hamburger-icon

Kliker.info

Čeka se sijelo kod Silajdžića

Čeka se sijelo kod Silajdžića

17 Novembra
13:24 2007
 

Pred­sta­vni­ci šest po­li­ti­čkih stra­na­ka ko­je su po­tpi­sa­le ta­ko­zva­nu "mos­tar­sku de­kla­ra­ci­ju" po­no­vo će se sas­ta­ti u Sa­ra­je­vu 22. no­vem­bra, a or­ga­ni­za­tor sas­tan­ka je li­der SBiH Ha­ris Si­laj­džić. Svi oče­ku­ju kon­kre­tnu ra­zra­du de­kla­ra­ci­je u prav­cu ispu­nja­va­nja uslo­va za pa­ra­fi­ra­nje spo­ra­zu­ma o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju sa EU, kao i raz­go­vor u ve­zi aktu­el­ne po­li­ti­čke kri­ze u ze­mlji. Li­der SDA Su­lej­man Ti­hić je u izja­vi za "San" pot­vrdio svoj do­la­zak.- Ka­da je ri­ječ o de­kla­ra­ci­ji, sma­tra­mo da po­li­ci­ju tre­ba reformisati tako da ima­mo je­dnu je­din­stve­nu po­li­ci­ju ko­ja ra­di na prin­ci­pu hi­je­rar­hi­je, ko­or­di­na­ci­je, ko­ja ima je­dan cen­tar odlu­či­va­nja i na ko­ju ne­će po­li­ti­čki uti­ca­ti vi­ši i ni­ži or­ga­ni vlas­ti – kaže Ti­hić. On oče­ku­je da se otvo­re i pi­ta­nja oko po­li­ti­čke kri­ze, ma­da, ka­ko ka­že, ne oče­ku­je ve­li­ke do­go­vo­re dok ne pro­đu odre­đe­ni datumi, uklju­ču­ju­ći i 10. de­cem­bar ka­da bi se tre­ba­lo rje­ša­va­ti pi­ta­nje sta­tu­sa Ko­so­va.- Kri­za tra­je od Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma jer ima­mo us­ta­vni sis­tem ko­ji sam po se­bi proi­zvo­di kri­ze. Čim se ne­ko s ne­čim ne sla­že, mo­že da ka­že "ako ne­će bi­ti ka­ko ja ho­ću, ne­ma ni­šta od to­ga" i ode. Ima­mo 13 us­ta­va ko­ji ni­ka­da ni­su usa­gla­še­ni i sva­ko mo­že da ra­di šta ho­će. To je uzrok svih kri­za – kaže Ti­hić. Zato je, smatra on, je­di­ni mo­gu­ći izlaz iz kri­ze pro­mje­na Us­ta­va: "Mi ovo mo­že­mo sa­da ma­lo za­ta­ška­ti i po­mi­ri­ti, ali da zna­te, za tri mje­se­ca je slje­de­ća kri­za". Iz­vršni se­kre­tar SNSD Rajko Vasić pot­vrdio je da će li­de­r te stran­ke Mi­lo­ra­d Do­di­k doći kod Silajdžića na sastanak. – Do­ma­će sna­ge tre­ba­ju da ri­je­še si­tu­aci­ju, a ne da se radi ovako ka­ko to ra­di vi­so­ki pred­sta­vnik Mi­ro­slav Laj­čak do­no­se­ći is­hi­tre­ne odlu­ke – kaže Va­sić.Mla­den Iva­nić, li­der PDP-a, ka­že da će do­ći na sas­ta­nak i sma­tra da skup­štin­ska ve­ći­na mo­ra ri­je­ši­ti sa­daš­nju si­tu­aci­ju. O sve­mu dru­gom je, ka­že on, be­smi­sle­no raz­go­va­ra­ti. Por­tpa­rol HDZ-a 1990 Dra­žen­ko Pri­mo­rac ka­že da će, ako li­der te stran­ke Bo­žo Lju­bić bu­de spri­je­čen, u Sa­ra­je­vo do­ći do­pred­sje­da­va­ju­ći Mar­tin Ra­guž. U toj stran­ci su, po nje­go­vim ri­je­či­ma, od po­čet­ka za to da se što pri­je usvo­ji re­for­ma po­li­ci­je. – Dru­go, kri­za ni­je za­po­če­la Špi­ri­će­vom os­tav­kom. Ona je mno­go du­blja i tra­je od po­čet­ka pro­ve­dbe Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma što zna­či da hi­tno tre­ba mi­je­nja­ti Us­tav – ka­že Pri­mo­rac.Su­lej­man Ti­hić sma­tra da ni­je do­bro da se pro­ble­mi iz­mje­šta­ju van in­sti­tu­ci­ja drža­ve. – Li­de­ri tre­ba­ju da rje­ša­va­ju kru­pni­ja pi­ta­nja i da­ju smjer­ni­ce – kaže on. Cijelu situaciju ilustruje tipičnim bh. apsurdom.- Mi smo na­kon tri da­na za­si­je­da­nja Par­la­men­ta, na ko­le­gi­ju usa­gla­si­li če­ti­ri za­klju­čka. I to, da se pri­ma os­tav­ka Ni­ko­le Špi­ri­ća k zna­nju i ono što je on na­veo, od Pred­sje­dniš­tva tra­ži­mo da što pri­je ime­nu­je man­da­ta­ra i da se for­mi­ra no­vo Vi­je­će mi­nis­ta­ra. Od li­de­ra tra­ži­mo da se "mos­tar­ska de­kla­ra­ci­ja" ra­zra­di i što pri­je pus­ti u pro­ce­du­ru, a za­du­žili smo ko­le­gi­je do­mo­va da do kra­ja mje­se­ca dos­ta­ve pri­je­dlo­ge po­slo­vni­ka. To je po­tpu­no usa­gla­še­no na ko­le­gi­ju. U me­đu­vre­me­nu je do­šla in­for­ma­ci­ja da su pred­sje­da­va­ju­ći i član Pred­sje­dniš­tva BiH Že­ljko Ko­mšić i Ha­ris Si­laj­džić po­sla­li pi­smo u Vi­je­će si­gur­nos­ti UN da se Špi­rić ne mo­že obra­ti­ti, na­kon če­ga srpska stra­na je­dnos­ta­vno više ni­je že­lje­la da gla­sa o to­me, ali ni o če­mu dru­gom  – kaže Ti­hić. Ko­me­sar EU za pro­ši­re­nje O­li Ren re­kao je u petak da Srbi­ja ne­će mo­ći pos­ta­ti čla­ni­ca EU ako se nas­ta­vi pe­tlja­ti u unu­tar­nju po­li­ti­ku su­sje­dne BiH. Istovremeno, on je po­zvao bh. po­li­ti­ča­re da ne slu­ša­ju "gla­so­ve ko­ji sti­žu iz Beo­gra­da i Mos­kve". "Mje­re ko­je sam do­nio 19. okto­bra u prvi plan su izvu­kle ne­ka su­štin­ska pi­ta­nja ko­ja tru­ju po­li­ti­čku atmo­sfe­ru", re­kao je u četvrtak Mi­ro­slav Lajčak pred Vi­je­ćem si­gur­nos­ti UN u Njujorku. Su­štin­ska ne­fun­kci­onal­nost drža­ve za­tro­va­la je po­li­ti­čku atmo­sfe­ru. Od Bo­sa­na­ca i Her­ce­go­va­ca "ne mo­že se oče­ki­va­ti da bes­ko­na­čno to­le­ri­šu ko­rup­ci­ju, si­ro­maš­tvo i kon­stan­tnu ne­efi­ka­snost in­sti­tu­ci­ja vlas­ti i ja­vnih uslu­ga, što is­to ta­ko spri­je­ča­va ne­ome­ta­ne po­ma­ke pre­ma Evro­pi", re­kao je on  i dodao da bi se bo­ri­li sa su­štin­skim pro­ble­mi­ma, mo­ra se pre­va­zi­ći vje­šta­čki stvo­re­na po­li­ti­čka kri­za ko­ja se odno­si na Vi­je­će mi­nis­ta­ra. – Ovo je dio ši­re si­tu­aci­je na za­pa­dnom Bal­ka­nu i za­hti­je­va pu­nu paž­nju me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce – re­kao je Lajčak. Vi­so­ki pred­sta­vnik je pred Vi­je­ćem si­gur­nos­ti UN-a is­ta­kao da je pro­cje­na me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce da ni­je još vri­je­me za odla­zak iz BiH. I da­lje os­ta­je cilj lo­kal­na od­go­vor­nost, ali sa lo­kal­nom od­go­vor­noš­ću do­la­zi i od­go­vor­nost lo­kal­nih li­de­ra da na­či­ne po­tre­bne po­li­ti­čke kom­pro­mi­se ko­ji su po­tre­bni u mo­der­noj de­mo­krat­skoj drža­vi. – Me­đu­na­ro­dna za­je­dni­ca ni­je po­sma­trač u po­li­ti­čkom ži­vo­tu Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne; ona je ga­rant spo­ra­zu­ma ko­jim je mir u ovoj ze­mlji oču­van vi­še od de­set go­di­na – re­kao je Lajčak na je­dno­sa­tnom sas­tan­ku sa Vi­je­ćem si­gur­nos­ti UN-a, do­dav­ši: "moj pu­ni man­dat u svoj­stvu vi­so­kog pred­sta­vni­ka os­ta­je". On je rekao da su li­de­ri vla­da­ju­će ko­ali­ci­je blo­ki­ra­li put ka Evro­pi, a na­ja­vio je i tri klju­čna po­dru­čja u ko­ji­ma se usred­sre­dio na iz­gra­dnju fun­kci­onal­ne BiH – re­for­ma po­li­ci­je, da bi se mo­gao po­tpi­sa­ti spo­ra­zum o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju, ha­pše­nje i pre­ba­ci­va­nje u Hag pre­os­ta­lih optuženika, te us­ta­vna re­for­ma, ko­ja se mo­ra po­kre­nu­ti da bi se una­pri­je­di­la fun­kci­onal­nost drža­ve i nje­nih in­sti­tu­ci­ja. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku