hamburger-icon

Kliker.info

Blokirana privatizacija Aluminija : Kupuje li Vlada struju ili vrijeme?

Blokirana privatizacija Aluminija : Kupuje li Vlada struju ili vrijeme?

08 Novembra
12:21 2007

Va­hid He­ćo, mi­nis­tar ener­ge­ti­ke, in­dus­tri­je i ru­dar­stva FBiH na­ja­vio je da će već na slje­de­ćoj sje­dni­ci pre­dlo­ži­ti Vla­di FBiH da usvo­ji aneks na spo­ra­zum izme­đu "Alu­mi­ni­ja" i Vla­de o rje­ša­va­nju spor­nih pi­ta­nja, da bi nje­go­vo va­že­nje bi­lo pro­du­že­no za do­da­tnih 90 da­na. U tom pe­ri­odu Vla­da FBiH tre­ba­la bi do­ni­je­ti ko­na­čnu odlu­ku o su­dbi­ni pri­va­ti­za­ci­je ove kom­pa­ni­je ko­ja je pra­kti­čno blo­ki­ra­na na­kon što su svi po­nu­đa­či ko­ji su se pri­ja­vi­li na ten­der, kao uslov pos­ta­vi­li osi­gu­ra­va­nje jef­ti­ne elek­tri­čne ener­gi­je. Na ko­ji na­čin ovo Vla­da mi­sli ra­zri­je­ši­ti, He­ćo ni­je pre­ci­zi­rao, ali je po­ručèio da gra­đa­ni FBiH kao po­tro­šačèi ili Vla­da iz svog bu­dže­ta, si­gur­no ne­će fi­nan­si­ra­ti ni­že ci­je­ne stru­je mos­tar­skom "Alu­mi­ni­ju".- Uči­nit će­mo sve da gra­đa­ni ne osje­te po­slje­di­ce u ve­zi sa do­no­še­njem ovih odlu­ka oko "Alu­mi­ni­ja". Vi­djeće­mo po ko­joj ci­je­ni æe "Alu­mi­nij" do­bi­ti stru­ju. Mo­ra­mo sve izva­ga­ti i šta bu­de naj­bo­lje za FBiH, to će­mo ura­di­ti. Pro­blem "Alu­mi­ni­ja" se mo­ra ri­je­ši­ti. To je kom­pa­ni­ja ko­ja za­poš­lja­va 1.000 ra­dni­ka i mo­ra se na­ći rje­še­nje da ona mo­že fun­kci­oni­sa­ti – ka­že He­ćo. On sma­tra da je FERK do­nio po­gre­šnu odlu­ku ka­da je "Alu­mi­nij" pro­gla­sio kva­li­fi­cir­nim kup­cem ko­ji mo­že stru­ju na­bav­lja­ti na trži­štu. He­ćo ka­že da je tu nas­tao ve­li­ki pro­blem i da zbog to­ga hi­tno tre­ba mi­je­nja­ti za­kon o elek­tri­čnoj ener­gi­ji da bi se FERK, ka­ko je re­kao, "sta­vio na mjes­to ko­je mu pri­pa­da".- Sa­da mo­ra­mo tra­ži­ti izlaz iz ove si­tu­aci­je i za­to mo­ra­mo ići u iz­mje­ne za­ko­na da FERK vi­še ne bi bio iznad Vla­de. "Alu­mi­nij" ima pra­vo da iza­đe na trži­šte, ali mu za­kon omo­gućæa­va i da bu­de ta­ri­fni ku­pac kod do­maćih proi­zvo­đača ko­ji mu mo­ra­ju osi­gu­ra­ti stru­ju. FERK ne mo­že vo­di­ti, već pro­vo­di­ti po­li­ti­ku. Po­li­ti­ku vo­de Vla­da i Par­la­ment FBiH, a pro­vo­de je svi dru­gi drža­vni or­ga­ni – sma­tra He­ćo. Mi­nis­tar je i ju­čer us­tvrdio da ne­da­vna odlu­ka "Elek­tro­pri­vre­de ­BiH" o pro­da­ji vi­ško­va elek­tri­čne ener­gi­je u 2008. go­di­ni, ni­je do­ne­se­na u skla­du sa pro­ce­du­ra­ma, jer još uvi­jek ne pos­to­ji ener­get­ski bi­lans FBiH za na­re­dnu go­di­nu. Za­to se, tvrdi He­ćo, ne mo­že po­uz­da­no zna­ti da li vi­šak uo­pće i pos­to­ji. – Imaće­mo ener­get­ski bi­lans do kra­ja go­di­ne i ja ne vje­ru­jem da će pre­ma nje­mu bi­ti vi­ško­va elek­tri­čne ener­gi­je – re­kao je He­ćo     (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku