hamburger-icon

Kliker.info

Dozivanje Herceg-Bosne: Tajni plan Dodika i Ljubića

Dozivanje Herceg-Bosne: Tajni plan Dodika i Ljubića

29 Novembra
13:20 2007

„BiH bi bi­la slo­že­na drža­va od vi­še fe­de­ral­nih je­di­ni­ca. Na­če­la i kri­te­ri­ji po ko­ji­ma bi se je­di­ni­ce us­tro­ji­le kao i nji­hov broj je sre­diš­nje mjes­to us­ta­vne re­for­me, a pos­ti­za­nje kon­sen­zu­sa oko to­ga od pre­su­dne va­žnos­ti. Etni­čki kri­te­rij jest i mo­ra bi­ti na prvom mjes­tu, jer je ri­ječ o mul­tie­tni­čkoj drža­vi. Ja­sno je da se i os­ta­li kri­te­ri­ji mo­ra­ju re­spe­kti­ra­ti".

Skro­jen plan      Ovo je ci­tat iz do­ku­men­ta pod  na­zi­vom „Pla­tfor­ma za no­vi us­tav BiH" či­ji je autor po­li­ti­čka stran­ka HDZ 1990. Iako je ovaj do­ku­ment u sje­ni aktu­el­ne po­li­ti­čke kri­ze, pred­sje­dnik HDZ-a 1990. Bo­žo Lju­bić i nje­gov prvi su­ra­dnik Mar­tin Ra­guž nas­to­je da ga pro­mo­vi­ra­ju i na sva­kom mjes­tu lo­bi­ra­ju za nje­ga, po­se­bno u me­đu­na­ro­dnoj za­je­dni­ci. U naj­kra­ćem, ri­ječ je o po­ku­ša­ju da se for­mi­ra hrvat­ski en­ti­tet u BiH, odno­sno vra­ti u ži­vot ta­ko­zva­na Her­ceg Bo­sna.Ka­ko sa­zna­je­mo, Lju­bić će na pred­sto­je­ćem sas­tan­ku li­de­ra stra­na­ka s hrvat­skim pred­zna­kom po­ku­ša­ti da pro­gu­ra ci­je­li taj pro­je­kat. Sas­tan­ku ko­ji bi tre­bao bi­ti održan u na­re­dnih de­se­tak da­na, ka­ko je na­jav­lje­no, pri­sus­tvo­vat će Dra­gan Čović, pred­sje­dnik HDZ-a, Zvon­ko Ju­ri­šić, čel­nik HSP „Đa­pić-Ju­ri­šić", Mar­ko ta­dić, li­der HSS-a, Jer­ko Ivan­ko­vić Li­ja­no­vić, prvak Na­ro­dne stran­ke Ra­dom za bo­lji­tak i Ivan Mu­sa iz HKDU-a.Tre­ba po­se­bno na­gla­si­ti da Mi­lo­rad Do­dik, pre­mi­jer RS i pred­sje­dnik SNSD-a da­je pu­nu po­dršku Lju­bi­ću i for­mi­ra­nju tre­ćeg en­ti­te­ta. Na­ši izvo­ri ka­žu da su njih dvo­ji­ca u taj­nos­ti skro­ji­li i po­se­ban plan ka­ko bi pro­gu­ra­li ci­je­li pro­je­kat. Na­vo­dno, u to­me ima­ju i po­dršku ne­kih kru­go­va iz me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce, a u tom ko­tek­stu tre­ba po­sma­tra­ti i učes­ta­le na­ja­ve da će Ivo Sa­na­der, pred­sje­dnik HDZ-a Hrvat­ske uje­di­ni­ti dva HDZ-a u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni. Po­dršku u to­me ima i od Vil­fre­da Mar­ten­sa, li­de­ra Evrop­ske na­ro­dne stran­ke ko­ji je po­čet­kom ovog mje­se­ca pri­sus­tvo­vao i Sa­bo­ru HDZ-a 1990.

Mas­ka za po­če­tak     Ina­če, u ma­ju ove go­di­ne, Do­di­kov SNSD je pre­dlo­žio da BiH bu­de sas­tav­lje­na od tri fe­de­ral­ne je­di­ni­ce od ko­jih bi je­dna bi­la Re­pu­bli­ka Srpska u sa­daš­njim gra­ni­ca­ma. Lju­bi­ću je to bi­la izu­ze­tno zna­čaj­na po­tpo­ra, a na rea­kci­je u sti­lu da se odri­če Po­sa­vi­ne ni­su ga ni do­ta­kle.S dru­ge stra­ne, s ob­zi­rom na osje­tlji­vost ci­je­le ove na­mje­re i mo­gu­će rea­kci­je, iz HDZ-a 1990., da bi za po­če­tak mas­ki­ra­li ko­na­čni cilj, po­mi­nju i čet­vrtu fe­de­ral­nu je­dni­cu. Izvo­ri na­šeg lis­ta blis­ki vrhu te par­ti­je ka­žu da je to sa­mo ba­lon ko­ji tre­ba brzo da ispu­še i da se sve za­vrši na tri en­ti­te­ta.U me­đu­na­ro­dnoj za­je­dni­ci, bar za sa­da, is­ti­ču da pro­mje­na Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma ko­ji je do­nio i unu­traš­nje us­troj­stvo BiH, ne­ma, uz na­po­me­nu da bu­du­će ure­đe­nje na­še ze­mlje tre­ba ri­je­ši­ti no­vim Us­ta­vom. Zbog to­ga je sa­svim iz­vje­sno da će i otva­ra­nje ras­pra­va o no­vom Us­ta­vu do­ni­je­ti i no­vu kri­zu u BiH, po­što su Lju­bić i Do­dik do­go­vo­ri­li da idu do kra­ja.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku