku­je i rješavanje pro­blema Ko­so­va, što će se si­gur­no re­fle­kto­va­ti i ov­dje u BiH, a i na ovaj na­čin se po­ku­ša­va ra­zva­li­ti drža­va da ni­ka­ko ne pos­to­ji. Osim to­ga li­de­ri šest vla­da­ju­ćih ko­ali­ci­onih par­ti­ja su se 11. de­cem­bra u La­kta­ši­ma po­tpi­sa­li dogovor u 23 ta­čke i sve su ispo­što­va­ne izu­zev 17., ko­ja gla­si da će li­de­ri stra­na­ka za­du­ži­ti svo­je mi­nis­tre u Vijeću ministara i po­sla­ni­ke u Par­la­me­ne­tu BiH da bu­džet BiH bu­de usvo­jen do kra­ja 2007. go­di­ne. Ovim se drža­va se de­ro­gi­ra i do­vo­di se u si­tu­aci­ju iz ko­je ne znam ka­ko će­mo se izvu­ći – objaš­nja­va nam Fuad Ka­su­mo­vić. Član Pred­sje­dniš­tva BiH Ne­boj­ša Ra­dma­no­vić rekao je jučer da je Pred­sje­dniš­tvo već za­ka­za­lo sje­dni­cu za uto­rak na ko­joj će ras­prav­lja­ti, a on se na­da i ut­vrdi­ti, pri­je­dlog bu­dže­ta.(Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku