hamburger-icon

Kliker.info

Bosanska tragedija : Na­kon ra­ta sa­mo­ubis­tvo je iz­vrši­lo više od 3.000 bo­ra­ca

Bosanska tragedija : Na­kon ra­ta sa­mo­ubis­tvo je iz­vrši­lo više od 3.000 bo­ra­ca

29 Aprila
09:51 2008

Od ra­ta do da­nas u BiH je na se­be di­glo ru­ku vi­še od 5.000 lju­di. U 2007. go­di­ni po­či­nje­no je više od 500 sa­mo­ubis­ta­va i to 230 u Fe­de­ra­ci­ji, a 300 u RS.U sa­mo prva dva mje­se­ca ove go­di­ne u FBiH 37 oso­ba je se­bi odu­ze­lo ži­vot, što je za 30 pos­to vi­še u odno­su na is­ti pe­ri­od pro­šle go­di­ne. Sra­jev­ski ne­urop­si­hi­ja­tar Se­na­din Lju­bo­vić ka­že da se sto­pa samoubistava zna­tno po­ve­ća­la i u odno­su na­pe­ri­od pri­je ra­ta.- Za­bri­nja­va­ju­ća je či­nje­ni­ca da je broj su­ici­da ja­ko po­ve­ćan kod mla­đe po­pu­la­ci­je. Mla­di lju­di, sve češ­će izme­đu 20 i 40 go­di­na, biraju da se­bi odu­z­mu ži­vot kao izlaz iz te­ške si­tu­aci­je u ko­joj se na­la­ze – kaže Lju­bo­vić za "San".Osno­vni ra­zlog za po­ve­ćan broj sa­mo­ubis­ta­va on vidi u svemu što se zbi­lo to­kom ra­ta, te onom što nam se de­ša­va sa­da, mno­go go­di­na kasnije.- Lju­di u na­šoj ze­mlji ima­ju zna­čaj­ne psi­hi­čke pro­ble­me, a ve­li­ki dio njih su za­pra­vo psi­ho­lo­ške žrtve ra­ta i to ta­kve vrste da ih je ve­oma te­ško izli­je­či­ti. Na­ro­či­tu po­te­ško­ću u opo­rav­ku pred­stav­lja po­na­ša­nje druš­tve­ne za­je­dni­ca ko­ja im je du­go okre­ta­la le­đa i ni­šta ni­je či­ni­la da promijeni si­tu­aci­ju za lju­de ko­ji su pre­ži­vje­li stra­ho­te. Po­ka­za­lo se da su­dbi­na lju­di ko­ji su psi­ho­lo­ške žrtve ra­ta naj­vi­še za­vi­si od vre­dno­va­nja nji­ho­ve žrtve, ali i uku­pne druš­tve­ne kli­me ko­ja je po­slje­dnjih go­di­na u na­šoj ze­mlji izra­zi­to ne­ga­ti­vne – kaže Lju­bo­vić.Vlas­ti mo­ra­ju, smatra on, pres­ta­ti igno­ri­sa­ti bo­le­sno druš­tvo i mo­raju stvoriti šan­su za nor­ma­lan ži­vot.- Lju­di vi­še ne vi­de ni­ka­kvu per­sep­kti­vu u ovoj ze­mlji, ni­ti na­du za izlaz iz be­zna­de­žne si­tu­aci­je. Za­to se sve vi­še njih odlu­ču­je na su­icid, kao je­di­no mo­gu­će ri­je­še­nje. Ako ovo druš­tvo, a pri­je sve­ga vla­da­ju­će stru­ktu­re, lju­di­ma ne da­ju mo­gu­ćnost da osmi­sle svo­ju egzis­ten­ci­ju i per­spe­kti­vu, broj suicida mla­dih ko­ji ne­ma­ju po­sla, obra­zo­va­nja, ži­vo­ta, ni bu­du­ćnos­ti i da­lje će se po­ve­ća­va­ti. Uz bi­je­lu ku­gu ko­ja uzi­ma ma­ha, to će nas uči­ni­ti sta­rom i umi­ru­ćom na­ci­jom – ka­zao je Lju­bo­vić za "San".San o bu­du­ćnos­ti je, kaže ovaj neuropsihijatar, je­di­ni na­čin da se za­us­ta­vi to da oni ko­ji su pre­ži­vje­li to­li­ka bom­bar­do­va­nja, umi­ru u mi­ru i to od vlas­ti­te ru­ke.Za­ni­mlji­vim se čini podatak da ni­je za­bi­lje­že­no da je i je­dna oso­ba u Ar­mi­ji RBiH tokom rata na se­be di­gla ru­ku, jer, ka­ko se či­ni, pu­ka bor­ba za ži­vot to ni­je do­zvo­lja­va­la. Me­đu­tim, na­kon ra­ta sa­mo­ubis­tvo je iz­vrši­lo više od 3.000 bo­ra­ca.(Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku