hamburger-icon

Kliker.info

AVNOJ-evske granice : Komšić nije otvarao pitanje Sutorine

AVNOJ-evske granice : Komšić nije otvarao pitanje Sutorine

09 Maja
11:52 2008

"Član Pred­sje­dniš­tva BiH Že­ljko Ko­mšić to­kom pre­di­zbor­ne kam­pa­nje ni­ka­da ni­je po­me­nuo ka­ko će na­lo­ži­ti Vladi FBiH po­kre­ta­nje pro­ce­sa ar­bi­tra­že i po­vrat­ka Su­to­ri­ne, bh. izla­za na mo­re pred me­đu­na­ro­dnim su­dom".Tim ri­je­či­ma je Ner­kez Arif­ho­džić, sa­vje­tnik za vanj­sku po­li­ti­ku u Ko­mši­će­vom ka­bi­ne­tu de­man­to­vao pi­sa­nje ba­nja­lu­čkih me­di­ja da je Ko­mšić dao izja­vu u ko­joj će se za­la­ga­ti da se se­dam ki­lo­me­ta­ra oba­le na po­dru­čju gdje se ri­je­ka Su­to­ri­na uli­je­va u To­palj­sku vra­ti RS-u, odno­sno BiH.- Ko­mšića su već pitali o tome i on je ja­sno od­go­vo­rio da to­kom kam­pa­nje ni­je to po­kre­nuo. Ta­ko­đer, znam da je Ko­mši­ćev stav uvi­jek bio da pos­to­je AVNOJ-ev­ske gra­ni­ce, ko­je su bi­le osno­va za me­đu­na­ro­dno pri­zna­nje BiH. Otva­ra­nje pi­ta­nja o ne­če­mu što je his­to­rij­ski, pra­ve­dno ili ne­pra­ve­dno, to je već ne­što o če­mu se mo­že raz­go­va­ra­ti – kaže Arif­ho­džić za "San".Priča o Sutorini traje, sa prekidima već dosta dugo. Radi se o prostoru koji je vijekovima pripadao Bosni i Hercegovini, a onda je 1947. navodno usmenim dogovorom tadašnjih vlasti BiH i Crne Gore, promijenio vlasnika.Jučer je na tvrdnje iz RS da se očekuje da entitetske i bh. vlasti otvore ovo pitanje, re­ago­vao i crno­gor­ski mi­nis­tar unu­traš­njih po­slo­va Ju­suf Ka­lam­pe­ro­vić.On kaže da do sa­da ni­je bi­lo ni­ka­kvih zva­ni­čnih zah­tje­va za no­vim raz­gra­ni­če­njem Crne Go­re i BiH, a ko­men­ta­ri­šu­ći in­for­ma­ci­ju da bi BiH mo­gla tra­ži­ti me­đu­na­ro­dnu ar­bi­tra­žu, Ka­lam­pe­ro­vić je na­gla­sio da su gra­ni­ce Crne Go­re ne­po­vre­di­ve i da se o to­me ne mo­že ras­prav­lja­ti.- O to­me ne­ma go­vo­ra i po tom pi­ta­nju ne mo­že bi­ti ni­ka­kvih raz­go­vo­ra ili pre­go­vo­ra ni sa­da ni u bu­du­ćnos­ti – ka­te­go­ri­čan je Ka­lam­pe­ro­vić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku