hamburger-icon

Kliker.info

Beograd : Srbija definitivno otima imovinu preduzeća iz Bosne i Hercegovine

Beograd : Srbija definitivno otima imovinu preduzeća iz Bosne i Hercegovine

21 Marta
12:15 2008
Vlas­ti Re­pu­bli­ke Srbi­je de­fi­ni­ti­vno su kre­nu­le u ko­na­čnu, nes­kri­ve­nu plja­čku imo­vi­ne pre­du­ze­ća iz BiH. Za to vri­je­me in­sti­tu­ci­je BiH ne sa­mo da ne spre­ma­ju rea­kci­ju i od­bra­nu bh. imo­vi­ne od ko­mšij­ske drske oti­ma­či­ne, već o sve­mu, kao i obi­čno, na­vo­dno sa­zna­ju iz me­di­ja, a od­go­vor­nost pre­ba­cu­ju s je­dnih na dru­ge.Skup­šti­na Srbi­je je, na­ime, još u de­cem­bru pro­šle go­di­ne usvo­ji­la iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o pri­va­ti­za­ci­ji u Re­pu­bli­ci Srbi­ji. Je­dna od usvo­je­nih iz­mje­na do­slo­vno gla­si "pri­va­ti­zu­je se ka­pi­tal i imo­vi­na u druš­tve­nim pre­du­ze­ći­ma osno­va­nim od di­je­lo­va pre­du­ze­ća u Re­pu­bli­ci Srbi­ji či­je je sje­di­šte na te­ri­to­ri­ji re­pu­bli­ka biv­še SFRJ".Ne gu­be­ći vri­je­me, odmah po stu­pa­nju na sna­gu ovog za­ko­na, Agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju Srbi­je obja­vi­la je pro­da­ju imo­vi­ne "Agro­ko­mer­ca", "Ši­pad Export-Im­por­ta", "Unis­to­ur­sa", "Uni­on­ko­mer­ca", "Ši­pad Ko­mer­ca", "Ključ Ko­mer­ca", "Svje­tlos­ti" i dru­gih fir­mi iz BiH.Du­ljko Ha­sić, eko­nom­ski ana­li­ti­čar VTK BiH, ko­ji je je prvi ja­vno uka­zao na sve što Srbi­ja spre­ma da ura­di, tvrdi da je ri­ječ o imo­vi­ni vri­je­dnoj sto­ti­ne mi­li­ona ma­ra­ka ko­ja je za­šti­če­na Ane­ksom G Spo­ra­zu­ma o su­kce­si­ji SFRJ. Vlas­ti BiH, ka­že Ha­sić, ni­su ni­šta ura­di­li da spri­je­če ovaj be­zob­zi­ran čin plja­čke.- Du­žni su odmah da po­kre­nu pos­tu­pak pred me­đu­na­ro­dnim su­do­vi­ma ka­ko bi se spri­je­čio čin krše­nja me­đu­na­ro­dnog pra­va a po­se­bno Ane­ksa G ko­ji je oba­ve­zao sve drža­ve eks Ju­go­sla­vi­je da ga u po­tpu­nos­ti po­štu­ju – ka­že Ha­sić.O ko­li­koj plja­čki je ri­ječ naj­bo­lje svje­do­če po­da­ci o imo­vi­ni "Ši­pad Ko­mer­ca" či­ja pro­da­ja je ta­ko­đer objav­lje­na. Ra­di se o čak 25.000 kva­dra­ta gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta u Beo­gra­du, te oko 500 kva­dra­ta po­slo­vnih pros­to­ra u cen­tral­nim di­je­lo­vi­ma Beo­gra­da, Ni­ša i No­vog Sa­da.

Prebacivanje loptice       
Ko­li­ko ta­čno ova­kve imo­vi­ne ima u Srbi­ji, u BiH ni­ko zva­ni­čno ne zna. Oba­ve­zu da izra­de kom­ple­tan po­pis ima­le su en­ti­tet­ske agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju, ko­je to ni­kad ni­su ura­di­le do kra­ja. Me­đu­tim Mu­ha­rem Ce­ro, član prve Ko­mi­si­je za drža­vnu imo­vi­nu BiH, sma­tra ka­ko po­pi­si pos­to­je ali se kri­ju jer u oti­ma­či­ni vje­ro­va­tno pos­to­ji spre­ga po­je­di­na­ca iz bh. in­sti­tu­ci­ja i Srbi­je. On sma­tra da BiH sa­da pla­ća ceh ne­in­sti­tu­ci­onal­nom bav­lje­nju pi­ta­njem su­kce­si­je, za ra­zli­ku od dru­gih drža­va biv­še SFRJ, ko­je ima­ju sto­ti­ne struč­nja­ka samo za to pi­ta­nje.Ce­ro su­mnja da vi­še ima bi­lo ka­kve na­de da se plja­čka spri­je­či, po­go­to­vo što in­sti­tu­ci­je u BiH i da­lje ne re­agi­ra­ju.- Već je to­ga dos­ta ote­to. Sma­tram da je na­jod­go­vor­ni­je Pra­vo­bra­ni­laš­tvo BiH ko­je ne ra­di ni­šta na za­šti­ti drža­vne imo­vi­ne, ni ta­da a ni sa­da – ka­že Ce­ro.Dra­gi­ca Mi­le­tić, pra­vo­bra­ni­oc BiH, odba­cu­je od­go­vor­nost i tvrdi da spo­ro­ve mo­gu vo­di­ti ili fir­me o či­joj imo­vi­ni se ra­di ili en­ti­tet­ski pra­vo­bra­ni­oci. Ni Mi­le­ti­će­va ni­je zna­la za do­no­še­nje no­vog za­ko­na u Srbi­ji, ali sma­tra da tre­ba po­kre­nu­ti ocje­nu us­ta­vnos­ti tog za­ko­na u Srbi­ji, jer se njim krši me­đu­na­ro­dni ugo­vor. No po­no­vo is­ti­če da to ne mo­že ura­di­ti Pra­vo­bra­ni­laš­tvo BiH "jer ne­ma ovlas­ti i ni­je na­dle­žno".Ta­ko me­đu­tim ne mi­sle u Mi­nis­tar­stvu vanj­ske trgo­vi­ne i eko­nom­skih odno­sa BiH iz ko­jeg za "San" ka­žu ka­ko je"zas­tu­pnik imo­vin­skih in­te­re­sa BiH" upra­vo Pravobranilaštvo. Ta­ko se plja­čka nas­tav­lja,dok se vlas­ti u BiH igra­ju pre­ba­ci­va­nja od­go­vor­nos­ti.

Upozoravali vlast   Va­hid Du­po­vac, po­mo­ćnik di­re­kto­ra Agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju FBiH i vo­di­telj se­kto­ra za­du­že­nog za pa­si­vni po­dbi­lans u ko­jem se knji­ži sva imo­vi­na pre­du­ze­ća izvan BiH, za "San" ka­že da su iz Agen­ci­je još pri­je vi­še od mje­sec da­na oba­vi­jes­ti­li niz in­sti­tu­ci­ja FBiH i BiHza namjere Srbije. Sve ovo mo­ra se di­ći na vi­ši ni­vo, ka­že Du­po­vac, jer Agen­ci­ja to ne mo­že ra­di­ti sa­ma. U Agen­ci­ji pos­to­ji re­gis­tar naj­ve­ćeg di­je­la imo­vi­ne bh. pre­du­ze­ća, ali je te­ško re­ći ko­li­ko ona za­is­ta vri­je­di. Du­po­vac sma­tra d aje ri­ječ o de­se­ti­na­ma mi­li­ona KM s ob­zi­rom da se ma­hom ra­di o po­slo­vnim pros­to­ri­ma na atra­kti­vnim lo­ka­ci­ja­ma naj­ve­ćih gra­do­va u Srbi­ji.

Sve vraćeno       Mu­ha­rem Ce­ro ka­že ka­ko je Spo­ra­zum o su­kce­si­ji pre­dvi­dio re­ci­pro­ci­tet u po­vra­tu imo­vi­ne. No i ov­dje su susjedi na­dmu­drili BiH, jer su pre­du­ze­ća i ban­ke iz Srbi­je, ali i dru­gih drža­va eks Ju­go­sla­vi­je, svu imo­vi­nu u BiH ugla­vnom vra­ti­li.– Ovo je to­li­ko kru­pno da je tre­ba­lo odmah održa­ti van­re­dnu sje­dni­cu Vi­je­ća mi­nis­ta­ra i Pred­sje­dniš­tva BiH da bi se ade­kva­tno od­go­vo­ri­lo a i Mi­nis­tar­stvo inos­tra­nih po­slo­va je mo­ra­lo upu­ti­ti de­marš vlas­ti­ma Srbi­je – sma­tra Ce­ro.(Kliker.info-San)
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku