hamburger-icon

Kliker.info

Car­lo An­celotti : Dovedite mi Džeku, ne pitajte za cijenu

Car­lo An­celotti : Dovedite mi Džeku, ne pitajte za cijenu

04 Aprila
04:40 2009

Car­lo An­celotti, tre­ner Mi­la­na, izra­zio je že­lju da u na­re­dnoj se­zo­ni u svom ti­mu vi­di Edi­na Dže­ku. Ti­me je sta­vio do zna­nja čel­ni­ci­ma svog klu­ba da mo­gu već sa­da otpo­če­ti pre­go­vo­re sa Vol­fsbur­gom. Dže­ku ska­uti Mi­la­na pra­te već ne­ko­li­ko mje­se­ci. Bi­li su u Ma­ri­bo­ru ka­da je Dže­ko bio stri­je­lac je­dnog go­la, pra­ti­li su ga u Bun­de­sli­gi, a po­sli­je ze­ni­čke uta­kmi­ce i iz­vje­šta­ja ko­je je do­bio od svo­jih lju­di, tre­ner  Ancelotti  je na­vo­dno re­kao: – Me­ne ci­je­na ne za­ni­ma, već Dže­ko. Že­lim ta­kvog igra­ča u svom ti­mu!Ovu in­for­ma­ci­ju pot­vrdio nam je i Pre­drag Na­le­ti­lić, ko­ji ra­di za Mi­lan. Nje­go­vo se ime na­la­zi u «sta­blu» sla­vnog ita­li­jan­skog klu­ba. On je do­veo Bo­ba­na i Sa­vi­če­vi­ća na San Si­ro, ali i de­se­ti­ne dru­gih igra­ča iz biv­še ju­go­slo­ven­ske li­ge ko­ji su igra­li u In­te­ru, To­ri­nu, Pes­ka­ri, Par­mi, Ju­ven­tu­su, La­ciu, Re­đi­ni…

– Is­ti­na je da Mi­lan že­li ku­pit Dže­ku, ali mo­lim te ne­moj o to­me ni­šta pi­sa­ti – ot­krio nam je Na­le­ti­lić. Dže­ku je na ne­ki na­čin ot­krio i na me­đu­na­ro­dnu sce­nu izlo­žio Ir­fan Re­dže­pa­gić, ne­ka­daš­nji ne ta­ko ta­len­ti­ra­ni fu­dba­ler i su­di­ja. Ka­da je vi­dio da mu su­dij­ski ta­lent i zna­nje ne­će bi­ti od po­mo­ći u no­vom po­slu, os­ta­vio je pi­šta­ljku i okre­nuo se me­na­džer­stvu. Sa če­škim tre­ne­rom i pri­ja­te­ljem Jir­ži Pli­še­kom, uze­li su Dže­ku sa Grba­vi­ce i odve­li u Če­šku. U Te­pli­ca­ma je Dže­ko na­pre­čac osvo­jio sim­pa­ti­je ta­moš­njih na­vi­ja­ča i na­ja­vio sjaj­nu ka­ri­je­ru. U Vol­fsbur­gu je Fe­lix Magath pre­po­znao da ima prvo­kla­snog dra­gu­lja, ko­ji je uz ko­la u ko­lo u Bun­de­sli­gi pot­vrđu­je svoj kva­li­tet. Mi­ro­slav Bla­že­vić je još u okto­bru pro­šle go­di­ne, na oku­plja­nju re­pre­ze­ta­ci­je BiH uoči uta­kmi­ce sa Ar­me­ni­jom, na­ja­vio; ka­ko će se za Dže­ku oti­ma­ti me­na­dže­ri i klu­bo­vi, te da će Dže­ko bi­ti bo­lji od Ibra­hi­mo­vi­ća. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku