hamburger-icon

Kliker.info

Bi­je­na­le sa­vre­me­ne umje­tnos­ti “D-0 ARK Un­der­gro­und” : Titov atomski bunker u Konjicu ponovo u službi kulture

Bi­je­na­le sa­vre­me­ne umje­tnos­ti “D-0 ARK Un­der­gro­und” : Titov atomski bunker u Konjicu ponovo u službi kulture

19 Aprila
06:04 2017

Čet­vrti ci­klus pro­je­kta Bi­je­na­le sa­vre­me­ne umje­tnos­ti “D-0 ARK Un­der­gro­und”, naj­ve­ćeg re­gi­onal­nog kul­tur­nog do­ga­đaj, po­či­nje 21. apri­la u Ti­to­vom pod­ze­mnom atom­skom bun­ke­ru u Ko­nji­cu.

Atom­ska ra­tna ko­man­da (ARK) po­vrši­ne 6.500 kva­dra­tnih me­ta­ra, u ko­ju je ulo­že­no 4,6 mi­li­jar­di ame­ri­čkih do­la­ra, iz­gra­đe­na u pe­ri­odu od 1953. do 1979. go­di­ne, da­nas slu­ži kao mjes­to održa­va­nja Bi­je­na­la.

Ja­vnost je tek 2000. go­di­ne sa­zna­la za pos­to­ja­nje ogro­mnog atom­skog sklo­ni­šta, je­dnog od naj­ve­ćih ove vrste u Evro­pi, a ko­je je u slu­ča­ju atom­skog in­ci­den­ta u hla­dnom ra­tu mo­glo po­slu­ži­ti kao za­šti­ta za 350 čla­no­va voj­ne eli­te. Za­vršet­kom tog ra­ta, de­ce­ni­je na­kon za­vršet­ka iz­gra­dnje bun­ke­ra, za­vrše­na je i nje­go­va fun­kci­ja.

U or­ga­ni­za­ci­ji ovo­go­diš­njeg, čet­vrtog ci­klu­sa ze­mlje par­tne­ri su Nje­ma­čka i Ita­li­ja. Kus­to­si su Iris Dre­sler i Hans D. Krist, ko­ji su is­pla­ni­ra­li izlo­žbu o pe­ri­odu hla­dnog ra­ta, pri če­mu fo­kus ne­će bi­ti na is­to­čno-za­pa­dnoj drža­vnoj po­li­ti­ci. Umjes­to to­ga, šest umje­tni­ka i umje­tni­ca po­zva­no je da kroz sub­ver­zi­vno uklju­či­va­nje dru­gih kon­tek­sta pri­ka­žu taj pe­ri­od.

“Umjes­to da po­zo­ve­mo ve­li­ki broj umje­tni­ka i umje­tni­ca, odlu­či­li smo se fo­ku­si­ra­ti na šest no­vih ra­do­va. Ti ra­do­vi će se su­štin­ski ba­vi­ti – di­rek­tno ili na me­ta-ra­zi­ni – aspe­kti­ma tran­sfor­ma­ci­je obje­kta od vi­še­go­diš­njeg gra­di­li­šta i ra­dnog mjes­ta, pre­ko pre­va­zi­đe­nog bun­ke­ra, do mu­ze­ja sa­vre­me­ne umje­tnos­ti i voj­ne is­to­ri­je”, is­ta­kli su kus­to­si.

Pa­ra­lel­no s hla­dnim ra­tom, te­me ko­le­kci­je “D-0 ARK” se ba­ve druš­tve­nim i po­li­ti­čkim ra­zvo­ji­ma, kao što su po­li­ti­ka slo­bo­dnih drža­va, mi­ro­vnim po­kre­ti­ma, an­tira­tnim po­kre­ti­ma kao i po­kre­ti­ma za za­šti­tu oko­li­ne ili se­ksu­al­nu re­vo­lu­ci­ju.

Edo Ho­zić, di­re­ktor i osni­vač Bi­je­na­la, na­veo je da je otva­ra­nje čet­vrtog ci­klu­sa pri­li­ka da se za­hva­li svim lju­di­ma i or­ga­ni­za­ci­ja­ma ko­je su pre­su­dno uti­ca­le da se “D-0 ARK Un­de­gro­und” uop­šte de­si.

“Ko­li­ku vri­je­dnost ima­ju pos­tav­lje­ni umje­tni­čki ra­do­vi te­ško je re­ći, svjet­ski pri­zna­ti is­to­ri­ča­ri umje­tnos­ti pro­cje­nju­ju je na se­dam mi­li­ona eura, ali či­nje­ni­ca da je čak 78 umje­tni­ka – uče­sni­ka pro­je­kta Bi­je­na­le pred­stav­lja­lo svo­je ze­mlje na Ve­ne­ci­jan­skom bi­je­na­lu na­jrje­či­ti­je go­vo­ri o vi­so­kim umje­tni­čkim stan­dar­di­ma i zna­ča­ju ko­le­kci­je ‘D-0 ARK Un­dre­gro­und'”, is­ta­kli su or­ga­ni­za­to­ri.

Kliker.nfo-NN)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku