hamburger-icon

Kliker.info

BUSOVAČA : Uhapšene četiri osobe zbog trgovine ljudima

BUSOVAČA : Uhapšene četiri osobe zbog trgovine ljudima

14 Maja
02:34 2007

Ivan Ćo­sić, je­dan od vla­sni­ka no­ćnog klu­ba "As" u Bu­so­va­či, uha­pšen je ju­če sa još tri dje­voj­ke zbog osno­va su­mnje da je iz­vršio kri­vi­čno dje­lo kri­ju­mča­re­nja lju­di. Pot­vrdio je ovo ju­če Bo­žo Mi­haj­lo­vić, de­žur­ni tu­ži­lac Tu­ži­laš­tva BiH, ko­ji je ru­ko­vo­dio akci­jom pre­tre­sa i ha­pše­nja. "Ivan Ćo­sić i tri dje­voj­ke uha­pše­ni su u ra­ci­ji u no­ćnom klu­bu ‘As’, či­ji je vla­snik on i nje­gov brat Ma­rio, ko­ji je po­bje­gao sa još ne­ko­li­ko oso­ba. Po­li­ci­ja nas­tav­lja po­tra­gu za nji­ma", re­kao je Mi­haj­lo­vić.On ni­je mo­gao da­ti vi­še in­for­ma­ci­ja o ovoj akci­ji jer pre­tres tra­jo i u ka­snim po­sli­je­po­dne­vnim sa­ti­ma.Mus­ta­fa Ale­ta, šef Od­sje­ka za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal po­li­ci­je Brčko dis­tri­kta, či­ji su po­li­caj­ci učes­tvo­va­li u akci­ji, ka­zao je da je pre­tres no­ćnog klu­ba "As" po­čeo u no­ći izme­đu su­bo­te i ne­dje­lje po na­lo­gu Tu­ži­laš­tva i Su­da BiH."Osim no­ćnog klu­ba iz­vršen je pre­tres i dvi­je ku­će u Bu­so­va­či vla­sniš­tvo osu­mnji­če­nih", re­kao je Ale­ta, uz na­po­me­nu da je uvi­đaj u to­ku, te da ne mo­že ot­kri­va­ti ope­ra­ti­vne po­dat­ke odno­sno šta je pro­na­đe­no pri­li­kom pre­tre­sa obje­kta. Ale­ta je is­ta­knuo da su u pre­te­su no­ćnog klu­ba "As" i po­mo­ćnih obje­ka­ta učes­tvo­va­li pri­pa­dni­ci Je­di­ni­ce za po­dršku po­li­ci­je Be­čko dis­tri­kta, Drža­vne agen­ci­je za is­tra­ge i za­šti­tu (SI­PA) uz asistenciju slu­žbe­ni­ka MUP-a Sre­dnjo­bo­san­skog kan­to­na.Ni­kom od gra­đa­na ni­je bio do­zvo­ljen pri­laz no­ćnom klu­bu "As" ni okol­nim obje­kti­ma. Sta­no­vni­ci na­se­lja u ko­jem se na­la­zi ovaj no­ćni klub ni­su bi­li ra­spo­lo­že­ni za raz­go­vor. U vri­je­me za­klju­če­nja ovog bro­ja "Ne­zavisnih" akci­ja ni­je bi­la za­vrše­na.(Kliker.info/NN)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku