hamburger-icon

Kliker.info

BiH će morati da konfiskuje imovinu kriminalaca

BiH će morati da konfiskuje imovinu kriminalaca

29 Maja
11:59 2008

Struč­nja­ci pra­vo­su­dno-si­gur­no­sne in­spe­kci­je Evrop­ske ko­mi­si­je na­ja­vi­li su za 3. ju­ni do­la­zak u Sa­ra­je­vo na raz­go­vo­re sa bh. vlas­ti­ma o to­me šta na­ša ze­mlja mo­ra ura­di­ti da bi građa­ni­ma BiH bi­le uki­nu­te vi­ze. Ri­ječ je, za­pra­vo, o ispu­nja­va­nju pre­ci­znih uslo­va de­fi­ni­sa­nih u „Ma­pi pu­ta“.Prva gru­pa uslo­va iz tog do­ku­men­ta odno­si se na bez­bje­dnost pa­so­ša i li­ènih ka­ra­ta građa­na. BiH mo­ra uves­ti bi­ome­trij­ske pa­so­še ko­ji su u skla­du sa stan­dar­di­ma EU i Među­na­ro­dne or­ga­ni­za­ci­je za ci­vil­no vaz­du­ho­plov­stvo, a uključu­ju i otis­ke prsti­ju u pa­so­šu. Ta­kođer se mo­ra obe­zbi­ej­di­ti stro­ga kon­tro­la nji­ho­vog iz­da­va­nja i sa­ra­dnja sa In­ter­po­lom u sluča­ju nes­tan­ka bi­lo ko­jeg do­ku­men­ta.Dru­ga gru­pa oba­ve­za po­dra­zu­mi­je­va ve­za­na je za ile­gal­nu imi­gra­ci­ju i rea­dmi­si­ju. BiH će ima­ti oba­ve­zu da po­tpu­no pri­mi­je­ni evrop­ske pro­pi­se ko­ji uključu­ju i oba­ve­zu pri­hva­ta­nja vlas­ti­tih građa­na ko­je na­dle­žni or­ga­ni drža­va čla­ni­ca EU označe kao ile­gal­ne. Na­op­ho­dno će bi­ti pri­mi­je­ni­ti i evrop­sko za­ko­no­dav­stvo o azi­lu. U tu gru­pu oba­ve­za spa­da i uprav­lja­nje drža­vnim gra­ni­ca­ma i bit će ne­op­ho­dno usvo­ji­ti za­kon o nji­ho­vom pre­las­ku i gra­ničnoj upra­vi i spro­ves­ti niz bu­džet­skih i admi­nis­tra­ti­vnih mje­ra ko­ji­ma bi se, po­red os­ta­log, obe­zbi­je­di­lo efi­ka­sno te­hno­lo­ško opre­ma­nje drža­vnih gra­ni­ca.

 

Bor­ba pro­tiv kri­mi­na­la

 

U trećoj gru­pi uslo­va su pi­ta­nja ko­ja se tiču ja­vnog re­da i si­gur­nos­ti, uključu­jući bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, trgo­vi­ne lju­di­ma, pra­nja nov­ca i fi­nan­si­ra­nja te­ro­ri­zma. BiH će mo­ra­ti do­ni­je­ti niz za­ko­na ko­ji­ma će to re­gu­li­sa­ti. To znači da će Par­la­ment BiH mo­ra­ti da usvo­ji za­kon o sprječa­va­nju fi­nan­si­ra­nja te­ro­ri­zma, o kon­fis­ka­ci­ji imo­vi­ne kri­mi­na­la­ca, a imat će oba­ve­zu i da usvo­ji stra­te­gi­ju za bor­bu pro­tiv dro­ge. Do­ma­æe pra­vo­suđe i po­li­ci­ja mo­rat će po­jača­ti svo­ju sa­ra­dnju sa ze­mlja­ma re­gi­ona i EU.U čet­vrtoj gru­pi iz „Ma­pe pu­ta“ su oba­ve­ze ko­je spa­da­ju u ka­te­go­ri­ju među­na­ro­dnih po­slo­va. Pod tim se po­dra­zu­mi­je­va­ju ga­ran­ci­je za slo­bo­du kre­ta­nja svih građa­na i iz­da­va­nje li­ènih is­pra­va svim držav­lja­ni­ma BiH bez ika­kve dis­kri­mi­na­ci­je pre­ma ma­nji­na­ma, ra­se­lje­nim li­ci­ma i iz­bje­gli­ca­ma.

 

Ko do­no­si ko­načnu odlu­ku

 

Konča­na odlu­ka o uki­da­nju šen­gen­skih vi­za za građa­ne BiH do­no­si se na ni­vou Mi­nis­tar­skog vi­jeća Evrop­ske uni­je i to veći­nom gla­so­va. Pri­je to­ga, Evrop­ska ko­mi­si­ja po­dno­si svoj iz­vje­štaj o to­me ko­li­ko je i u ko­joj mje­ri BiH ispu­ni­la sve uvje­te iz „Ma­pe pu­ta“.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku