hamburger-icon

Kliker.info

Drska krađa komšija: Srbija i Hrvatska otele BiH devet milijardi maraka

Drska krađa komšija: Srbija i Hrvatska otele BiH devet milijardi maraka

23 Marta
05:42 2009

Go­diš­nja vri­je­dnost elek­tri­čne ener­gi­je ko­ja pri­pa­da BiH, a ko­ju neo­vla­šte­no pri­sva­ja­ju elek­tro­pri­vre­de Srbi­je i Hrvat­ske, izno­si oko 242 mi­li­ona ma­ra­ka. Od po­čet­ka ra­da po­gra­ni­čnih hi­dro­cen­tra­la, pa do da­nas od BiH je uze­to uku­pno 71.000 gi­ga­vat sa­ti elek­tri­čne ener­gi­je, či­ja vri­je­dnost izno­si za­pa­nju­ju­ćih devet mi­li­jar­di ma­ra­ka!U ovu pro­cje­nu ni­su ura­ču­na­te na­kna­de za po­to­plje­no ze­mlji­šte ko­je ta­ko­đer ni­ka­da ni­su pla­ća­ne i či­ji izno­si dos­ti­žu vri­je­dnost od ne­ko­li­ko de­se­ti­na mi­li­ona ma­ra­ka.Sve ovo na­vo­di se u in­for­ma­ci­ji o os­tva­ri­va­nju pra­va ra­spo­la­ga­nja elek­tri­čnom ener­gi­jom na za­je­dni­čkim vo­do­to­ci­ma sa Srbi­jom i Hrvat­skom, ko­ju je na po­slje­dnjoj sje­dni­ci usvo­ji­la Vla­da Fe­de­ra­ci­je.Fe­de­ral­na iz­vršna vlast tra­ži od drža­vnih in­sti­tu­ci­ja, pri­je svih Vi­je­ća mi­nis­ta­ra i Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH, da se an­ga­ži­ra­ju da bi se ova oti­ma­či­na za­us­ta­vi­la i da bi se sa su­sje­di­ma ko­na­čno do­go­vo­rila pra­vi­čna ra­spo­dje­la stru­je. Ako se do do­go­vo­ra u ra­zu­mnom pe­ri­odu ne do­đe, u Vla­di FBiH sma­tra­ju da bi međunarodnim sudovima tre­ba­lo podnijeti za na­do­kna­du ogro­mne šte­te ko­ju je BiH pre­trpje­la, a i da­lje je trpi.Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma sa­drža­nim u do­ku­men­tu ko­jeg je usvo­ji­la fe­de­ral­na Vla­da, naj­te­ža si­tu­aci­ja je sa zlo­upo­tre­bom hi­dro­po­ten­ci­ja­la ko­je ko­ris­te hi­dro­lek­tra­ne Ba­ji­na Ba­šta i Zvor­nik.Svu stru­ju ko­ja se proi­zve­de na ovim elek­tra­na­ma od po­čet­ka nji­ho­vog ra­da pri­sva­ja Srbi­ja, iako na to pre­ma re­le­van­tnim me­đu­na­ro­dnim pro­pi­si­ma ko­ji re­gu­li­ra­ju ra­spo­dje­lu hi­dro­po­ten­ci­ja­la, ne­ma pra­vo.

Sića iz Zvornika                              Hi­dro­elek­tra­na Zvor­nik ima in­sta­li­ra­nu sna­gu od 88 me­ga­va­ta, sa go­diš­njom proi­zvo­dnjom 525 gi­ga­vat­sa­ti elek­tri­čne ener­gi­je od če­ga BiH tre­ba da pri­pa­dne 49,8 pos­to. Pre­ma pro­ra­ču­ni­ma, go­diš­nja vri­je­dnost stru­je ko­ja bi tre­ba­la pri­pas­ti BiH izno­si 33,2 mi­li­ona KM, a od iz­gra­dnje ovog obje­kta 1957. go­di­ne BiH je ošte­će­na za 1,7 mi­li­jar­di ma­ra­ka.To me­đu­tim ni­je ni­šta ka­da se upo­re­di sa ci­fra­ma ko­je BiH gu­bi na mno­go ve­ćoj hi­dro­elek­tra­ni Ba­ji­na Ba­šta. Uku­pna sna­ga ovog ener­get­skog obje­kta je 360 ma­ga­va­ta i on je pu­šten u po­gon 1968. go­di­ne. Go­diš­nje BiH sa­mo na HE Ba­ji­na Ba­šta gu­bi 138 mi­li­ona KM, a od nje­ne iz­gra­dnje ote­to je ne­vje­ro­va­tnih 5,81 mi­li­jar­di ma­ra­ka.Drža­vne in­sti­tu­ci­je i ra­ni­je su na ra­zli­či­te na­či­ne bi­le in­for­mi­ra­ne o sve­mu ovo­me, ali su se odlu­či­le na igno­ri­ra­nje pro­ble­ma i neo­bjaš­nji­vo gu­ra­nje gla­ve u pi­je­sak. Ovo je, me­đu­tim, prvi put da su zva­ni­čne in­sti­tu­ci­je po­kre­nu­le rje­ša­va­nje pro­ble­ma, pa se s pra­vom oče­ku­je da ko­na­čno o sve­mu pro­go­vo­re pri­je sve­ga Vi­je­će mi­nis­ta­ra te Pra­vo­bra­ni­laš­tvo BiH.

Orlovac i Dubrovnik                       Pro­ble­mi sa Hrvat­skom ve­za­ni su za hi­dro­lek­tra­ne Or­lo­vac i Du­bro­vnik. Obje elek­tra­ne ko­ris­te vo­de­ni po­ten­ci­jal ko­ji se sko­ro u po­tpu­nos­ti na­la­zi na te­ri­to­ri­ji BiH, ali se sva stru­ja pre­us­mje­ra­va u Hrvat­sku. Pre­ma pro­ra­ču­ni­ma Vla­de FBiH, go­diš­nje se sa ove dvi­je elek­tra­ne pri­svo­ji stru­ja ko­ja bi tre­ba­la pri­pas­ti BiH u vri­je­dnos­ti od oko 70 mi­li­ona ma­ra­ka. Od po­čet­ka nji­ho­vog ra­da do da­nas BiH je ošte­će­na za 1,54 mi­li­jar­de ma­ra­ka.   (Kliker.info-San) 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku