hamburger-icon

Kliker.info

Danas sijelo vladajuće šestorke : Silajdžić i Dodik imaju isti prijedlog

Danas sijelo vladajuće šestorke : Silajdžić i Dodik imaju isti prijedlog

22 Novembra
13:25 2007

Da­nas u 11 sa­ti u Sa­ra­je­vu će po­če­ti du­go na­jav­lji­va­ni sas­ta­nak li­de­ra šest vla­da­ju­ćih stra­na­ka. Ri­ječ je sku­pu ko­ji je nas­ta­vak onog održa­nog u Mos­ta­ru 28. okto­bra ka­da su Mi­lo­rad Do­dik, Ha­ris Si­laj­džić, Su­lej­man Ti­hiæ, Mla­den Iva­nić, Bo­žo Lju­bić i Dra­gan Čović po­tpi­sa­li ta­ko­zva­nu Mos­tar­sku de­kla­ra­ci­ju ko­jom se oba­ve­zu­ju na ispu­nja­nje uslo­va iz evrop­skog pro­gra­ma. Ta­da su sa­op­šti­li da će u ro­ku mje­sec da­na ispu­ni­ti ono što se od njih oče­ku­je.

Pro­tiv odlu­ka OHR-a     Ju­čer je vi­so­ki pred­sta­vnik Mi­ro­slav Laj­čak sa­op­štio da od li­de­ra SNSD-a, Stran­ke za BiH, SDA, PDP-a, HDZ-a i HDZ-a 1990. oče­ku­je da os­tva­re na­pre­dak u ve­zi s evrop­skim pro­gra­mom i po­ru­čio:Mos­tar­ska de­kla­ra­ci­ja pred­stav­lja do­bru osno­vu za re­for­mu po­li­ci­je, ali to ni­je do­vo­ljno ako ne bu­du usli­je­di­le kon­kre­tne mje­re, pri­je sve­ga izra­da na­crta re­le­van­tnih za­ko­na. Uslo­vi Evrop­ske uni­je ne­će nes­ta­ti i stra­načèki li­de­ri mo­ra­ju ispu­ni­ti svo­je oba­ve­ze i po­nu­di­ti re­zul­ta­te.Laj­čak ih je po­zvao i da da­nas raz­go­va­ra­ju o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Po­slo­vni­ka Par­la­men­ta BiH ka­ko bi taj do­ku­ment bio us­kla­đen s Us­ta­vom BiH.- Kao pred­sta­vni­ci vla­da­jućæe ko­ali­ci­je, stra­na­čki li­de­ri ima­ju ja­snu od­go­vor­nost da osi­gu­ra­ju fun­kci­onal­nost in­sti­tu­ci­ja BiH – ka­zao je Laj­čak i sao­pćio da će pri­sus­tvo­va­ti sas­tan­ku.Šta se da­nas mo­že oče­ki­va­ti? Miš­lje­nja su po­di­je­lje­na, a ve­ći­na onih s ko­jim smo ju­čer raz­go­va­ra­li ne oče­ku­ju ni­ka­kve spe­kta­ku­la­rrne do­go­vo­re ni­ti rje­še­nja. Po sve­mu su­de­æi, bit æe to još je­dan u ni­zu raz­go­vo­ra i pre­go­vo­ra i ni­šta vi­še.Ka­ko „San" sa­zna­je, Ha­ris Si­laj­džić i Mi­lo­rad Do­dik će po­nu­di­ti go­to­vo is­to­vje­tno rje­še­nje za re­for­mu po­li­ci­je. Na­ši izvo­ri ka­žu da su ga njih dvo­ji­ca i usa­gla­si­li u pro­te­klih ne­ko­li­ko da­na u in­ten­zi­vnim te­le­fon­skim raz­go­vo­ri­ma.Do­dik je pre­kjučèer sa­op­štio da „pos­to­ji že­lja da se slo­me lju­di u RS i da pri­hva­te ono što OHR nu­di".- Uko­li­ko OHR i da­lje nas­ta­vi s pri­tis­ci­ma, to će bi­ti naj­bo­lji put da se BiH de­vas­ti­ra – ka­zao je Do­dik i po­dvu­kao da uki­da­nje po­li­ci­je Re­pu­bli­ke Srpske ne do­la­zi u ob­zir.On će da­nas i z­vni­čno pre­dlo­ži­ti da se u tre­nut­ku ka­da BiH pa­ra­fi­ra Spo­ra­zum o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju s EU, uki­nu bon­ske ovlas­ti vi­so­kog pred­sta­vni­ka. Ta­ko­đer će za­tra­ži­ti da se for­mi­ra di­re­kci­ja po­li­ci­je, agen­ci­ja za edu­ka­ci­ju i obra­zo­va­nje ka­dro­va u po­li­ci­ji i fo­ren­zi­čki odjel BiH. Ne­će odus­ta­ti ni od zah­tje­va da se sve os­ta­la pi­ta­nja ve­za­na za re­for­mu po­li­ci­je rje­ša­va­ju na­kon do­no­še­nja no­vog Us­ta­va BiH.

Šest mje­se­ci i tri go­di­ne     S dru­ge stra­ne, Si­laj­džić će iza­ći sa svo­jim pla­nom im­ple­men­ta­ci­je re­for­me po­li­ci­je ko­ji se u bi­ti ni­ma­lo ne ra­zli­ku­je od Do­di­ko­vog. I on za­hti­je­va, ka­ko pi­še u do­ku­men­tu do ko­jeg smo si­noć do­šli, „uspos­ta­vu drža­vnih ti­je­la za ko­or­di­na­ci­ju po­li­ci­je u ci­lju omo­gu­ća­va­nja efe­kti­vni­je ko­mu­ni­ka­ci­je na ni­vou BiH sa re­le­van­tnim me­đu­na­ro­dnim in­sti­tu­ci­ja­ma kao i efi­ka­sni­je ra­da re­le­van­tnih po­li­cij­skih ti­je­la u BiH; fo­ren­zi­čka ispi­ti­va­nja i vje­šta­če­nja; ško­lo­va­nje i stru­čno usa­vrša­va­nje ka­dro­va; po­li­cij­sku po­dršku; ne­za­vi­sni odbor; žal­be gra­đa­na; žal­be po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka(po­li­cij­ski odbor". Na­da­lje, Si­laj­džić tra­ži uspos­ta­vu drža­vnog ti­je­la za im­ple­men­ta­ci­ju re­for­me po­li­ci­je či­ji će rad de­fi­ni­sa­ti Vi­je­će mi­nis­ta­ra naj­ka­sni­je do 15. de­cem­bra ove go­di­ne. On će tra­ži­ti „uspos­tav­lja­nje drža­vnih ti­je­la u ro­ku od ma­ksi­mal­no šest mje­se­ci od da­na uspos­ta­ve drža­vnog ti­je­la za im­ple­men­ta­ci­ju po­li­cij­ske re­for­me, dok će lo­kal­ni ni­vo bi­ti uspos­tav­ljen na­kon re­for­me Us­ta­va BiH te do­no­še­nja Za­ko­na o po­li­cij­skoj slu­žbi BiH i za­ko­na o po­li­cij­skim slu­žbe­ni­ci­ma BiH, a ma­ksi­mal­no u ro­ku od tri go­di­ne".(Kliker.info/San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku