hamburger-icon

Kliker.info

DR Semir Bešlija : Svaka deseta žena koja prođe Ferhadijom ili ima ili će imati rak

DR Semir Bešlija : Svaka deseta žena koja prođe Ferhadijom ili ima ili će imati rak

03 Januara
13:56 2008

Sva­ki dan In­sti­tut za on­ko­lo­gi­ju Kli­ni­čkog cen­tra Uni­ver­zi­te­ta u Sa­ra­je­vu pre­gle­da izme­đu 100 i 120 oso­ba, a na In­sti­tu­tu le­ži 110 pa­ci­je­na­ta ko­ji su obo­lje­li od ra­znih kar­ci­no­ma, dok lis­te če­ka­nja tra­ju dva mje­se­ca. Iako ove broj­ke dje­lu­ju dra­ma­ti­čno, Se­mir Be­šli­ja, šef Odje­la ko­ji se ba­vi or­di­ni­ra­njem, ke­mo­te­ra­pi­jom i hor­mon­skom te­ra­pi­jom na ovom In­sti­tu­tu tvrdi ka­ko sta­nje ni­je to­li­ko za­bri­nja­va­ju­će i da se to či­ni stra­šnim na prvi po­gled.  – Ko god uspo­re­đu­je broj obo­lje­lih pri­je ra­ta i sa­da, je­dnos­ta­vno la­že jer mi još uvi­jek ne­ma­mo re­gis­tar obo­lje­lih od ra­ka. Ko go­vo­ri o bro­ju ma­li­gnih bo­les­ti ne­ma poj­ma, jer sa­mo mo­že­mo go­vo­ri­ti o glo­bal­noj ba­zi po­da­ta­ka ko­ja se na­la­zi u Fran­cus­koj. Na­ža­lost, u BiH ima­mo 650 no­vo­ot­kri­ve­nih kar­ci­no­ma doj­ke, ali re­ci­mo u Slo­ve­ni­ji ko­ja ima sko­ro is­ti broj sta­no­vni­ka taj broj je 850, ta­ko da ne mo­že­mo go­vo­ri­ti o to­me da je broj obo­lje­lih po­ve­ćan de­set pu­ta kao što to ne­ki tvrde. Kod nas je pro­blem go­ri jer mi ne mo­že­mo na­ći tih 200 že­na da do­đu na pre­gled. Ne znam da li je to zbog sla­be edu­ka­ci­je ili stra­ha,ali se je­dnos­ta­vno ne po­ja­ve – ka­že do­ktor Be­šli­ja. Že­ne, ka­ko ka­že naj­češ­će obo­lje­va­ju od kar­ci­no­ma doj­ke, a odmah iza to­ga je kar­ci­nom ma­ter­ni­ce ko­jeg uzro­ku­je vi­rus.  – Do­vo­ljno je da že­na je­dnom go­diš­nje do­đe kod gi­ne­ko­lo­ga i pre­gle­da se i na taj na­čin mo­že spri­je­či­ti ovu bo­lest. Sa dru­ge stra­ne u mu­škoj po­pu­la­ci­ji je naj­češ­ći kar­ci­nom plu­ća i mi još uvi­jek ne­ma­mo za­kon ko­ji ogra­ni­ča­va upo­tre­bu du­han­skih proi­zvo­da i to je re­zul­tat oboj­le­nja, jer kod nas tri čet­vrti­ne sta­no­vniš­tva kon­zu­mi­ra ci­ga­re­te. Mu­škar­ci u ka­snim go­di­na­ma obo­lje­va­ju od kar­ci­no­ma pros­ta­te. Si­tu­aci­ja ni­je dra­ma­ti­čna iako se či­ni i ne­ma ra­zlo­ga za za­bri­nu­tost, ali bi­tno je da lju­di re­do­vno idu kod do­kto­ra i da to ra­de čim osje­te bi­lo ka­kve pro­mje­ne na ti­je­lu. Ka­da go­vo­ri­mo o kar­ci­no­mu vrlo te­ško je na­ći je­dan uzrok, to je naj­češ­će 10 do 15 ra­zli­či­tih fa­kto­ra ko­ji se u odre­đe­nom tre­nut­ku uklo­pe ka­ko ne tre­ba i ta­da nor­mal­na će­li­ja pos­ta­je ma­li­gna – ka­že do­ktor Be­šli­ja. Iako se kod nas i u svi­je­tu ra­de mno­ga is­tra­ži­va­nja ni­ko ne zna šta je to što uzro­ku­je ovo obo­lje­nje. Sa­mim tim što se o to­me zna ja­ko ma­lo, dos­ta je te­ško ot­kri­ti i li­je­či­ti ovo obo­lje­nje. – Mi smo vrlo bli­zu da u po­tpu­nos­ti izli­je­či­mo kar­ci­nom doj­ke za­hva­lju­ju­ći no­vim li­je­ko­vi­ma i po­la­ko mi­je­nja­mo sli­ku o ma­li­gnoj bo­les­ti i po­ku­ša­va­mo na to gle­da­ti kao na hro­ni­čnu bo­lest, jer ako ne­ko ko ima še­ćer­nu bo­lest mo­že ži­vje­ti sa­svim nor­mal­no 40 ili 50 go­di­na, on­da će to mo­ći i obo­lje­li od kar­ci­no­ma i to je sve če­ći slu­čaj. Lo­še je to što su ti no­vi li­je­ko­vi sku­pi i što ima­mo lis­tu če­ka­nja i to je go­ru­ći pro­blem. Mo­ra­ju se na­ći sred­stva da obo­lje­li od kar­ci­no­ma ima­ju te li­je­ko­ve bes­pla­tno. Smrtnost od ma­li­gnih obo­lje­nja ovi­si o obi­mu bo­les­ti i vre­me­nu ka­da se di­ja­gnos­ti­ci­ra. Kon­kre­tno, ra­dim sa kar­ci­no­mom doj­ke i ka­da ot­kri­je­mo kar­ci­nom ko­ji je ma­nji od dva cen­ti­me­tra i ka­da ni­su za­hva­će­ni lim­fni čvo­ro­vi uz ade­kva­tnu te­ra­pi­ju to se mo­že sko­ro sto pos­to izli­je­či­ti. Ako je bo­lest za­hva­ti­la dru­gi or­gan pro­ce­nat izli­je­če­nos­ti je 20 pos­to. Šan­sa da do­bi­je­mo ma­li­gno obo­lje­nje ras­te sa go­di­na­ma, što smo sta­ri­ji ti­me je mo­gu­ćnost obo­lje­nja ve­ća – ka­že Be­šli­ja. U in­sti­tu­tu ra­de 24 lje­ka­ra dok re­ci­mo u Slo­ve­ni­ji ko­ja ima In­sti­tut is­tog ka­pa­ci­te­ta ra­di 107 lje­ka­ra.  – Vje­ro­va­tno pla­ća­mo ci­je­nu či­nje­ni­ce da je on­ko­lo­gi­ja pri­je ra­ta bi­la sko­ro na nu­li i da se ve­ći­na pa­ci­je­na­ta li­je­či­la u Beo­gra­du, Za­gre­bu ili Lju­blja­ni. Naš In­si­ti­tut je na ne­ki na­čin li­der u ju­go­is­to­čnoj Evro­pi, ali ne­ma­mo ve­li­ku po­dršku. Tre­ba nam ka­dra i opre­me i tre­ba na­ći sis­tem­sko rje­še­nje. Sva­ka de­se­ta že­na ko­ju vi­di­te da pro­đe Fer­ha­di­jom je ima­la, ili ima ili će ima­ti kar­ci­nom doj­ke, a svi ima­mo maj­ke i ses­tre i za­to oče­ku­je­mo da će vlas­ti na­ći rje­še­nje – re­kao je Be­šli­ja. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku